TÌM SỐ NGUYÊN X BIẾT

     

Sau đây là các bài tập TOÁN về TÌM X (trong tập hòa hợp số nguyên) dành cho học sinh lớp 6. Trước khi làm bài bác tập, yêu cầu xem lại kim chỉ nan trong những bài liên quan:


✨ PHÉP CỘNG số nguyên.

Bạn đang xem: Tìm số nguyên x biết

✨ PHÉP TRỪ số nguyên.

✨ PHÉP NHÂN số nguyên.

✨ PHÉP chia HẾT số nguyên.

✨ Quy tắc lốt ngoặc.


Các dạng bài xích tập thường gặp:

Dạng 1: tra cứu x là thành phần của các phép toán CỘNG – TRỪ – NHÂN – CHIA

Bài tập 1.1: search x, biết:

a) x – 13 = 47;

b) x – 42 = -9;

c) 36 – x = 12;

d) 45 – x = -3;

e) (-12) – x = 2.


Bài tập 1.2: tìm kiếm x, biết:

a) x + đôi mươi = 15;

b) 16 + x = -7;

c) -8 + x = 13;

d) 2 + (-x) = 11.

Bài tập 1.3: kiếm tìm x, biết:

a) 4x = (-12);

b) (-3)x = (-45);

c) 11x – 5 = 17;

d) 4 – 3x = -5.

Bài tập 1.4: search x, biết:

a) x + (-2) = -3 – 8;

b) -7 – 2x = 1.

Bài tập 1.5: tìm x, biết:

a) 17 – (2 + x) = 3;

b) (6 + x) – (17 – 21) = -25;

c) -10 – (31 – x) = 40;

d) 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4).

Dạng 2: tìm kiếm x trong đẳng thức gồm dạng A . B = 0


Bài tập 2.1: search x, biết:

a) x . (x – 2) = 0;

b) (x – 1) . (x + 5) = 0;

c) (x – 3)2 = 0.

Bài tập 2.2: tra cứu x, biết:

a) (2x – 4)(3 – x) = 0;

b) (9 – 3 . 2021)x + 2022 = 2044 – 22.

Dạng 3: tìm kiếm x thỏa mãn một vài điều kiện mang lại trước

Bài tập 3.1: search x, hiểu được tổng của tứ số x; -5; 7 và (-15) bởi 1.

Bài tập 3.2: kiếm tìm số nguyên x, biết rằng x + 5 là số nguyên âm nhỏ nhất bao gồm hai chữ số.

Bài tập 3.3: kiếm tìm số nguyên x, hiểu được x – 7 là số nguyên âm lớn nhất có hai chữ số.


Bài tập 3.4: Tính tổng tất cả các số nguyên x thỏa mãn:

a) -4 bài bác tập 3.5: Tính tổng những số nguyên tiếp tục từ -15 đến 60.

Dạng 4: kiếm tìm x, y vừa lòng x . Y = a


✨ khi x . Y = a (với x, y và a là các số nguyên) thì x và y số đông là ước của a. Ta phụ thuộc vào đó nhằm tìm x, rồi suy ra y.


Bài tập 4.1: Tìm những số nguyên x với y làm thế nào để cho xy = 7.

Đáp án các bài tập

Dạng 1:

Bài tập 1.1:

a) x – 13 = 47 phải x = 47 + 13 = 60.

b) x – 42 = -9 cần x = -9 + 42 = 33.

c) 36 – x = 12 cần x = 36 – 12 = 24.

d) 45 – x = -3 yêu cầu x = 45 – (-3) = 45 + 3 = 48.

e) (-12) – x = 2 đề nghị x = (-12) – 2 = -(12 + 2) = -14.

Bài tập 1.2:

a) x + đôi mươi = 15 cần x = 15 – trăng tròn = -5.

b) 16 + x = -7 đề nghị x = -7 – 16 = -(7 + 16) = -23.

c) -8 + x = 13 buộc phải x = 13 – (-8) = 13 + 8 = 21.

d) 2 + (-x) = 11 phải (-x) = 11 – 2 = 9.

Vì (-x) = 9 cần x = -9.

Các khác mang lại câu d):

Ta có: 2 + (-x) = 2 – x.

Do đó: 2 – x = 11

Vậy x = 2 – 11 = -9.

Bài tập 1.3:

a) 4x = (-12) yêu cầu x = (-12) : 4 = -3.

b) (-3)x = (-45) đề nghị x = (-45) : (-3) = 15.

c) 11x – 5 = 17 yêu cầu 11x = 17 + 5 = 22.

Vì 11x = 22 phải x = 22 : 11 = 2.

d) 4 – 3x = -5 bắt buộc 3x = 4 – (-5) = 4 + 5 = 9.

Vì 3x = 9 nên x = 9 : 3 = 3.

Bài tập 1.4:

a) x + (-2) = -3 – 8

Ta có: -3 – 8 = -(3 + 8) = -11.

Vậy x + (-2) = -11. Nên x = -11 – (-2) = -11 + 2 = -9.

