Viết chương trình tính n giai thừa

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*

uses crt;

var n,i:longint;

gt:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

gt:=1;

for i:=1 to lớn n do 

gt:=gt*i;

writeln(n,'!=',gt:0:0);

readln;

end.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính n giai thừa


uses crt;

var S,N,i:longint;

begin

clrscr;

writeln("Nhap so N=");readln(N);

S:=1;

for i:=1 khổng lồ N vì S:=S*N;

writeln("N!=",S);

readln

end.


program Tinh_Giai_Thua;

uses crt;

longint S,N,i:longint;

begin

clrscr;

writeln("Nhap so N=");readln(N);

S:=1;

for i:=1 to N vì S:=S*N;

writeln(N,"!=",S);

readln

end.


0),+tính+giai+thừa+của+N+(N!)2Viết+câu+lệnh+lặp+for+…+do+tính+tổng+các+số+lẻ+trong+phạm+vi+từ+1+đến+203Viết+câu+lệnh+lặp+for+…+do+tính+tổng+các+số...">
1Viết công tác nhập số thoải mái và tự nhiên N từ keyboard (N>0), tính giai quá của N (N!)2Viết câu lệnh lặp for … bởi tính tổng những số lẻ vào phạm vi từ là 1 đến 203Viết câu lệnh lặp for … bởi tính tổng những số chẵn trong phạm vi từ là một đến đôi mươi

Bài 1: 

uses crt;

var n,i:integer;

s:real;

begin

clrscr;

write('Nhap n='); readln(n);

s:=1;

for i:=1 lớn n do 

 s:=s*i;

writeln(n,'!=',s:0:0);

readln;

end.


Giai quá của n: T=1*2*3...*n

program viet_chuong_trinh;

uses crt;

var

i,n,T:integer;

begin

clrscr;

writeln("Moi nhap n = "); readln(n);

T:=1;

for i:=1 lớn n vị T:=T*i;

write(T); readln;

end.


uses crt;var n:integer;-----------------------------------------procedure giaithua(var a:integer);var i:integer;gt:longint;begingt:=1;for i:=1 lớn a dogt:=gt*i;write(gt);end;-----------------------------------------beginclrscr;write("nhap n="); readln(n);giaithua(n);readln;end.

Xem thêm: Attention Required! - Al(Oh)3 + Ba(Oh)2 = Ba(Alo2)2 + H2O


uses crt;

var n,kt,i,n1,i1:integer;

begin

clrscr;

write('nhap n='); readln(n);

kt:=0;

for i:=2 khổng lồ trunc(sqrt(n)) do

if n hack i=0 then kt:=1;

if kt=0 then writeln(n,' khong the phan tich thanh thua kém so nguyen to');

if kt=1 then begin

write(n,'=');

n1:=n;

i1:=2;

repeat

while n1 gian lận i10 do

i1:=i1+1;

write(i1);

n1:=n1 div i1;

if n1>1 then write('*');

until n1=1;

end;

readln;

end.


var n,k:int64; i,d:longint;begin readln(n); k:=trunc(Sqrt(n)); i:=2; res:=1; while i begin d:=0; while n mod i=0 vị begin write(i); n:=n div i; if n>1 then write('*'); inc(d); end; k:=trunc(sqrt(N)); i:=i+1; end; if n>1 then write(n); readln;end.


var n,k:int64; i,d:longint;begin readln(n); k:=trunc(Sqrt(n)); i:=2; res:=1; while i begin d:=0; while n gian lận i=0 vì chưng begin write(i); n:=n div i; if n>1 then write('*'); inc(d); end; k:=trunc(sqrt(N)); i:=i+1; end; if n>1 then write(n); readln;end.


Viết lịch trình để tính và thông tin lên màn hình T=n!+m!.Với m,n là nhì số nguyên bé dại hơn 50 được nhập từ bàn phím .

Yêu cầu:Chương trình gồm khai báo và điện thoại tư vấn hàm tính giai (k!)

Giúp em giải theo mô hình pascal với ạ..em cảm ơnnnn..

Xem thêm: Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung Phương Trang, Trực Tiếp Xổ Số Miền Trung Hôm Nay, Xsmt Tt


uses crt;

var t,n,m:longint;

//chuongtrinhcon

function gt(k:longint):longint;

var i,a:integer;

begin

a:=1;

for i:=1 to k do 

a:=a*i;

gt:=a;

end;

//chuongtrinhchinh

begin

clrscr;

readln(n,m);

writeln(gt(n)+gt(m);

readln;

end.


Bài 2:Viết chương trình chất nhận được nhập số nguyên dương N rồi thực hiệna. Cho biết thêm N có phải là lũy thừa ba của một số trong những hay khôngb. Viết N bên dưới dạng một lũy quá với số nón là số thoải mái và tự nhiên của 5, viết không ví như N không hẳn là lũy thừa của 5c. Tìm số dư lúc N mũ n phân chia cho 7Mik phải gấp ạ, giúp mik cùng với và bằng Pascal nhé!!!!


Làm bởi pascal thì các bài như vậy này thì test to chạy ko nổi đâu bạn