VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỔNG S = 1+2+...+N

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt rượu cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Bài tập 1: Viết chương trình tính tổng S = 1+2+...+N.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng s = 1+2+...+n

Bài tập 2: Viết công tác nhập vào N số nguyên tự bàn phím. Hãy tính cùng in ra screen tổng của những số vừa mới được nhập vào.

Bài tập 3: Viết lịch trình nhập vào các số nguyên đến đến bao giờ gặp số 0 thì kết thúc. Hãy đếm xem có bao nhiêu số chẵn vừa được nhập vào.

Bài tập 4: Viết chương trình tính số Pi cùng với độ chính xác Epsilon, biết:

Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+...

Bài tập 5: Viết công tác nhập vào số nguyên N. In ra màn hình tất cả các ước số của N.


Lớp 8 Tin học bài xích 6. Câu lệnh đk
5
0

Program Sara_Trang;

Uses crt;

Var N,i,S:integer;

Begin

Clrscr;

Write("Nhap vao gia tri cua N :"); Readln(N);

S:=0;

For i:=1 to N do S:=S+i;

Writeln("Ket qua la :",S);

Readln

End.

Xem thêm: Thực Chất Của Đấu Tranh Giai Cấp Ở Việt Nam Hiện Nay, Đấu Tranh Giai Cấp Là Gì


Đúng 0
bình luận (0)

Program Sara_Trang;

Uses crt;

Var N,S,i,X : Integer;

Begin

Clrscr; S:=0;

For i:=1 to lớn n Do

Begin

Write("Nhap so nguyen X= "); Readln(X);

S:=S+X;

End;

Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S);

Readln

End.


Đúng 0
bình luận (0)

Program Sara_Trang;

Uses crt;

Var N,dem : Integer;

Begin

Clrscr;

dem:=0;

Repeat

Write("Nhap vao mot so nguyen N= "); Readln(N);

If N gian lận 2 = 0 Then dem:=dem+1;

Until N=0;

Writeln(‘Cac so chan duoc nhap vao la: ‘,dem);

Readln

End.


Đúng 0
bình luận (0)

quá dễ

bài 1:

uses crt;

var s,i,n:integer;

begin

clrscr;

write("n="); readln(n);

s:=0;

for i:=1 lớn n bởi vì

s:=s+i;

writeln("tong la: ",s);

readln;

end.

Bài 2:

uses crt;

var n,i,t:integer;

a:array<1..100>of integer;

begin

clrscr;

write("n="); readln(n);

for i:=1 lớn n vì

begin

write("a<",i,">="); readln(a);

end;

------------xuat-day---------------

for i:=1 to lớn n vì

write(a:4);

------------tinh-tong---------------

writeln;

t:=0;

for i:=1 to lớn n vì chưng

t:=t+a;

writeln("tong cua day A= ",t);

readln;

end.

bài 3:

uses crt;var n,i,dem:integer; a:array<1..100>of integer;beginclrscr;write("nhap n="); readln(n);for i:=1 to lớn n bởi vì begin write("a<",i,">="); readln(a); if a=0 then exit end;dem:=0;for i:=1 to lớn n vày if a mod 2=0 then inc(dem);writeln("so luong so chan ban vua nhap vao la: ",dem);readln;end.

Xem thêm: Xem Ngày Tốt Thỉnh Ông Địa Thần Tài Ở Đâu ❤️️ Nên Biết

bài 4:

Uses Crt;Const Epsilon=1E-4;Var Pi,t:real;i,s:Integer;BeginPi:=4; i:=1; s:=-1;t:=4/(2*i+1);While t>Epsilon DoBeginPi:=Pi+s*t;s:=-s; i:=i+1;t:=4/(2*i+1);End;Writeln("So Pi = ",Pi:0:4);Readln;End.