Italki

     
Where bởi vì you come from?– Hello– Hello– How are you?– I’m fine. Thank you. And you ?– I’m fine. Thank you– Where are you from?– I come from England– You come from England?

…Do you lượt thích Manchester United?– Mm… I don’t like football– Oh, you don’t lượt thích football. I see– Why did you come here?– I came for vacation– You came for vacation?

…Are you having fun?– Yes, I’m having a great time– What bởi vì you lượt thích the best about here?– What vì chưng I like the best?

…Well, the people are very kind– Yes, the people here are kind– vị you lượt thích the food?– Yes, the food is great– Is the food too spicy for you?– No, I love spicy food– I can eat spicy food every day– How much longer will you stay here?– I will stay 2 more days– Oh, then you will go home?– Yes, then I will go home– Where vị you work?– I work for a big company– What kind of company vị you work for?– I work for an import company

…And what about you?– I work at a bank– Are you a bank teller?– No. I’m the owner
Bạn đang xem: Italki

Bài Dịch


Bình Luận

Bình Luận


Hieu Le
Share !
Previous: bài 90: Planning a business trip
Next: bài 92: How was your vacation?
bài học
*

bài xích 1: What are you doing?
*

bài bác 2: What did you bởi last night?
*

bài xích 3: What did you see?
*

bài 4: What did you bởi today John?
*

bài xích 5: What are you going to vì chưng tomorrow?
bài bác 6: vì you lượt thích school?
bài 7: Hello
bài 8: Can
bài bác 9: What sports can you play?
bài bác 10: Use khổng lồ
bài bác 11: Weather
bài xích 12: Want
bài bác 13: Making a phone call
bài 14: Visiting a friend
bài bác 15: Greeting & introduction
bài 16: What vày you like to eat for breakfast?
bài 17: Ordering food
bài 18: kiểm tra please
bài 19: Meeting a friend
bài bác 20: How old is your car?
bài bác 21: About the train
bài bác 22: A pair of shoes
bài 23: Buying a phone
bài bác 24: Directions lớn the toilet
bài 25: Make an appointment for later
bài bác 26: Choosing a movie
bài 27: What a coincidence!
bài bác 28: Making a date
bài bác 29: Going khổng lồ the cửa hàng
bài 30: Wanita
bài 31: Passing a message
bài xích 32: Making a reservation
bài bác 33: At the restaurant
bài xích 34: Making a toast
bài 35: At the travel agent
bài xích 36: At the airport
bài xích 37: Asking for assistance
bài 38: At the khách sạn
bài bác 39: At the restaurant
bài 40: Using different kind of service
bài bác 41: Concierge
bài bác 42: Sight seeing
bài bác 43: Stopping a passerby
bài xích 44: Introduction
bài bác 45: Self-description


Xem thêm: Hoa: Would You Like A Cup Of Tea? Linh “Would You Like A Cup Of Tea

bài xích 46: Educational Background
bài bác 47: Previous job experience
bài bác 48: Special Skills
bài bác 49: The ideal job
bài xích 50: Describe your greatest strengths & weaknesses
bài 51: Interests and không tính phí Time
bài bác 52: Reasons for leaving a previous job
bài 53: Dealing with pressure of work
bài xích 54: Going on business
bài bác 55: Why bởi vì you want this job?
bài bác 56: bởi you have any questions?
bài 57: Getting a job offer
bài 58: Potential Market
bài 59: A new proposal
bài xích 60: Alternatives
bài xích 61: What’s on the agenda?
bài bác 62: Making a query
bài 63: Getting help
bài bác 64: Making an appointment
bài 65: Have lunch
bài 66: Weighing up the options
bài 67: check this before we go will you?
bài 68: Meeting
bài xích 69: Offering possibilities
bài xích 70: Planning an important meeting
bài bác 71: Expressing a wish
bài xích 72: Trying lớn arrange the meeting
bài xích 73: How was the phone call?
bài bác 74: Unplanned departure
bài xích 75: How are things?
bài xích 76: Arranging a job interview
bài bác 77: New horizons
bài xích 78: The interview
bài xích 79: My job description
bài bác 80: Arriving at my new office
bài bác 81: Talking with my new trùm cuối
bài bác 82: The office tour
bài bác 83: Making an appointment
bài 84: Answering the telephone và transferring a hotline
bài xích 85: Greeting a client
bài 86: In the meeting
bài 87: Handling a complaint
bài xích 88: Joining a marketing meeting
bài 89: Performance appraisal
bài bác 90: Planning a business trip
bài 91: Where do you come from?
bài xích 92: How was your vacation?
bài xích 93: vì you remember me?
bài bác 94: I like your style
bài 95: Family
bài bác 96: Returning a shirt lớn the store
bài bác 97: bởi you have a pet?
bài bác 98: Planning a trip
bài 99: What bởi vì you want to bởi after you graduate?
bài xích 100: Hobbies

Danh mục


Crazy English Conversation (Hội thoại)


Xem thêm: Cách Đấu Loa Sub Hơi Vào Ampli, Chia Sẻ Amply Cho Đánh Sub Hơi Được Không

Fan Page