VIẾT CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC DỮ LIỆU TỪ TỆP

     

III. Các thao tác trên tệp

d. Đọc tài liệu từ tệp văn bản

Ta có thể đọc ko những các ký tự tự tệp văn bạn dạng mà còn hoàn toàn có thể đọc lại những số nguyên, thực, ngắn gọn xúc tích từ tệp văn phiên bản thông qua các thủ tục:

Read(FileVar, Var1, Var2,...,VarN); (1)Readln(FileVar, Var1, Var2,...,VarN); (2)

Readln(FileVar); (3)

Trong đó, Var1, Var2,...,VarN là những biến nằm trong kiểu ký tự, nguyên, thực, logic, chuỗi. Lệnh (1) đang đọc câu chữ một tốt nhiều bộ phận mà không chuyển hành lang cửa số tệp xuống dòng. Lệnh (2) phát âm như lệnh (1) tuy thế sẽ di chuyển cửa sổ tệp quý phái đầu mẫu tiếp theo sau thời điểm đã lần lượt đọc những biến tương ứng. Lệnh (3) đưa cửa sổ tệp lịch sự đầu dòng tiếp sau mà không đọc gì cả.

4 Ví dụ: chương trình sau đọc và in ra câu chữ tệp văn phiên bản VanBan.txt đang được tạo nên từ lịch trình trên.

Program Doc_File_Text; Uses CRT; Var F: Text; Line:String<80>; Begin ClrScr; Assign(F,’VanBan.txt’); Reset(F);

While Not EOF(F) vày Begin

Trang 77 Readln(F, Line); Writeln(Line); End; Close(F); Readln; End. e. Giấy tờ thủ tục thêm dòng: Cú pháp: Append(Var F: Text);

Lệnh Append mở tệp văn bạn dạng để ghi bổ sung các dòng, định vị cửa sổ tệp vào cuối tệp. Lần sử dụng kế tiếp với thủ tục Write giỏi Writeln sẽ thêm văn phiên bản vào cuối tệp.

4 Ví dụ: Chương trình sau đây thêm hai dòng vào thời gian cuối tệp VanBan.txt. Var F: Text;

Begin

Assign(F,’Vanban.txt’); Append(F);

Writeln(F,’Day la dong thu nhat them vao.’); Writeln(F,’Day la dong thu nhì them vao.’); Close(F);

End.

Trang 7 8

PHẦN BÀI TÂÛP THỰC HÀNH

: 1. Rèn luyện căn bản: Khởi động lịch trình Pascal cùng thực hiện:

1.1. Viết lịch trình hiển thị lên màn hình nội dung sau : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* Trung tam Cong nghe AVnet *

* 74 - Tran Quoc Toan *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1.2. Viết chương trình hiển thị lên màn hình tam giác sau :

* * * * * * * * * * * * * * * *

1.3. Viết công tác hiển thị lên màn hình các biểu thức sau :

a. 5000 + 100 + 200 b. 645 + 350 - 345 c. 45 + 45 - 32

1.4. Viết công tác để tính công dụng các biểu thức sau :

a. 5000 + 100 + 200 b. 645 + 350 - 345 c. 45 + 45 - 32

1.5. Chạy thử chương trình sau nhằm tự rút ra dấn xét :

Program BieuThuc; Begin Write ( ‘ 45 + 756 + 16 = ‘ ); Writeln (45 + 756 + 16 ); Write ( ‘ 36 - 56 + 3 = ‘ ); Writeln ( 36 - 56 + 3 ); Readln; End.

: 2. Bài xích tập đơn giản làm quen với những kiểu dữ liệu và một vài hàm chuẩn của Pascal Pascal

Trang 79

2.1. Tìm vị trí sai trong công tác sau:

Var i, n : Integer; b : Byte; Begin n : =3; b := 278; i := b +n; Writeln(i); End.

2.2. Viết lịch trình nhập giá chỉ trị cho các biến từ bàn phím với kiểu của những biến là

các kiểu tài liệu đã được học, sau đó hiển thị mỗi cực hiếm của mỗi đổi mới trên một dòng.

2.3. Viết công tác đọc cam kết tự từ bỏ bàn phím, sau đó cho biết mã số của ký kết tự vừa

nhập vào bảng mã ASCII.

