Trong Thời Gian Bắc Thuộc Nước Ta Bị Mất Tên

     
*

trong thời hạn bắc thuộc, vn bị mất tên, bị chia ra, nhập vào những quận, huyện của china với nhưng lại tên gọi không giống nhau như vắt nào ? hãy thống kê cụ thể qua từng quy trình tiến độ bị đô hộ. Chế độ cai trị thâm độc nhất của phong loài kiến phương bắc đối với nước ta là gì ?


*

Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị phân chia ra, nhập vào với những quận, huyện của trung quốc với số đông tên gọi không giống nhau như rứa nào ? Hãy thống kê rõ ràng qua từng tiến độ bị đô hộ.

Bạn đang xem: Trong thời gian bắc thuộc nước ta bị mất tên


*

Trong thời hạn Bắc ở trong nước ta đã biết thành mất tên, bị phân chia ra, bị nhập vào với các quận, thị xã của trung quốc với mọi tên gọi khác biệt như gắng nào? Hãy thống kê rõ ràng qua từng quy trình tiến độ bị đô hộ


-Trong suốt hơn 1000 năm đô hộ, non sông ta bị đàn phong con kiến phương Bắc phân tách ra, nhập vào lãnh thổ china với số đông tên gọi khác biệt : nhà Triệu chia việt nam thành nhị quận Giao Chỉ với Cửu Chân rồi nhập vào nam giới Việt. Nhà Hán chia lại thành cha quận Giao Chỉ, Cửu ngán và Nhật phái nam rồi gộp với 6 quận của trung quốc gọi là châu Giao. đơn vị Ngô chia châu Giao thành quảng châu trung quốc và Giao Châu. Bên Đường đổi thành An phái nam đô hộ phủ.tick nha bạn

-Trong suốt rộng 1000 năm đô hộ, giang sơn ta bị bọn phong kiến phương Bắc chia ra, nhập vào lãnh thổ china với mọi tên gọi không giống nhau : đơn vị Triệu chia nước ta thành nhị quận Giao Chỉ cùng Cửu Chân rồi nhập vào nam Việt. Nhà Hán chia lại thành ba quận Giao Chỉ, Cửu chán và Nhật phái nam rồi gộp với 6 quận của trung hoa gọi là châu Giao. Nhà Ngô phân chia châu Giao thành quảng châu trung quốc và Giao Châu. Bên Đường thay đổi An nam giới đô hộ phủ.tick nha bạn


-Trong suốt rộng 1000 năm đô hộ, giang sơn ta bị bọn phong kiến phương Bắc phân chia ra, nhập vào lãnh thổ trung quốc với phần lớn tên gọi không giống nhau : công ty Triệu chia vn thành nhị quận Giao Chỉ với Cửu Chân rồi nhập vào phái mạnh Việt. Nhà Hán chia lại thành bố quận Giao Chỉ, Cửu ngán và Nhật nam giới rồi gộp cùng với 6 quận của china gọi là châu Giao. Bên Ngô phân tách châu Giao thành quảng châu trung quốc và Giao Châu. Công ty Đường thay đổi An nam giới đô hộ phủ.TICK GIÚP NHA

-Trong suốt rộng 1000 năm đô hộ, non sông ta bị lũ phong kiến phương Bắc chia ra, nhập vào lãnh thổ trung quốc với đầy đủ tên gọi không giống nhau : bên Triệu chia việt nam thành hai quận Giao Chỉ và Cửu Chân rồi nhập vào phái mạnh Việt. Nhà Hán phân chia lại thành tía quận Giao Chỉ, Cửu chán và Nhật nam giới rồi gộp cùng với 6 quận của china gọi là châu Giao. Bên Ngô phân chia châu Giao thành quảng châu và Giao Châu. Công ty Đường biến đổi An phái nam đô hộ phủ.TICK GIÚP NHA


a, tại sao sử cũ điện thoại tư vấn giai đoạn lịch sử dân tộc nước ta từ thời điểm năm 179 TCN đến núm kỉ X là thời Bắc thuộc?b, Trong thời hạn Bắc thuộc, nước ta đã trở nên mất tên, bị phân chia ra, nhập vào với những quận, thị xã của trung quốc với đông đảo tên gọi không giống nhau như cố nào? Hãy thống kê cụ thể qua từng quá trình bị đô hộ.c, cơ chế cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta vào thời Bắc thuộc như vậy nào? cơ chế thâm hiểm nhất của họ là gì?

