Phân Tích Đa Thức X^5+X+1 Thành Nhân Tử

     
Home/ Môn học/Toán/1, tìm kiếm X, biết:(x-5)(x-1)=(x-1)(x-2)1, centimet Gt biếu thức ko phụ thuộc vào vào biến:a. D= 5x^2-(2x+1)(x-2)-x(3x+3)+7b. E= (7x-3)(2x+1)-(5x-2)(x+4)-9x^2+1


Bạn đang xem: Phân tích đa thức x^5+x+1 thành nhân tử

1, search X, biết:(x-5)(x-1)=(x-1)(x-2)1, centimet Gt biếu thức ko dựa vào vào biến:a. D= 5x^2-(2x+1)(x-2)-x(3x+3)+7b. E= (7x-3)(2x+1)-(5x-2)(x+4)-9x^2+1


1, tìm kiếm X, biết:(x-5)(x-1)=(x-1)(x-2)1, cm Gt biếu thức ko phụ thuộc vào biến:a. D= 5x^2-(2x+1)(x-2)-x(3x+3)+7b. E= (7x-3)(2x+1)-(5x-2)(x+4)-9x^2+17x


*

`1`

`(x-5)(x-1)=(x-1)(x-2)`

`⇔(x-5)(x-1)-(x-1)(x-2)=0`

`⇔(x-1)(x-5-x+2)=0`

`⇔(x-1).(-3)=0`

`⇔x-1=0`

`⇔x=1`

Vậy `S=1`

`2`

`a)D=5x^2-(2x+1)(x-2)-x(3x+3)+7`

`D=5x^2-(2x^2-4x+x-2)-3x^2-3x+7`

`D=5x^2-2x^2+4x-x+2-3x^2-3x+7`

`D=(5x^2-2x^2-3x^2)+(4x-x-3x)+(2+7)`

`D=9`

Vậy giá trị của biểu thức `D` không phụ thuộc vào vào cực hiếm của biến chuyển `x`

`b)E=(7x-3)(2x+1)-(5x-2)(x+4)-9x^2+17x`

`E=14x^2+7x-6x-3-(5x^2+20x-2x-8)-9x^2+17x`

`E=14x^2+x-3-5x^2-20x+2x+8-9x^2+17x`

`E=(14x^2-5x^2-9x^2)+(x-20x+2x+17x)+(-3+8)`

`E=5`

Vậy giá trị của biểu thức `E` không dựa vào vào cực hiếm của biến chuyển `x`


*

huongtram
0
Reply

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

B1:

($x^$-5)($x^$-1)=($x^$-1)($x^$-2)

⇔$x^2$-6$x^$+5=$x^2$-3$x^$ +2

⇔$x^2$-6$x^$-$x^2$+3$x^$=2-5

⇔-3$x^$=-3

⇔x=1

B2:

a) D=5$x^2$-(2$x^$+1)($x^$-2)-$x^$(3$x^$+3)+7

=5$x^2$-2$x^2$+3$x^$+2-3x$x^2$-3$x^$+7

=9

Vậy giá trị biểu thức D không dựa vào vào biến.

b) E=(7$x^$-3)(2$x^$+1)-(5$x^$-2)($x^$+4)-9$x^2$+17$x^$

=14$x^2$+$x^$-3-5$x^2$-18$x^$+8-9$x^2$+17$x^$

=5

Vậy giá trị biểu thức E không phụ thuộc vào biến.


Leave an answer
Xem thêm: Sao Chiếu Mệnh Tuổi Đinh Tỵ Năm Nay Sao Gì Chiếu Mệnh? Nam Sinh Năm 1977 Năm 2021 Sao Gì Chiếu Mệnh

Name*

E-Mail*

trang web


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to lớn cancel reply.
Kaylee
*

About Kaylee


Xem thêm: 40+ Lời Chúc 20/10 Dành Tặng Mẹ, Người Yêu, Cô Giáo… Hay Và Ý Nghĩa

Đặt Câu Hỏi