Trong Phân Tử Amino Axit X Có Một Nhóm Amino

     

Câu hỏi :

Trong phân tử aminoaxit X có một đội nhóm amino và một đội cacboxyl. Mang đến 15,0 gam X chức năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng chiếm được 19,4 gam muối khan. Bí quyết của X là


*