2.4. Viết chương trình tính Sin(x), Cos(x). Vào đó, góc x được nhập từ bàn phím

và được đo theo đơn vị chức năng Radian. (ta tất cả thể biến đổi bằng cách: Cos(x * Pi / 180))

2.5. Viết chương trình gồm sử dụng các hàm chuẩn của Turbo Pascal nhằm tính giá bán trị:

- bình phương - trị hoàn hảo nhất - căn bậc nhị

- logric cơ số e (e = 2.718)

- hàm e mũ x (ex )

- sau khi cắt bỏ phần thập phân - làm tròn số

của x. Trong đó, x là 1 giá trị hình dạng thực được nhập từ bỏ bàn phím.

2.6. Viết chương trình cho thấy giá trị đứng trước, thua cuộc của một giá trị x kiểu ký kết

tự (Char) cùng y kiểu lô ghích (Boolean), vào đó, x và y được nhập từ bỏ bàn phím. : 3. Áp dụng những lệnh dễ dàng

3.1. Chương trình sau cho công dụng gì?

Begin

Trang 80 Writeln( ‘1’ > ‘2’ );

Readln; End.

Thử lại trên máy nhằm kiểm tra.

3.2. Cho thấy kết quả và kiểu dữ liệu của những biểu thức sau:

a) 5 + 3.0 b) 6/3 + 2 div 3

c) (10(hiển thị công dụng ở dạng có định quy cách).

Bạn đang xem: Viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp

3.3. Viết chương trình tạo ra một thiệp mời dự sinh nhật. Vào đó, các giá trị rước từ

bàn phím gồm: chúng ta tên người được mời, Ngày tổ chức tiệc, Địa điểm, bọn họ tên tín đồ mời.

3.4. Viết lịch trình tính tổng những chữ số của một vài có 2 chữ số (Hướng dâùn: sử

dụng phép phân tách Div cùng Mod).

3.5. Áp dụng cách thức trên, viết lịch trình tính tổng các chữ số của một trong những

có 3, 4chữ số.

3.6. Viết công tác đổi một vài nguyên được lấy từ bàn phím biểu diễn số giây

thành giờ, phút, giây với hiển thị ngơi nghỉ dạng giờ : phút : giây

3.7. Trong môi trường Turbo Pascal, nhằm tạo cam kết tự chỉ cần ấn Alt - 219 (các số 2,

1, 9 và gõ tại khoanh vùng phím số). Viết lịch trình in lên screen từ domain authority NANG bởi ký tự

3.8. Viết công tác tính cực hiếm biểu thức sau:

: 4. Bài xích tập cho các loại lệnh có cấu tạo

4.1. Bài xích tập cho cấu tạo lệnh If:

a. Viết chương trình để giải phương trình bậc nhị ax2 + bx + c = 0.

bxxceebSinxb + + − ++−+)256.0(5)( 0.00023453

Trang 81

b. Viết chương trình diễn đạt sự hoạt động vui chơi của mạch năng lượng điện (hình dưới) khi có hai công

tắc mắc tuy nhiên song với nhau, tức là cho thấy thêm trạng thái sáng sủa hay về tối của đèn điện khi hai công tắc đóng hoặc ngắt. (Hướng dâùn: Sử dụng những biến xúc tích với phép toán OR).

c. Nhập 3 số a, b, c tương xứng với 3 cạnh của một tam giác. Tính diện tích hình tam

giác theo công thức:

d. Tính tiền thực lĩnh cho từng nhân viên trong nhà máy sản xuất x theo phương pháp sau:

Với quy định: nghỉ ngơi quá 5 ngày sẽ bị trừ 20% tổng thực lĩnh, có tác dụng thêm qá 3 ngày được tăng 10% tổng thực lĩnh.

4.2. Bài tập cho kết cấu lệnh Case:

a. Viết công tác nhập một ký kết tự từ bàn phím, bình chọn nó và:

- hiển thị la so nếu nó là số.

- hiển thị la chu hoa ví như nó là chữ hoa. - hiển thị la chu thuong giả dụ nó là chữ thường. - không tính ra, hiển thị Khong phai la so hoac chu cai.

b. Viết lịch trình đổi năm dương lịch (dạng số) thành năm âm lịch (dạng chữ).

