Tìm M Để Đường Thẳng Cắt Đồ Thị Tại 3 Điểm

     

Đường thẳng ( y=x+2m ) cắt đồ thị hàm số ( y=fracx-3x+1 ) tại hai điểm tách biệt khi còn chỉ khi

A. ( left< eginalign & m3 \ endalign ight. )

B. ( left< eginalign và mle -1 \ và mge 3 \ endalign ight. )

C. ( left< eginalign & m1 \ endalign ight. )

D. ( -3


Hướng dẫn giải:

Đáp án A.

Bạn đang xem: Tìm m để đường thẳng cắt đồ thị tại 3 điểm

Phương trình hoành độ giao điểm của hai thiết bị thị hàm số vẫn cho

 ( fracx-3x+1=x+2m ) ( Leftrightarrow left{ eginalign & left( x+2m ight)left( x+1 ight)=x-3 \ và x e -1 \ endalign ight. )

 ( Leftrightarrow x^2+2mx+2m+3=0 ) (*) (vì lúc ( x=-1 ) thì phương trình phát triển thành ( 0=-4 ) vô lí).

Xem thêm: Ngày 20/6 Là Ngày Gì? Ý Nghĩa Ngày 20 Tháng 6 20 Tháng 6 Năm 2021 Có Gì Đặc Biệt


Để vật dụng thị hàm số sẽ cho cắt nhau tại hai điểm minh bạch thì phương trình (*) phải tất cả hai nghiệm phân biệt.

Xem thêm: Cánh Tay Đòn Là Gì - Cánh Tay Đòn Của Lực Là Gì

Khi kia m phải thỏa mãn nhu cầu ( Delta ’_(*)>0Leftrightarrow m^2-2m-3>0 ) ( Leftrightarrow left< eginalign và m3 \ endalign ight. )

Vậy tập hợp các giá trị của tham số m là: ( left< eginalign và m3 \ endalign ight. ).

 


Cho hàm số bậc tía y=f(x) có f′(1)=3 và bao gồm đồ thị như hình vẽ bên. Bao gồm bao nhiêu cực hiếm nguyên của tham số m và m∈<−10;10> để
Cho hàm số y=f(x)=2022x−2022−x+x+sinx. Tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m nhằm phương trình f(x+3)+f(x3−4x+m)=0 có cha nghiệm phân biệt
Cho các hàm số y=f(x);y=f(f(x)); y=f(x^2+2x−1) có đồ thị lần lượt là (C1);(C2);(C3). Đường thẳng x=2 giảm (C1);(C2);(C3) theo thứ tự tại A, B, C
Có bao nhiêu giá trị nguyên của thông số m nhằm phương trình 6f(x^2−4x)=m có ít nhất 3 nghiệm thực riêng biệt thuộc khoảng (0;+∞)
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m làm thế nào để cho phương trình m+3m+3logx-√3√3=logx có 3 nghiệm phân biệt
Cho hàm số bậc cha y=f(x) tất cả f′(1)=3 và có đồ thị như hình vẽ bên. Gồm bao nhiêu cực hiếm nguyên của thông số m với m∈<−10;10> để
Xét T=103f(a2+a+1)+234f(af(b)+bf(a)), (a,b∈R). Biết T có mức giá trị lớn số 1 bằng M đạt tại m cặp (a;b), lúc ấy Mm bằng
*
TỰ HỌC MŨ – LOGARIT
*
TỰ HỌC HÌNH TỌA ĐỘ OXYZ
3000 BÀI TẬP NÂNG CAO LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN – LÊ VĂN TUẤN
*
TUYỂN CHỌN 3000 BÀI TẬP KHẢO SÁT HÀM SỐ VÀ ỨNG DỤNG