a, lý do sử cũ gọi giai đoạn lịch sử nước ta từ năm 179 TCN đến rứa kỉ X là thời Bắc thuộc?

b, Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã trở nên mất tên, bị phân tách ra, nhập vào với những quận, huyện của china với hầu hết tên gọi không giống nhau như núm nào? Hãy thống kê ví dụ qua từng giai đoạn bị đô hộ.

c, chính sách cai trị của những triều đại phong loài kiến Trung Quốc so với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như vậy nào? chính sách thâm hiểm nhất của mình là gì?


a,Từ năm 179TCN cho đến TK X, việt nam chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Do vậy, vào sử cũ, tín đồ ta điện thoại tư vấn giai đoạn từ năm 179TCN đến núm kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.b,-Trong suốt hơn 1000 năm đô hộ, giang sơn ta bị đàn phong con kiến phương Bắc phân tách ra, nhập vào lãnh thổ trung hoa với đông đảo tên gọi khác nhau : công ty Triệu chia nước ta thành nhị quận Giao Chỉ cùng Cửu Chân rồi nhập vào phái mạnh Việt. Công ty Hán chia lại thành cha quận Giao Chỉ, Cửu chán và Nhật phái nam rồi gộp cùng với 6 quận của Trung Q...
Đọc tiếp

a,Từ năm 179TCN cho đến TK X, vn chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Bởi vậy, trong sử cũ, người ta hotline giai đoạn từ thời điểm năm 179TCN đến nỗ lực kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

b,-Trong suốt rộng 1000 năm đô hộ, đất nước ta bị lũ phong loài kiến phương Bắc chia ra, nhập vào lãnh thổ trung quốc với đều tên gọi khác biệt : công ty Triệu chia việt nam thành hai quận Giao Chỉ cùng Cửu Chân rồi nhập vào phái nam Việt. đơn vị Hán phân tách lại thành ba quận Giao Chỉ, Cửu ngán và Nhật phái mạnh rồi gộp với 6 quận của trung quốc gọi là châu Giao. Công ty Ngô phân tách châu Giao thành quảng châu trung quốc và Giao Châu. Nhà Đường biến thành An nam giới đô hộ phủ.c,-Chính sách ách thống trị của bọn đỏ hộ đối với nhân dân ta cực kì tàn bạo, phân chia lại đơn vị hành chính, cử quan lại lại người Hán thống trị tới cung cấp huyện, tiến hành bóc tách lột mọi rợ bằng các loại thuế và lao dịch nặng nề nề, vơ vét tài nguyên bằng phương pháp bắt cống nộp, đẩy quần chúng ta vào cảnh khốn cùng. Hiểm sâu nhất là chính sách đồng hoá dân ta về phần đông mặt hòng xoá bỏ dân tộc ta...


Đúng 0

Bình luận (0)
a, bởi trong suốt thời kỳ từ trước năm 179 TCN đến núm kỉ máy X, nước ta liên tiếp bị những triều đại phong loài kiến phương Bắc đô hộ và thống trị nên sử cũ bắt đầu gọi là "thời kỳ Bắc thuộc"b, trong suốt rộng 1000 năm đô hộ, đất nước ta bị đàn phong kiến phương Bắc chia ra, nhập vào lãnh thổ trung hoa với gần như tên gọi khác biệt : bên Triệu chia nước ta thành nhì quận Giao Chỉ và Cửu Chân rồi nhập vào nam Việt. đơn vị Hán phân chia lại thành ba quận Giao Chỉ, Cửu ngán và Nhật nam giới rồi gộp cùng với 6 quận của Trung Qu...
Đọc tiếp

