Thuỷ Phân Hoàn Toàn 1 Mol Pentapeptit

     

Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X, chiếm được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X chiếm được đipeptit Val-Phe với tripeptit Gly-Ala-Val cơ mà không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Chất X bao gồm công thức là


Thuỷ phân không trọn vẹn được đipeptit Val-Phe phải A sai

Thủy phân trọn vẹn được 2 mol Gly phải B sai

Thuỷ phân không trọn vẹn được tripeptit Gly-Ala-Val bắt buộc D sai.

Bạn đang xem: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho dãy những chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là nơi bắt đầu phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo vật dụng tự lực bazơ bớt dần là


Cho 10 gam amin 1-1 chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), nhận được 15 gam muối. Số đồng phân cấu tạo của X là


Khi đốt cháy hoàn toàn một amin 1-1 chức X, chiếm được 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo sống đktc) với 10,125 gam H2O. Bí quyết phân tử của X là


Cho 2,1 gam hh X gồm 2 amin no, đối kháng chức, tiếp nối nhau trong hàng đồng đẳng phản ứng không còn với dd HCl (dư), thu được 3,925 gam hh muối. Cách làm của 2 amin vào hh X là


Hỗn vừa lòng khí X có O2 và O3 gồm tỉ khối đối với H2 là 22.Hỗn đúng theo khí Y bao gồm metylamin và etylamin tất cả tỉ khối đối với H2 là 17,833. Để đốt hoàn toàn V1 lít Y nên vừa đủ V2 lít X (biết thành phầm cháy có CO2, H2O và N2, các chất khí đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Tỉ trọng V1 : V2 là


Có 3 chất hữu cơ: H2N-CH2-COOH, CH3CH2-COOH, CH33-NH2. Để nhận biết dd của các hợp hóa học trên, chỉ cần dùng một dung dịch thử làm sao sau đây?


Cho tía dung dịch bao gồm cùng nồng độ mol: (1) H2NCH3COOH, (2) CH3COOH, (3) CH3CH2NH2. Hàng xếp theo thứ tự pH tăng nhiều là:


Trong những dung dịch: CH3–CH2–NH2, H2N–CH2–COOH, H2N–CH2–CH(NH2)–COOH, HOOC–CH2–CH2–CH(NH2)–COOH, số dung dịch làm xanh quỳ tím là


Chất cơ học X mạch hở bao gồm dạng H2N-R-COOR" (R, R" là những gốc hiđrocacbon) phần trăm khối lượng nitơ trong X là 15,73%. Mang đến m gam X phản nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH, toàn thể lượng ancol hiện ra cho tác dụng hết với CuO (đun nóng) được anđehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anđehit). Cho cục bộ Y chức năng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 12,96 gam Ag kết tủa. Cực hiếm của m là


α-aminoaxit X chứa một nhóm –NH2. Mang lại 10,3 gam X chức năng với axit HCl (dư), nhận được 13,95 gam muối khan. Công thức cấu trúc thu gọn của X là


Cho 0,02 mol α-amino axit X công dụng vừa đầy đủ với dung dịch chứa 0,04 mol NaOH. Mặt khác 0,02 mol X tính năng vừa đầy đủ với dung dịch đựng 0,02 mol HCl, thu được 3,67 gam muối. Phương pháp của X là


Cho 0,15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp X. Mang đến NaOH dư vào dung dịch X. Sau thời điểm các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, số mol NaOH sẽ phản ứng là


Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 công dụng với hỗn hợp NaOH, thu được chất hữu cơ đối chọi chức Y và những chất vô cơ. Khối lượng phân tử (theo đvC) của Y là


Cho tất cả hổn hợp X bao gồm hai chất hữu cơ gồm cùng công thức phân tử C2H7NO2 tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH với đun nóng, thu được dung dịch Y và 4,48 lít hh Z (ở đktc) có hai khí (đều làm xanh giấy quỳ ẩm). Tỉ khối hơi của Z so với H2 bằng 13,75. Cô cạn dung dịch Y thu được khối lượng muối khan là


Cho 8,9 gam một hợp hóa học hữu cơ X tất cả công thức phân tử C3H7O2N làm phản ứng cùng với 100 ml hỗn hợp NaOH 1,5M. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được 11,7 gam chất rắn. Công thức cấu tạo thu gọn của X là


Đun nóng hóa học H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư), sau khi các làm phản ứng chấm dứt thu được thành phầm là:


Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu được láo hợp có 28,48 gam Ala, 32 gam Ala-Ala cùng 27,72 gam Ala-Ala-Ala. Giá trị của m là


Thủy phân trọn vẹn 1 mol pentapeptit X, nhận được 2 mol glyxin (Gly), 1 mol alanin (Ala), 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). Thủy phân không trọn vẹn X nhận được đipeptit Val-Phe cùng tripeptit Gly-Ala-Val cơ mà không chiếm được đipeptit Gly-Gly. Hóa học X bao gồm công thức là


