Thêm M Gam Kali Vào 300Ml

     

Câu hỏi :

Cho thêm m gam kali vào 300ml dung dịch đựng Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M thu được hỗn hợp X . Mang đến từ từ hỗn hợp X vào 200ml hỗn hợp Al2(SO4)3 0,1M thu được kết tủa Y. Để thu được lượng kết tủa Y lớn số 1 thì quý hiếm của m là:


*