a, do trong suốt thời kỳ tự trước năm 179 TCN đến gắng kỉ thứ X, nước ta thường xuyên bị các triều đại phong kiến phương Bắc đô hộ và thống trị nên sử cũ mới gọi là "thời kỳ Bắc thuộc"

b, trong suốt rộng 1000 năm đô hộ, non sông ta bị đàn phong kiến phương Bắc phân tách ra, nhập vào lãnh thổ china với gần như tên gọi khác biệt : bên Triệu chia vn thành hai quận Giao Chỉ cùng Cửu Chân rồi nhập vào phái mạnh Việt. đơn vị Hán chia lại thành tía quận Giao Chỉ, Cửu chán và Nhật phái nam rồi gộp với 6 quận của trung hoa gọi là châu Giao. đơn vị Ngô phân tách châu Giao thành quảng châu và Giao Châu. đơn vị Đường biến đổi An phái mạnh đô hộ phủ.

c, chính sách cai trị của bầy đỏ hộ đối với nhân dân ta hết sức tàn bạo, phân chia lại đơn vị chức năng hành chính, cử quan liêu lại tín đồ Hán ách thống trị tới cấp cho huyện, tiến hành bóc tách lột dã man bằng các loại thuế cùng lao dịch nặng nề nề, vơ vét tài nguyên bằng phương pháp bắt cống nộp, đẩy dân chúng ta vào cảnh khốn cùng. Hiểm độc nhất là chính sách đồng hoá dân ta về mọi mặt hòng xoá bỏ dân tộc ta...


Đúng 0
Bình luận (3)

a. Từ năm 179 tcn - tk X ( mười) có j đó xảy ra tham khảo bên dưới

b. Cx tham khảo bên dưới


Đúng 0
Bình luận (0)

trong thời gian Bắc thuộc, nc ta đã biết thành mất tên, bị phân tách ra, nhập vào vs các quận, thị trấn của china vs đều tên gọi khác nhau như nỗ lực nào? hãy thống kê ví dụ qua từng gia đoạn bị đô hộ.


Xem chi tiết
Lớp 6Lịch sửÔn tập lịch sử hào hùng lớp 6
2
0
GửiHủy
 thời kỳ phái mạnh Việt (tức là thờ kỳ Triệu ĐÀ và nhỏ cháu (207 TCN - 111TCN): Âu Lạc tạo thành Giao Chỉ và Cửu Chân. Thời bên Tây Hán (111TCN- 39) vn vẫn là 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Thời Đông Hán (25 - 220) và thời Đông Ngô (222 - 280) thì vn được thay đổi Giao Châu. Tên Giao Châu cũng khá được giữ nguyên cho đến 938 khi Ngô Quyền quấy tan quân phái mạnh Hán. Chỉ mang tên các huyện thì được đổi đi, chỉ đời đơn vị Lương thời nam giới Bắc Triều thì gồm chia Giao Châu thành Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh...
Đọc tiếp

 thời kỳ nam giới Việt (tức là thờ kỳ Triệu ĐÀ và con cháu (207 TCN - 111TCN): Âu Lạc chia thành Giao Chỉ cùng Cửu Chân. Thời bên Tây Hán (111TCN- 39) nước ta vẫn là 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân. Thời Đông Hán (25 - 220) và thời Đông Ngô (222 - 280) thì việt nam được thay đổi Giao Châu. Tên Giao Châu cũng khá được giữ nguyên cho đến 938 lúc Ngô Quyền đánh tan quân nam Hán. Chỉ có tên các thị trấn thì được đổi đi, chỉ đời nhà Lương thời nam giới Bắc Triều thì bao gồm chia Giao Châu thành Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Giao Châu. 