Ví dụ: nhập năm 2000 dương lịch máy cho biết thêm năm âm kế hoạch là Canh Thìn. (Hướng dẫn: sử dụng phép gian lận giữa năm cùng với 10 để đưa phần Địa Can và MOD giữa năm

với 12 để mang phần Địa Chi, số dư khớp ứng sẽ được công dụng theo bảng sau:

Số dư (MOD 10) Địa Can Số dư (MOD 12) Địa bỏ ra

0...Canh 0...Thân 1...Tân 1... Dậu 2... Nhâm 2... Tuất 3... Quý 3...Hợi K1K2))()((: p. P a p b phường cs = − − −Thực lĩnh = 26

(Luơng chủ yếu * Số ngày công)

Trang 82 4... Tiếp giáp 4... Tý 5...Âút 5...Sửu 6... Bính 6... Dần dần 7...Đinh 7... Mẹo 8...Mậu 8... Thìn 9...Kỷ 9... Tỵ 10...Ngọ 11... Mùi hương

c. Giải phương trình bậc nhì ax2 + bx + c = 0.

4.3. Bài tập cho kết cấu vòng lặp For:

a. Viết chương trình nhập một số tự nhiên N từ keyboard và tính:

e = 1 + 1/1! + 1/2! +... + 1/N!

b. Giải câu hỏi dân gian sau:

Vừa gà vừa chó. Bó lại mang lại tròn.

Đếm đầy đủ 100 chân.

Hỏi bao gồm mấy gà, mấy chó ?

c. Viết chương trình kiểm tra cách làm sau đúng hay sai với tất cả N dương được nhập từ bàn phím:

1 + 2 + 3 +... + N = N(N+1) / 2

d. Viết công tác nhập vào chiều dài, chiều rộng của hình chữ nhật cùng in hình chữ nhật kia ra màn hình hiển thị bằng các dấu *. Ví dụ: nhập lâu năm = 7, rộng lớn = 3, hình chữ nhật sẽ có dạng sau:

******** ********

e. Viết công tác tính n! trong đó, n là một vài nguyên được nhập từ bàn phím (Hướng dẫn: ta bắt buộc khai báo biến đổi để chứa công dụng là một thay đổi kiểu LongInt).

4.4. Bài xích tập cho kết cấu vòng lặp Repeat:

a. Viết lịch trình làm các quá trình sau: Tính diện tích hình chữ nhật, diện tích

hình tam giác, hình tròn. Sử dụng lệnh Repeat... Until để lập một menu lựa chọn các bước theo mẫu:

Trang 83

TINH DIEN TICH CAC HINH

-1. Hinh chu nhat. - 2. Hinh tam giac. - 3. Hinh tron.. - 4. Ket thuc.

Lựa chọn 1 mục của menu bằng cách ấn số tương ứng, ấn phím số 4 máy dừng chương trình.

b. Viết lịch trình nhập vào từ keyboard lần lượt những số nguyên, dấu hiệu chấm

dứt là số 0. Tính tổng cùng trung bình cộng của các số đã nhập.

c. Viết lịch trình in ra bảng tính căn bậc nhị của một trăm số nguyên dương đầu

tiên.

4.5. Bài tập cho cấu tạo vòng lặp While:

a. Viết chương trình nhập vào từ keyboard lần lượt các số nguyên, dấu hiệu dứt là số 0. Tính tổng với trung bình cộng của các số đã nhập.

b. Viết công tác tìm và hiển thị những số nguyên tố nhỏ tuổi hơn một trong những n được nhập

từ keyboard (Số yếu tắc là số chỉ phân tách chăôn cho 1 và thiết yếu nó).

Xem thêm: Máy Bơm Lốp Xe Mini 12V Chất Lượng, Giá Tốt 2021, Máy Bơm Hơi Mini Cho Lốp Ô Tô Loại Nào Tốt

c. Viết chương trình giả có tác dụng trò chơi xổ số như sau: fan chơi nhập 5 lần, những lần

một số nguyên tùy ý, máy chất vấn nếu trong những số bạn chơi nhập vào tất cả 3 số trở lên trùng với các số đồ vật lấy tự nhiên thì bạn đó chiến thắng và ngược lại là thua. Nếu chiến bại thì đồ vật báo Ban da thua ! trái lại máy báo Ban da thang !

d. Viết chương trình nhập vào trong 1 ký từ bỏ ch bất kỳ, nếu nó là chữ số thì báo ch la chu so, nếu như nó là vần âm thì báo ch la chu cai, bên cạnh ra, báo ch khong phai la so hoac chu cai và thoát ra khỏi chương trình.