Xem thêm: Mẹo Trị Nghẹt Mũi Cho Trẻ Sơ Sinh Và Trẻ Nhỏ An Toàn, Không Dùng Thuốc

b) -7 – 2x = 1 bắt buộc 2x = -7 – 1 = -(7 + 1) = -8.

Vì 2x = -8 bắt buộc x = (-8) : 2 = -4.

Bài tập 1.5:

a) 17 – (2 + x) = 3;

Ta vận dụng quy tắc lốt ngoặc để làm đơn giản từng vế của đẳng thức. (Đẳng thức là một trong những biểu thức có chứa dấu bằng = )

Ta có: 17 – (2 + x) = 17 – 2 – x = 15 – x.

Vậy 15 – x = 3. Vày đó, x = 15 – 3 = 12.

b) (6 + x) – (17 – 21) = -25

Ta có: (6 + x) – (17 – 21) = 6 + x – 17 + 21 = x + 6 + 21 – 17 = x + (6 + 21 – 17) = x + 10.

Vậy x + 10 = -25. Do đó, x = -25 – 10 = -35.

c) -10 – (31 – x) = 40

Ta có: -10 – (31 – x) = -10 – 31 + x = -41 + x.

Vậy -41 + x = 40. Bởi vì đó, x = 40 – (-41) = 40 + 41 = 81.

d) 4 – (27 – 3) = x – (13 – 4)

Ta có:

Vế trái = 4 – (27 – 3) = 4 – 27 + 3 = 4 + 3 – 27 = 7 – 27 = -20.

Vế buộc phải = x – (13 – 4) = x – 9.

Vậy x – 9 = -20. Bởi vì đó: x = (-20) + 9 = -(20 – 9) = -11.


Dạng 2:

Bài tập 2.1: tìm kiếm x, biết:

a) x . (x – 2) = 0 đề nghị x = 0 hoặc x – 2 = 0.

Nếu x – 2 = 0 thì x = 2.

Vậy x = 0 hoặc x = 2.

b) (x – 1) . (x + 5) = 0 yêu cầu x – 1 = 0 hoặc x + 5 = 0.

Nếu x – 1 = 0 thì x = 1.

Nếu x + 5 = 0 thì x = -5.

Vậy x = 1 hoặc x = -5.

c) (x – 3)2 = 0 cần x – 3 = 0. Bởi vì đó, x = 3.

Bài tập 2.2:

a) (2x – 4)(3 – x) = 0 đề nghị 2x – 4 = 0 hoặc 3 – x = 0

Nếu 2x – 4 = 0 thì 2x = 4. Vì vậy x = 4 : 2 = 2.

Nếu 3 – x = 0 thì x = 3.

Vậy x = 2 hoặc x = 3.

b) (9 – 3 . 2021)x + 2022 = 2044 – 22

⇒ (9 – 3 . 2021)x + 2022 = 2022

⇒ (9 – 3 . 2021)x = 2022 – 2022

⇒ (9 – 3 . 2021)x = 0

Mà 9 – 3 . 2021 ≠ 0 yêu cầu x = 0.

Vậy x = 0.

Dạng 3:

Bài tập 3.1: Tổng của tư số x; -5; 7 cùng (-15) bởi 1, tức là:

x + (-5) + 7 + (-15) = 1

Ta có: x + (-5) + 7 + (-15) = x + <(-5) + 7 + (-15)> = x + <2 + (-15)> = x + (-13) = x – 13.

Vậy x – 13 = 1. Vị đó, x = 1 + 13 = 14.

Tóm lại: x = 14.

Bài tập 3.2: Số nguyên âm bé dại nhất có hai chữ số là -99.

Vì x + 5 là số nguyên âm nhỏ tuổi nhất bao gồm hai chữ số phải x + 5 = -99.

Do đó, x = -99 – 5 = (-99) + (-5) = -(99 + 5) = -104.

Bài tập 3.3: Số nguyên âm lớn nhất có nhì chữ số là -10.

Do đó, x – 7 = -10.

Suy ra: x = -10 + 7 = -(10 – 7) = -3.

Vậy x = -3.

Bài tập 3.4: Tính tổng toàn bộ các số nguyên x thỏa mãn:

a) Các số nguyên x vừa lòng -4 bài xích tập 3.5: Tính tổng những số nguyên tiếp tục từ -15 đến 60.

Các số nguyên liên tục từ -15 mang lại 15 bao gồm tổng bằng 0.

Vậy ta chỉ việc tính tổng của những số tiếp tục từ 16 mang lại 60, tức là:

16 + 17 + … + 59 + 60

= (16 + 60) + (17 + 59) + … + (37 + 39) + 38 (có 22 cặp lốt ngoặc)

= 76 + 76 + … + 76 + 38 (có 22 số hạng 76)

= 22 . 76 + 38

= 1710.

Xem thêm: Top 7 Bài Đóng Vai Nhân Vật Người Cháu Trong Bài Bếp Lửa (20 Mẫu)

Chú ý: vì sao biết là bao gồm 22 cặp lốt ngoặc?

Ta dựa số trước tiên trong cặp lốt ngoặc, kia là các số liên tục từ 16 cho 37. Bao gồm 22 số nên gồm 22 cặp lốt ngoặc.