Đúng 0

Bình luận (0)
thời kỳ phái mạnh Việt (tức là thờ kỳ Triệu ĐÀ và bé cháu (207 TCN - 111TCN): Âu Lạc tạo thành Giao Chỉ và Cửu Chân.Thời bên Tây Hán (111TCN- 39) vn vẫn là 2 quận Giao Chỉ với Cửu Chân.Thời Đông Hán (25 - 220) và thời Đông Ngô (222 - 280) thì vn được thay đổi Giao Châu.Tên Giao Châu cũng rất được giữ nguyên cho tới 938 khi Ngô Quyền quấy tan quân phái nam Hán. Chỉ mang tên các thị xã thì được đổi đi, chỉ đời đơn vị Lương thời nam Bắc Triều thì tất cả chia Giao Châu thành Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Mi...
Đọc tiếp

thời kỳ nam Việt (tức là bái kỳ Triệu ĐÀ và bé cháu (207 TCN - 111TCN): Âu Lạc phân thành Giao Chỉ và Cửu Chân. Thời đơn vị Tây Hán (111TCN- 39) nước ta vẫn là 2 quận Giao Chỉ cùng Cửu Chân. Thời Đông Hán (25 - 220) cùng thời Đông Ngô (222 - 280) thì việt nam được biến thành Giao Châu. Thương hiệu Giao Châu cũng được giữ nguyên cho tới 938 khi Ngô Quyền quấy tan quân phái nam Hán. Chỉ có tên các thị xã thì được đổi đi, chỉ đời nhà Lương thời nam Bắc Triều thì tất cả chia Giao Châu thành Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu, Giao Châu.


Đúng 0

Bình luận (0)
Lịch sử: a, tại sao sử cũ call giai đoạn lịch sử hào hùng nước ta từ thời điểm năm 179 TCN đến cụ kỉ X là thời Bắc thuộc?b, Trong thời hạn Bắc thuộc, nước ta đã biết thành mất tên, bị chia ra, nhập vào với những quận, thị trấn của trung quốc với phần đông tên gọi khác nhau như gắng nào? Hãy thống kê cụ thể qua từng quá trình bị đô hộ.c, chính sách cai trị của các triều đại phong con kiến Trung Quốc đối với nhân dân ta vào thời Bắc thuộc như thế nào? chế độ thâm hiểm nhất của mình là gì?
Đọc tiếp

Lịch sử: 

a, lý do sử cũ call giai đoạn lịch sử dân tộc nước ta từ thời điểm năm 179 TCN đến cầm kỉ X là thời Bắc thuộc?

b, Trong thời gian Bắc thuộc, nước ta đã bị mất tên, bị chia ra, nhập vào với các quận, thị trấn của china với hồ hết tên gọi khác nhau như gắng nào? Hãy thống kê cụ thể qua từng giai đoạn bị đô hộ.

c, chính sách cai trị của các triều đại phong kiến Trung Quốc so với nhân dân ta trong thời Bắc thuộc như thế nào? chế độ thâm hiểm nhất của mình là gì?


Xem chi tiết
Lớp 6ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy
a,Từ năm 179TCN cho đến TK X, nước ta chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Do vậy, vào sử cũ, fan ta điện thoại tư vấn giai đoạn từ năm 179TCN đến thế kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.b,-Trong suốt hơn 1000 năm đô hộ, giang sơn ta bị đàn phong loài kiến phương Bắc phân tách ra, nhập vào lãnh thổ china với hầu như tên gọi không giống nhau : nhà Triệu chia vn thành nhì quận Giao Chỉ và Cửu Chân rồi nhập vào phái nam Việt. Bên Hán chia lại thành tía quận Giao Chỉ, Cửu ngán và Nhật phái nam rồi gộp với 6 quận của Trung Quố...
Đọc tiếp

a,Từ năm 179TCN cho tới TK X, việt nam chịu sự đô hộ của phương Bắc (Trung Quốc bây giờ). Vì vậy, vào sử cũ, bạn ta điện thoại tư vấn giai đoạn từ năm 179TCN đến vậy kỷ X là thời kỳ Bắc thuộc.