: 5. Bài bác tập cho tài liệu kiểu đoạn con, liệt kê và kiểu mảng (Bài 5 với 6)

5.1. Viết công tác nhập vào một dãy n số a<1>, a<2>,..., a và in ra màn hình các thông tin sau:

- Tổng các phần tử của dãy.

- số lượng số dương với tổng của các số dương của dãy. - số lượng số âm và tổng của những số âm của dãy. - Trung bình cùng của dãy.

Trang 84

5.2. Viết chương trình nhập vào trong 1 dãy n số a<1>, a<2>,..., a và in ra màn hình hiển thị các tin tức sau:

- Số hạng dương lớn số 1 của dãy và chỉ còn số (vị trí) của nó. - Số hạng dương bé dại nhất của dãy và chỉ còn số (vị trí) của nó. - Số hạng âm lớn số 1 của dãy và chỉ số (vị trí) của nó. - Số hạng âm nhỏ tuổi nhất của dãy và chỉ số (vị trí) của nó.

5.3. Viết chương trình nhập vào mảng a bao gồm 10 bộ phận nguyên, sau đó, nhập một

giá trị x. Tra cứu trong mảng a nếu như có thành phần nào có mức giá trị băòng cùng với x thì hiển thị lên screen vị trícủa nó trong mảng a.

5.4. Viết lịch trình nhập vào một trong những ma trận vuông, xuất màn ra màn hình hiển thị ma trận

đó và cho biết thêm tổng các bộ phận trên đường chéo cánh chính. : 7. Bài tập tạo giấy tờ thủ tục và hàm (Bài 7):

7.1. Viết một thủ tục dùng để làm vẽ hình vuông bằng lốt *. Chiều dài của cạnh hình

vuông được nhập tự bàn phím. Gọi thực hiện thủ tục vày chương trình chính.

7.2. Lập cha thủ tục tính diện tích hình tam giác, hình chữ nhật cùng hình tròn.

7.3. Lập ba hàm tính diện tích hình tam giác, hình chữ nhật với hình tròn.

7.4. Lập một hàm nhằm kiểm tra một vài có bắt buộc là số nguyên tố hay không. Sau đó,

cho chương trình chạy liên tiếp và hỏi bạn dùng: bạn có liên tiếp không ?chođến khi người tiêu dùng nhập cam kết tự k hoặc K thì giới hạn lại.

7.5. Viết hàm nhằm tính cực hiếm an. Vào đó, a và n là hai quý hiếm kiểu thực. (Hướng dâùn: an = en * ln(a)

).

7.6. Viết một hàm để tính quý giá n!.

: 8. Bài xích tập cho chỗ xử lý chuỗi (Bài 8):

8.1. Viết công tác nhập vào một trong những chuỗi với đếm trong chuỗi đó gồm bao nhiêu cam kết

tự ‘a’, ‘b’ cùng ‘c’ (kể cả ‘A’, ‘B’, ‘C’).

8.2. Viết chương trình đếm vào một chuỗi được nhập từ keyboard có bao nhiêu từ,

giả sử mỗi từ cách nhau bởi một ký kết tự white (tạm gật đầu đồng ý giữa nhì từ không được nhập thừa 1 ký tự trắng).

8.3. Viết lịch trình nhập vào trong 1 chuỗi s, sau đó, nhập vào một trong những từ bất kỳ và

kiểm tra vào chuỗi s nếu bao gồm từ đó thì xoá đi (tại địa điểm đầu tiên), nếu không kiếm thấy từ đó trong s thì báo Khong teo tu ni trong chuoi vua nhap !

Trang 85

8.4. Tương tự như câu bên trên (7.3) mà lại nếu kiếm tìm thấy trong chuỗi s tất cả bao nhiêu từ đó thì

xoá hết.

8.5. Viết lịch trình nhập vào từ bàn phím Họ và tên Việt Nam, tiếp nối in phần

tên ra màn hình. Ví dụ: nhập Phan Van Anh Tuan thì in ra Tuan. : BÀI TẬP TỔNG QUÁT

1. Tìm tất cả các số bao gồm 3 chữ số a, b, c làm sao để cho tổng các lập phương của những chữ số

bằng bao gồm số đó.

abc = 100a + 10b + c = a3 + b3 + c3

2. Tìm cùng in ra những số nguyên tố nhỏ hơn một vài cho trước n.

3. Viết công tác đếm số lần xuất hiện của từng một số loại ký tự tự ‘A’ mang đến ‘Z’ cất trong một chuỗi được nhập từ bàn phím.

