Sơ đồ lưới thức ăn

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

*


Trong địa điểm thực hành quan gần kề có những quần thể sau :thực vật.,thỏ ,chuột, sâu sợ thực vật, cáo, cú, ếch nhái, rắn, vi sinh vật. A. Hãy lập thành Lưới thức ăn uống B. Sa thải quần thể nào thoát khỏi lưới thức ăn thì sẽ gây ra biến động lớn nhất Giúp bản thân với mai thi rồi