Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau nhỏ hơn 2000

     

a) Trung bình cùng của số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau với số nhỏ dại nhất có 3 chữ số là :

A. 4986 B. 4988 C. 5000

b) Trung bình cộng của số bé xíu nhất bao gồm 6 chữ số khác nhau với số lớn số 1 có 4 chữ số là :

A. 56 072 B. 56 172 C. 56 222

Câu 4.Bạn sẽ xem: kiếm tìm số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau nhỏ hơn 2000

 Đúng ghi Đ, không đúng ghi S :

a) tổng thể lẻ bé dại nhất gồm 5 chữ số với số lớn nhất có 4 chữ số là: 20 000. ☐

b) Tổng của số lớn nhất có 5 chữ số khác biệt với số nhỏ xíu nhất bao gồm 5 chữ số khác nhau là: 108 900 ☐

c) Hiệu của số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau đều là số lẻ cùng với số nhỏ xíu nhất tất cả 4 chữ số không giống nhau đều là số chẵn là: 7707 ☐

d) Hiệu của số chẵn lớn số 1 có 5 chữ số cùng với số lớn số 1 có 4 chữ số là : 89 898. ☐

Câu 5.

Bạn đang xem: Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau nhỏ hơn 2000

 Không triển khai phép tính, hãy so sánh giá trị của M và N

(M × 88 = 88 × 1090)

((N + 1090) ×256)( = (984 + 1090 ) ×256)

Câu 6. Hãy viết thêm tứ số tương thích vào chỗ chấm trong hàng số sau và phân tích và lý giải cách tìm những số đó :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …

Câu 7. Hà có tác dụng được 16 bông hoa, Hằng làm cho được 19 bông hoa, Lan làm cho được số bông hoa nhiều hơn mức trung bình của tất cả 3 bạn là 5 bông hoa. Hỏi cả tía bạn làm được bao nhiêu bông hoa?

Lời giải

Câu 1. 

Phương pháp:

- Chữ số 3 có giá trị 3000 thì chữ số 3 đó yêu cầu thuộc mặt hàng nghìn.

- search số nhỏ nhất bao gồm 6 chữ số khác nhau rồi tìm mặt hàng của chữ số 3, tự đó xác minh được quý hiếm của chữ số đó.

Cách giải:

a) trong số số vẫn cho, số chứa chữ số đồ vật 3 nhưng mà giá trị của số 3 là 3000 là 53 724.

chọn C.

b) Số nhỏ dại nhất tất cả 6 chữ số không giống nhau là 102 345.

trong các 102 345, chữ số 3 thuộc hàng ngàn nên có mức giá trị là 300.

chọn B.

Câu 2.

Phương pháp:

- Tháng hai năm thường bao gồm 28 ngày, tháng nhị của năm nhuận bao gồm 29 ngày.

- Năm nhuận là những năm phân tách hết cho 4. Liệt kê các năm nhuận bắt đầu từ năm 1980 cho đến khi xong năm 2020 rồi đếm số năm nhuận.

Cách giải:

a) Tháng nhì của năm nhuận có 29 ngày.

lựa chọn B.

b) Bắt đầu từ năm 1980 đến khi kết thúc năm 2020 có các năm nhuận là:

 1980 ; 1984; 1988; 1992; 1996; 2000; 2004; 2008; 2012; 2016; 2020

Vậy bắt đầu từ thời điểm năm 1980 cho đến khi kết thúc năm 2020 gồm 11 năm nhuận.

lựa chọn D

Câu 3.

Phương pháp:

Muốn kiếm tìm số vừa đủ cộng của nhiều số, ta tính tổng của những số đó, rồi phân tách tổng đó cho số những số hạng.

Cách giải:

a) Số lớn nhất có 4 chữ số khác biệt là 9876.

Số nhỏ tuổi nhất có 3 chữ số là 100.

Trung bình cộng của số lớn số 1 có 4 chữ số không giống nhau với số nhỏ nhất bao gồm 3 chữ số là :

(9876 + 100) : 2 = 4988

Chọn B. 

b) Số bé bỏng nhất có 6 chữ số không giống nhau là 102 345.