Xem thêm: 5 Bài Thuyết Minh Về Bao Bì Ni Lông Hay Nhất, Thuyết Minh Về Tác Hại Của Bao Bì Ni Lông Lớp 8

b,-Trong suốt rộng 1000 năm đô hộ, giang sơn ta bị lũ phong loài kiến phương Bắc phân chia ra, nhập vào lãnh thổ trung hoa với phần lớn tên gọi khác biệt : công ty Triệu chia vn thành nhị quận Giao Chỉ và Cửu Chân rồi nhập vào phái nam Việt. Nhà Hán chia lại thành ba quận Giao Chỉ, Cửu ngán và Nhật phái nam rồi gộp với 6 quận của trung quốc gọi là châu Giao. Nhà Ngô phân chia châu Giao thành quảng châu trung quốc và Giao Châu. Bên Đường biến thành An phái nam đô hộ phủ.c,-Chính sách giai cấp của lũ đỏ hộ so với nhân dân ta hết sức tàn bạo, phân chia lại đơn vị hành chính, cử quan lại tín đồ Hán thống trị tới cung cấp huyện, tiến hành bóc tách lột man rợ bằng những loại thuế cùng lao dịch nặng trĩu nề, vơ vét tài nguyên bằng cách bắt cống nộp, đẩy nhân dân ta vào cảnh khốn cùng. Thâm hiểm nhất là chế độ đồng hoá dân ta về phần đông mặt hòng xoá bỏ dân tộc ta...


Đúng 0

Bình luận (0)
a.Sử cũ điện thoại tư vấn giai đoạn lịch sử vẻ vang này là thời Bắc nằm trong vì: từ 179 đến cầm cố kỉ X, dân tộc bản địa ta tiếp tục chịu sự thống trị, ách đô hộ của những triều đại phong kiến phương Bắc.b.Năm 179 TCN nhà Triệu Sáp nhập khu đất Âu Lạc vào phái nam Việt, phân tách Âu Lạc thành nhì quận: Giao Chỉ, Cửu Chân.Năm 111 TCN đơn vị Hán Châu Giao chia làm 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp cùng với 6 quận của trung quốc thành châu Giao.Đầu núm kỉ III công ty Ngô Giao Châu tách bóc châu Giao thành quảng châu ( trực thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (Âu Lạc...
Đọc tiếp

a.

Sử cũ hotline giai đoạn lịch sử vẻ vang này là thời Bắc thuộc vì: tự 179 đến cầm kỉ X, dân tộc ta tiếp tục chịu sự thống trị, ách đô hộ của các triều đại phong con kiến phương Bắc.

b.

Năm 179 TCN đơn vị Triệu Sáp nhập khu đất Âu Lạc vào nam Việt, phân tách Âu Lạc thành nhị quận: Giao Chỉ, Cửu Chân.

Năm 111 TCN bên Hán Châu Giao chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, gộp với 6 quận của china thành châu Giao.

Đầu cố gắng kỉ III bên Ngô Giao Châu bóc châu Giao thành quảng châu trung quốc ( trực thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (Âu Lạc cũ).

Đầu cố kỉnh kỉ VI công ty Lương Giao Châu Chia vn thành: Châu Giao, Ái Châu, Đức Châu, Lợi Châu, Minh Châu và Hoàng Châu.

Năm 679 - cố kỉnh kỉ X đơn vị Đường An nam đô hộ lấp Gồm: những châu Ki Mi, Phong Châu, Giao Châu, trường Châu, Ái Châu, Diễn Châu, Hoan Châu, Phúc Lộc Châu.

C.

- Bắt quần chúng. # ta đóng các thứ thuế vô lí, bắt nhân dân cống nộp sản vật quý hiếm như: ngà voi, đồi mồi,…

- Bắc những người thợ thủ công bằng tay giỏi, khéo hoa tay về nước.

- Đưa người Hán thanh lịch sống bình thường với người việt nam để “thuần hóa” người Việt.

- Đàn áp những cuộc tranh đấu của quần chúng. # ta,…

⟹ Những chính sách vô cùng tàn bạo, thâm độc, đẩy nhân dân ta vào cảnh cùng quẫn về phần nhiều mặt.

Xem thêm: Viết Lời Mới Cho Bài Hát Lí Dĩa Bánh Bò Chế, Viết Lời Mới Cho Bài Hát Lí Dĩa Bánh Bò

* cơ chế thâm hiểm nhất: là muốn nhất quán dân tộc ta về hầu hết mặt, biến vn trở thành một quận, huyện của chúng.