Ước chung của 24 và 30

     
Trình giải toán Tiger Algebra

Có phải bạn đang tìm kiếm...

*Bạn đang xem: ước chung của 24 và 30

*
*
*

*
*
*

Chúng tôi đến là bạn đã viết:

bcnn(24,30)

Đây là bài toán về bội thông thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố.
Xem thêm: Trình Bày Nội Dung Hiệp Ước Pa Tơ Nốt Là Gì? Nội Dung Hiệp Ước Pa Tơ Nốt

Bội tầm thường nhỏ nhất (BCNN) bằng cách phân tích thừa số nguyên tố

1. Tìm các thừa số nguyên tố của 24

*Xem thêm: 60 Giây Bằng Bao Nhiêu Giờ Có Bao Nhiêu Giây, Phút, Chuyển Đổi Giờ Để Giây

Sơ thứ cây của những thừa số nhân tố của 24: 2, 2, 2 cùng 3

Xác định số lần xuất hiện tối đa của mỗi thừa số nguyên tố (2, 3, 5) trong quá trình tìm thừa số của các số đã cho: