SỐ DÂN Ở MỘT XÃ HIỆN NAY CÓ 4000 NGƯỜI

     

Số dân ở 1 xã hiện giờ có 4000 người.Bạn đã xem: Số dân ở 1 xã hiện nay có 4000 người

a) với tầm tăng từng năm là cứ 1000 tín đồ thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của làng đó tăng thêm bao nhiêu người.

Bạn đang xem: Số dân ở một xã hiện nay có 4000 người

b) ví như hạ nấc tăng từng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tạo thêm 15 người, thì sau một năm số dân của buôn bản đó tăng lên bao nhiêu người?


*

a) Sau 1 năm số dân của làng mạc đó tăng thêm là:

4000x1000:21=84 (người)

b)Nếu hạ mức tăng, sau một năm số dân của xã đó chỉ tăng thêm là:

4000:1000x15=60 (người)

Đáp số:a) 84 người

b) 60 người


*

Tỉ lệ tăng số lượng dân sinh của xã đó là:

(21:1000=frac211000)(tổng số dân)

a) 1 năm sau số dân của xẫ đó tạo thêm là:

(4000 imesfrac211000=84)(người)

Nếu hạ nấc tăng thì tỉ trọng tăng dân sinh của xã đó là:

(15:1000=frac3200) (tổng số dân)

b) ví như hạ nút tăng thì số dân của làng mạc đó tạo thêm là:

(4000 imesfrac3200=60)(người)

Đ/s ....

Số dân ở một xã bây giờ có 4000 người.

a) với khoảng tăng từng năm là cứ 1000 người thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của buôn bản đó tăng lên bao nhiêu người.

b) ví như hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tạo thêm 15 người, thì sau 1 năm số dân của buôn bản đó tạo thêm bao nhiêu người?

a) Sau một năm số dân của xã đó tăng thêm là:

4000x1000:21=84 (người)

b)Nếu hạ mức tăng, sau một năm số dân của xã kia chỉ tăng thêm là:

4000:1000x15=60 (người)

Đáp số:a) 84 người

b) 60 người

Sau một năm xã đó tăng số tín đồ là:

4000:1000x21=84

Sau 1 năm xã đó hạ số người là:

4000:1000x15=60

Đáp số :a(84

b(60

a) Nếu với khoảng tăng kia thì sau 1 năm số dân của xã đó tăng:

4000 : 1000 x 21 = 84( tín đồ )

b) nếu hạ mức tăng thì sau 1 năm số dân của xã đó tăng:

4000 : 1000 x 15 = 60 ( bạn )

Đáp số: a) 84 người

b) 60 người

4000nguoi thi gap 1000 nguoi so lan la : 4000: 1000 = 4 Sau mot phái mạnh so dan tang them la : 21 *4 = 48 tulam 25* 4 = 100

Số dân ở một xã bây giờ có 4000 người.

a) với mức tăng từng năm là cứ 1000 bạn thì tạo thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của làng đó tăng thêm bao nhiêu người.

b) nếu như hạ nút tăng hằng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tạo thêm 15 người, thì sau một năm số dân của làng mạc đó tăng lên bao nhiêu người?

Số dân ở 1 xã hiện nay có 4000 người.

a) với tầm tăng từng năm là cứ 1000 fan thì tăng lên 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của xã đó tạo thêm bao nhiêu người.

b) giả dụ hạ nấc tăng từng năm xuống là cứ 1000 fan chỉ tạo thêm 15 người, thì sau một năm số dân của làng mạc đó tạo thêm bao nhiêu người?

Số dân tại một xã bây giờ có 4000 tín đồ .

b) nếu hạ nấc tăng hằng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tạo thêm 15 fan , thì sau 1 năm số dân của buôn bản đó tăng lên bao nhiêu fan .

Xem thêm: Bàn Thờ Thần Tài Có 3 Ông Gồm Những Ai? Ý Nghĩa Thế Nào? Bày Trí Ra Sao

Số dân ở 1 xã hiện nay có 4000 người

a/ với khoảng tăng hằng năm là cứ 1000 fan thì tăng thêm 21 người, hãy tính coi một năm kế tiếp số dân của xã tăng lên bao nhiêu người?

b/ giả dụ hạ nút tăng từng năm xuống là cứ 1000 người chỉ tăng lên 15 người, thì sau 1 năm số dân của xã đó tăng lên bao nhiêu người?

Số dân ở 1 xã hiện nay có 4000 người.

a> với khoảng tăng mỗi năm là cứ 1000 bạn thì tăng 21 tín đồ , hãy tính xem một năm sau số dân của làng đó tăng thêm bao nhiêu người.

b> ví như hạ mức tăng mỗi năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉtăng thêm 15 bạn , thì sau 1 năm số dân của làng đó tăng lên bao nhiêu bạn ?

Số dân tại một xã bây giờ có 4000 người.

A) với mức tăng hằng năm là cứ 1000 fan thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem 1 năm sau số dân của thôn đó tăng thêm bao nhiêu người.

B) ví như hạ mức tăng từng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tăng thêm 15 người, thì sau một năm số dân xóm đó tăng thêm bao nhiêu người?

Số dân ở 1 xã bây giờ có 4000 người.

a,Với tăng hằng năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 tín đồ , hãy tính xem 1 năm sau số dân của xóm đó tăng lên bao nhiêu người.

b,Nếu hạ mức tăng hằng năm xuống là cứ 1000 tín đồ chỉ tăng thêm 15 bạn , thì sau đó 1 môt năm số dân của xóm đó tăng thêm bao nhiêu người?

số dân của một xã hiện nay là 4000 người

a) với mức tăng mỗi năm là cứ 1000 người thì tăng thêm 21 người, hãy tính xem một năm sau số dân của buôn bản đó tạo thêm bao nhiêu người.

b)Nếu hạ mứchằng năm xuống là cứ 1000 bạn chỉ tăng lên 15 người, thì sau 1 năm số dân của xóm đó tăng lên bao nhiêu người?

Số dân ở 1 xã hiện nay có 4000 người.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cắt Tóc Chiếc Lá Đơn Giản, Hướng Dẫn Cắt Tóc Chiếc Lá

a: với khoảng tăng hằng năm là cứ 1000 fan thì tạo thêm 21 người. Hãy tính xem một năm sau số dân cũa làng mạc đó tạo thêm bao nhiêu ngưoi.

B. Trường hợp hạ nấc tăng năm xuống là cứ 1000 fan chỉ tạo thêm 15 bạn , thì sau một năm số dân của xã đó tăng thêm bao nhiêu người?