Viết Chương Trình Nhập Vào N Số Nguyên Tìm Số Lớn Nhất Số Nhỏ Nhất Pascal

     

var a:array<1..1000000> of integer; max,n,i:integer;begin write("nhap n :"); read(n); for i:=1 lớn n bởi vì begin write("a<",i,">="); read(a); end; max:=a<1>; for i:=1 to lớn n vì if maxNội dung chính

*

*

Viết chương trình pascal tra cứu số lớn nhất và nhỏ tuổi nhất (ảnh 2)" width="600">

3. Viết công tác tìm giá trị béo nhất, nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d.

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào n số nguyên tìm số lớn nhất số nhỏ nhất pascal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ProgramMax_Min;

Usescrt;

Vara,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu hai :"); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write("nhap so thu tía :"); readln(c);


ifmaxc thenmin:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

ifmaxd thenmin:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln;

End.

4. Viết lịch trình nhập vào trong 1 dãy số nguyên gồm n phần tử. In ra màn hình hiển thị phần tử nhỏ dại nhất, thành phần lớn độc nhất vô nhị và giá trị trung bình của list ra màn hình


*

Viết công tác pascal tìm số lớn số 1 và nhỏ nhất (ảnh 3)" width="597">

II. Những dạng câu lệnh trong công tác Pascal

1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu điều kiện true thì biểu thức sẽ được thực hiện, còn nếu đk false thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được dùng trong trường hợp nhằm so sánh những phép toán hoặc những phép toán có điều kiện.

Ví dụ:So sánh nhị số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Tức là lặp với chu kỳ biết trước, giả dụ ta biết được số lần tái diễn của một dãy số, một tổng,… thì ta sẽ áp dụng for…do….

For := to bởi vì

Trong đó:

Biến bao gồm kiểu số nguyên integerGiá trị cuối phải to hơn giá trị đầu cùng là giao diện số nguyên.Câu lệnh rất có thể là câu lệnh đối chọi (một lệnh) tuyệt lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ một tới 10 bằng Pascal


*

Viết lịch trình pascal tìm số lớn số 1 và nhỏ tuổi nhất (ảnh 4)" width="468">

3. Câu lệnh while…do…

Câu lệnh while… do… tức thị lặp với số lần không biết trước và dựa vào vào một điều kiện cụ thể và chỉ tạm dừng khi điều kiện đó sai.

Trong Pascal câu lệnh lặp cùng với số lần không biết trước là:

while vì ;

Ví dụ: Tính S là tổng những số từ nhiên làm thế nào cho số S nhỏ tuổi nhất để S > 1000


*

Viết công tác pascal tìm số lớn số 1 và nhỏ dại nhất (ảnh 5)" width="401">

III. Những cấu trúc trong công tác pascal lớp 11

1. Cấu trúc rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh tất cả dạng:

- Dạng thiếu: If then (đã được học ở lớp 8)

-Dạng đủ If then else

Ở dạng đầy đủ câu lệnh được đọc như sau: nếu như đúng thì được thực hiện, trái lại thì được thực hiện.

Ví dụ: trường hợp x := to bởi ;

Ví dụ:

For i:=1 lớn 5 vị writeln(‘i= ’,i);

Ta được công dụng như sau:I. Các bài tập viết chương trình tìm giá chỉ trị bé dại nhất, giá chỉ trị mập nhất.

1. Viết công tác tìm giá chỉ trị nhỏ nhất vào 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bàn phím).

Xem thêm: Vẽ Tấm Trượt Ngang Công Nghệ 11, Bản Vẽ Tấm Trượt Ngang

2. Viết lịch trình tìm giá trị lớn nhất trong 4 số a, b, c, d (a, b, c, được nhập từ bỏ bàn phím).

3. Viết công tác tìm giá chỉ trị to nhất, nhỏ nhất trong 4 số a, b, c, d.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ProgramMax_Min;

Usescrt;

Vara,b,c,d:integer;

max,min:integer;

Begin

clrscr;

write("nhap so thu nhat :"); readln(a);

max:=a; min:=a;

write("nhap so thu nhị :"); readln(b);

ifmaxb thenmin:=b;

write("nhap so thu cha :"); readln(c);

ifmaxc thenmin:=c;

write("nhap so thu tu :"); readln(d);

ifmaxd thenmin:=d;

writeln("So lon nhat la :",max);

writeln("So nho nhat la :",min);

readln;


End.

4. Viết công tác nhập vào một dãy số nguyên gồm n phần tử. In ra screen phần tử nhỏ tuổi nhất, bộ phận lớn duy nhất và cực hiếm trung bình của list ra màn hình

II. Các dạng câu lệnh trong chương trình Pascal

1. Câu lệnh if…then…

Nếu thì

If then

Nếu điều kiện true thì biểu thức sẽ được thực hiện, còn nếu điều kiện false thì biểu thức sẽ không được thực hiện.

Câu lệnh if… then…. được dùng trong ngôi trường hợp để so sánh các phép toán hoặc những phép toán tất cả điều kiện.

Ví dụ:So sánh hai số a, b

Nếu a>b thì in số a ra màn hình

If a>0 then writeln (‘a la so lon hon’);

2. Câu lệnh for…do…

Câu lệnh for…do…. Nghĩa là lặp với tần số biết trước, giả dụ ta hiểu rằng số lần lặp lại của một dãy số, một tổng,… thì ta sẽ sử dụng for…do….

For := lớn vì chưng

Trong đó:

Biến tất cả kiểu số nguyên integerGiá trị cuối phải to hơn giá trị đầu và là thứ hạng số nguyên.Câu lệnh rất có thể là câu lệnh 1-1 (một lệnh) hay lệnh ghép (nhiều lệnh)

Ví dụ: Tính tổng từ 1 tới 10 bởi Pascal

3. Câu lệnh while…do…

Câu lệnh while… do… tức thị lặp với số lần không biết trước và phụ thuộc vào một điều kiện cụ thể và chỉ tạm dừng khi đk đó sai.

Xem thêm: 3 Cách Làm Chân Gà Ngâm Chân Gà Sả Tắc Bao Lâu Thì Ăn Được ?

Trong Pascal câu lệnh lặp với số lần không biết trước là:

while bởi ;

Ví dụ: Tính S là tổng các số từ bỏ nhiên thế nào cho số S nhỏ tuổi nhất nhằm S > 1000

III. Những kết cấu trong chương trình pascal lớp 11

1. Kết cấu rẽ nhánh

Cấu trúc rẽ nhánh bao gồm dạng:

- Dạng thiếu: If then (đã được học tập ở lớp 8)

-Dạng đủ If then else

Ở dạng đủ câu lệnh được phát âm như sau: ví như đúng thì được thực hiện, ngược lại thì được thực hiện.