Thủy phân hoàn toàn 60 gam các thành phần hỗn hợp hai đipeptit nhận được 63,6 gam các thành phần hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một đội nhóm amino và một đội nhóm cacboxyl trong phân tử). Nếu cho 1/10 hỗn hợp X chức năng với dung dịch HCl (dư), cô cạn cảnh giác dung dịch, thì lượng muối hạt khan chiếm được là


Tripeptit X với tetrapeptit Y số đông mạch hở. Lúc thủy phân trọn vẹn hỗn hợp gồm X cùng Y chỉ tạo ra một amino axit duy nhất bao gồm công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y trong oxi dư, chiếm được N2 cùng 36,3 gam lếu láo hợp tất cả CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho thành phầm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m là


Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối amoni của đipeptit. Cho các thành phần hỗn hợp E tất cả X với Y công dụng hết với dung dịch NaOH thu được láo lếu hợp tất cả hai amin no (đều bao gồm hai nguyên tử cacbon trong phân tử, chưa hẳn đồng phân của nhau) và dung dịch B chỉ đựng hai muối (A cùng D). Cho những phát biểu sau:

(1) hóa học X với Y đều tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.

(2) Thủy phân X thu được etylamin.

(3) dung dịch B có tác dụng tham gia phản nghịch ứng tráng bạc.

(4) các A cùng D gồm cùng số nguyên tử cacbon.

Số đánh giá và nhận định đúng


Cho những phát biểu

(1) vào tơ tằm có những gốc α-amino axit.

(2) hỗn hợp lysin có tác dụng quì tím hóa xanh.

(3) hiện tượng kỳ lạ riêu cua nổi lên khi làm bếp canh cua là do sự đông tụ protein.

(4) vào phân tử peptit (mạch hở) bao gồm chứa đội NH2 cùng COOH.

(5) Tơ nilon-6,6 và tơ lapsan đều có cùng thành phần nguyên tố.

Số tuyên bố đúng


Cho sơ thiết bị phản ứng sau:

(mathbfXleft( C_4H_9O_2N ight)xrightarrowNaOH,t^0mathbfX_mathbf1xrightarrowHCl(du)mathbfX_mathbf2xrightarrowCH_3OH,HCl(khan)mathbfX_mathbf3xrightarrowKOHH_2NCH_2COOK.)

Vậy X2 là:


Kết quả thí nghiệm các dung dich X, Y, Z, T cùng với thuốc demo được ghi ngơi nghỉ bảng sau:

*

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là


Cho dãy các chất sau: (1) CH3CH2NH2, (2) (CH3)2NH, (3) CH3COOH, (4) HCOOCH3. Tính chất của các chất được biểu thị như sau:

*

Chất X là


Hỗn đúng theo X có 2 chất gồm công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Mang đến 3,40 gam X bội phản ứng đầy đủ với hỗn hợp NaOH (đun nóng), thu được hỗn hợp Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol các thành phần hỗn hợp 2 hóa học hữu cơ solo chức (đều có tác dụng xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, chiếm được m gam muối bột khan. Cực hiếm của m là


Cho những nhận định sau:

(a) CH3NH2 là amin bậc 1.

Xem thêm: Một Nguồn Điện Có Suất Điện 6V Điện Trở Trong R=2 Ôm, Mạch Ngoài

(b) mang đến lòng white trứng vào Cu(OH)2 trong NaOH thấy xuất hiện màu tím.

(c) Để rửa không bẩn ống nghiệm gồm dính anilin, hoàn toàn có thể dùng hỗn hợp NaOH.

(d) H2N-CH2-CH2-CONH-CH2-COOH là 1 đipeptit.

(e) Ở điều kiện thường H2NCH2COOH là chất rắn, dễ dàng tan vào nước.

Số nhấn định đúng là


Cho các chất sau:

(1) ClH3NCH2COOH;(2) H2NCH(CH3)-CONH-CH2COOH;

(3) CH3-NH3NO3;(4) (HOOCCH2NH3)2SO4;

(5) ClH3NCH2-CONH-CH2-COOH;(6) CH3COOC6H5.

Số hóa học trong dãy khi công dụng với hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng) chiếm được dung dịch cất hai muối là


Cho những nhận định sau:

(a) Ở đk thường, trimetylamin là hóa học lỏng, tan xuất sắc trong nước.

(b) Ở tâm trạng kết tinh, những amino axit tồn tại bên dưới dạng ion lưỡng cực.

(c) Polipeptit gồm những peptit có từ 2 đến 10 nơi bắt đầu α - aminoaxit và là cơ sở làm cho protein.

(d) hỗn hợp anilin vào nước làm xanh quỳ tím.

Xem thêm: +15 Vợt Cầu Lông Tốt Nhất Hiện Nay 2022, Top 9 Cây Vợt Cầu Lông Tốt Nhất Hiện Nay 2022

Số nhấn định đúng là


phát biểu nào sau đây không đúng?


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ tin tức và Truyền thông.