VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH DIỆN TÍCH TAM GIÁC

     
  yêu thương cầu: Viết chương trình tính diện tích tam giácInput: Nhập cha cạnh của tam giacOutput: In ra màn hình diện tích tam giac

2. Giải thuật:

Bước 1.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính diện tích tam giác

Nhập thông tin: bước 1.1. Nhập độ dài cạnh a cách 1.2. Nhập độ dài cạnh b cách 1.3. Nhập độ dài cạnh cBước 2. Xử lý: bước 2.1. Nếu tía cạnh tạo thành tam giác thì B2.1.1. Tính (P = fraca + b + c2) B2.1.2. Tính diện tích tam giác bằng công thức (S = sqrt pleft( p - a ight)left( p - b ight)left( p - c ight) ) cách 2.2. Nếu không tạo thành tam giác thì in ra chưa phải tam giácBước 3.

Xem thêm: Bong Bóng Bay Hay Người Cầm Tay Không Biết Giữ 2, Bóng Muốn Bay Hay Người Cầm Dây Không Muốn Giữ 2

In ra màn hình hiển thị diện tích tam giác.

Xem thêm: Ưu Và Nhược Điểm Của Bộ Chế Hòa Khí, Chế Hoà Khí Và Phun Xăng Điện Tử Có Gì Khác

3. Code Pascal:

Program Tam_Giac;Var a,b,c:Integer; P,S:Real;Begin Writeln("CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC"); Write("Cho biet canh thu nhat a = "); Readln(a); Write("Cho biet canh thu nhị b = "); Readln(b); Write("Cho biet canh thu bố c = "); Readln(c); if ((a + b > c) và (b + c > a) và (c + a > b)) then begin p. := 0.5 * (a + b + c); S := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c)); Writeln("Dien tich hinh tam giac = ",S:6:2," met vuong"); kết thúc else Writeln("Do dai ba canh vua nhap khong tao thanh tam giac!"); ReadlnEnd.

4. Lý giải code

Dong codeÝ nghĩa Program Tam_Giac; Đặt tên chương trình là Tam_Giac Var a,b,c:Integer; p,s:Real; Khai báo phát triển thành a(cạnh thiết bị nhất), b(cạnh sản phẩm hai), c(cạnh máy ba) theo kiểu integer(số nguyên) và p, s(diện tích) theo phong cách real(số thực) Writeln("CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC"); In ra màn hình dòng CHUONG TRINH TINH DIEN TICH TAM GIAC Write("Cho biet canh thu nhat a = "); In ra screen dòng Cho biet canh thu nhat a = Readln(a); Nhập vào từ bàn phím giá trị gán vào biến hóa a Write("Cho biet canh thu nhị b = "); In ra màn hình dòng Cho biet canh thu nhì b = Readln(b); Nhập vào từ bàn phím giá trị gán vào thay đổi b Write("Cho biet canh thu tía c = "); In ra màn hình hiển thị dòng Cho biet canh thu ba c = Readln(c); Nhập vào từ bàn phím giá trị gán vào đổi mới c phường := 0.5 * (a + b + c); Gán giá trị biểu thức (fraca + b + c2) vào trở nên p S := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c)); Gán quý hiếm biểu thức (sqrt pleft( p - a ight)left( p - b ight)left( p - c ight) ) vào biến chuyển s if ((a + b > c) and (b + c > a) & (c + a > b)) then begin p := 0.5 * (a + b + c); s := sqrt(p*(p-a)*(p-c)*(p-c)); Writeln("Dien tich hinh tam giac = ",s:6:2," met vuong"); over Nếu điều kiện (a + b > c) and (b + c > a) & (c + a > b) đúng thì cha cạnh a, b, c tạo ra thành tham giác và tính p, s với in ra màn hình hiển thị dòng Dien tich hinh tam giac = cùng giá trị trở nên s và in chữ met vuong else Writeln("Do dai tía canh vua nhap khong tao thanh tam giac!"); Else là ngược lại có nghĩa là ba cạnh không chế tạo ra thành tam giác thì in ra dòng Do dai ba canh vua nhap khong tao thanh tam giac! Readln Dừng screen cho các bạn xem kết quả.

5. Tác dụng Pascal


*

Kết luận: ⦿ bài bác này chúng ta đã xét trước kia trong phần bài tập cơ bản, cơ mà code chưa giải quyết và xử lý được phần bố cạnh nhập vào không sinh sản thành tam giác nên những khi đó khi không tạo thành được tam giác thì diện tích s sẽ bởi không. ⦿ bài xích này sẽ được giải quyết tốt rộng khi bao gồm sử dụng đk if - else để kiểm tra cha cạnh nhập vào gồm tạo thành tam giác không. ⦿ Điều kiện để tía cạnh nhập vào là một trong những tam giác là Tổng hai cạnh của tam giác lớn hơn cạnh sót lại của tam giác ⦿ Công thức diện tích s tam giác: (S = sqrt pleft( p - a ight)left( p - b ight)left( p - c ight) ) ▪ a: Độ dài cạnh đầu tiên ▪ b: Độ lâu năm cạnh thư hai ▪ c: Độ dài cạnh thứ cha ▪ p: Nữa chu vi ▪ S: diện tích tam giác