4. Nhập mảng hai chiều A có m hàng và n cột.

- Tìm giá trị lớn số 1 và nhỏ tuổi nhất trên từng hàng, từng cột với vị trí (dòng, cột) của giá trị này.

- Tìm thành phần có giá chỉ trị lớn số 1 và bé dại nhất của mảng A cùng với vị trí (dòng, cột) của hai bộ phận này.

- trong mảng A gồm bao nhiêu thành phần bằng với thành phần lớn độc nhất của mảng.

5. Viết chương trình nhập vào từ keyboard một ma trận vuông và in ra màn hình

tổng các phần tử trên đường chéo cánh chính.

6*. Viết một chương trình dùng để làm giải những bài toán bằng cách tổ chức mỗi thủ tục

để giải một việc và tạo menu để gọi triển khai các giấy tờ thủ tục đó theo yêu cầu sau:

1. Giải phương trình bậc hai (ax2 + bx + c = 0).

2. Tính Sin(x).

Xem thêm: Đường Thẳng Song Song Với Trục Hoành, Đường Thẳng Đi Qua Điểm M(5

3. Tính Cos(x).

4. Tính x3.

Ö Ghi chú: quanh đó ra, học tập viên tự tìm thêm bài bác tập để thực hành.

Trang 86

MỤC LỤC

BÀI I. Reviews ngôn ngữ pascal và những ví dụ đối chọi giản... 1

I. Xuất xứ ngôn từ Pascal ... 1

II. Khởi đụng ... 1

III. Những phím chức năng cần phải biết của ngữ điệu Pascal... 2

IV. Cấu trúc một lịch trình Pascal ... 2

1. Kết cấu cơ bản... 2

2. Cách thức khai báo cùng tổ chức kết cấu một lịch trình Pascal... 2

V. Các ví dụ dễ dàng làm quen thuộc với ngôn ngữ Pascal...5

BÀI 2. Những khái niệm cơ bản của ngôn ngữ pascal... 7

I. Những từ khoá (Key word) trong ngữ điệu Pascal ...7

II. Những kiểu dữ liệu cơ bản ... 7

1. Các kiểu tài liệu dạng số nguyên ... 7

a. Hình dạng Byte ... 7

b. Vẻ bên ngoài Integer ... 7

c. Dạng hình Shortint... 7

d. Phong cách Word ... 7

e. Kiểu Longint ... 7

2. Các kiểu dữ liệu dạng số bao gồm phần màn biểu diễn thập phân ... 7

a. Kiểu Single ... 7

b. Giao diện Real ... 7

c. Dạng hình Double... 7

3. Phong cách Char (ký tự) ... 8

4. Kiểu ngắn gọn xúc tích ... 8

5. đẳng cấp String (chuỗi ký kết tự)... 8

III. Các hàm xử lý tài liệu cơ bản của ngôn ngữ Pascal ... 8

IV. Thực hiện hàm Random(n) để đưa một quý hiếm nguyên bỗng nhiên ... 9

BÀI 3. Hằng số, trở thành số, biểu thức với câu lệnh dễ dàng trong ngữ điệu pascal.. 10

I. Hằng số...10

1. Khái niệm...10

2. Cú pháp khai báo...10

II. Trở nên số...11

1. Khái niệm...11

Trang 87

III. Biểu thức ...12

IV. Câu lệnh đối chọi giản...12

1. Lệnh gán ...13

2. Lệnh Xuất ...14 3. Lệnh Nhập...17

BÀI 4. Những lệnh có cấu trúc trong ngữ điệu pascal...18 I. Lệnh ghép ...18 II. Lệnh chắt lọc ...19 1. Lệnh IF...19 2. Lệnh CASE ...21 III. Các câu lệnh lặp...23 1. Câu lệnh FOR...23 a. Dạng tiến...23 b. Dạng lùi ...24 2. Câu lệnh Repeat ...25 3. Câu lệnh While...27

IV. Các lệnh Goto, Break, Exit với Halt...28 1. Lệnh Goto ...28 2. Lệnh Break...29