Trung bình cộng của số bé nhỏ nhất tất cả 6 chữ số khác nhau với số lớn nhất có 4 chữ số là :

(102 345 + 9999) : 2 = 56 172

lựa chọn B. 

Câu 4.

Xem thêm: Làm Thế Nào Để Cô Bé Khít Lại, Cách Thu Nhỏ Vùng Kín Tại Nhà Có Thật Sự Hiệu Quả

Phương pháp:

Tính giá trị những biểu thức rồi đối chiếu với đề bài xích để khẳng định tính trắng đen của các xác định đã cho.

Cách giải:

a) Số lẻ nhỏ tuổi nhất gồm 5 chữ số là 10 001.

Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999.

tổng thể lẻ nhỏ nhất gồm 5 chữ số với số lớn số 1 có 4 chữ số là:

10 001 + 9999 = trăng tròn 000

b) Số lớn số 1 có 5 chữ số khác biệt là 98 765.

Số bé xíu nhất tất cả 5 chữ số không giống nhau là 10 234.

Tổng của số lớn số 1 có 5 chữ số khác nhau với số bé bỏng nhất tất cả 5 chữ số không giống nhau là:

98 765 + 10 234 = 108 999 

c) Số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau đều là số lẻ là 9753.

Số bé nhỏ nhất tất cả 4 chữ số không giống nhau đều là số chẵn là 2046.

Hiệu của số lớn số 1 có 4 chữ số khác nhau đều lẻ với số bé bỏng nhất tất cả 4 chữ sô không giống nhau đều là số chẵn là: 9753 - 2046 = 7707

d) Số chẵn lớn số 1 có 5 chữ số là 99 998.

Số lớn số 1 có 4 chữ số là 9999.

Hiệu của số chẵn lớn số 1 có 5 chữ số với số lớn số 1 có 4 chữ số là :

99 998 - 9999 = 89 999.

Vậy kết quả lần lượt là:

a) Đ b) S c) Đ d) S

Câu 5. 

Phương pháp:

Tìm quý giá của M với N rồi sánh hiệu quả với nhau 

Cách giải:

+) (M × 88 = 88 × 1090)

(M = 1090) (tích đều bằng nhau cùng sút 88 lần).

+) ((N + 1090) ×256)( = (984 + 1090) ×256)

((N + 1090) = 984 + 1090) (tích đều bằng nhau cùng sút 256 lần )

(N = 984) (2 tổng cân nhau cùng giảm 1090)

Vì (1090 > 984) phải (M > N.)

Câu 6.  

Phương pháp:

Dựa vào các số đã biết nhằm tìm quy mức sử dụng của hàng số sẽ cho, từ đó tìm các số còn lại.

Cách giải:

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; … ; … ; … ; …

Nhận xét :

(1 + 2 = 3;) ; (2 + 3 = 5;) ; (3 + 5 = 8)

Kể từ số hạng thiết bị 3 trở đi, từng số đứng sau bằng tổng nhì số cạnh bên trước nó.

Bốn số tiếp sau là :

(5 + 8 = 13;) (8 + 13 = 21;) 

(13 + 21 = 34;) (21 + 34 = 55)

Dãy số viết đầy đủ là :

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; 21 ; 34 ; 55.

Câu 7.

Phương pháp:

- Vẽ sơ đồ thể hiện số cành hoa mỗi chúng ta làm được. 

- Quan gần kề sơ trang bị ta thấy (2) lần vừa phải số nhành hoa làm được của (3) chúng ta bằng số bông hoa của Hà cùng Hằng cộng thêm (5) bông. Từ đó kiếm được trung bình số nhành hoa làm được của (3) bạn.

- search số nhành hoa cả (3) bạn làm được ta lấy trung bình số hoa lá làm được của (3) bạn nhân với (3).

Xem thêm: Hoa Sinh Nhật Đẹp Và Độc - Hình Ảnh Hoa Chúc Mừng Sinh Nhật Đẹp Nhất

Cách giải:

Theo đề bài xích ta gồm sơ đồ:


*

Nhìn vào sơ thứ ta thấy (2) lần mức độ vừa phải số hoa lá làm được của (3) chúng ta bằng số cành hoa của Hà cùng Hằng thêm vào đó (5) bông.