Giải phương trình lượng giác: sinx + 4cosx = 2 + sin2x

     
You are viewing the article: Nghiệm Của Pt Sinx 4Cosx=2 Sin2X thắc mắc 1047880, Nghiệm Của Pt Sinx 4Cosx=2 Sin2X at gamize.vn
*

*

*

(Leftrightarrow sinx+4cosx=2+2sinx.cosx)

(Leftrightarrowleft(sinx-2right)-2cosxleft(sinx-2right)=0)

(Leftrightarrowleft(sinx-2right)left(1-2cosxright)=0)

(Leftrightarrowleft

(Leftrightarrow cosx=cosdfracpi3)

(Leftrightarrowleft

Tìm nghiệm của phương trình sin 2 x + 2 cos 2 x + 4 cos x − sin x − 1 = 0 .

Bạn đang xem: Giải phương trình lượng giác: sinx + 4cosx = 2 + sin2x

Bạn đang xem: Nghiệm của pt sinx 4cosx=2 sin2x

A. X = ± π 3 + k π

B. X = ± π 3 + k 2 π

C. X = ± π 6 + k π

D. X = ± π 6 + k 2 π

Số điểm màn biểu diễn nghiệm của phương trình sin 2 x + 4 cosx − sinx = 4 trên tuyến đường tròn lượng giác là

A.

Xem thêm: Giải Thích Câu Nói: Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây Bên Nắng Đốt Bên Mưa Quây

2

1

C.

Xem thêm: We Couldnt Have Managed Our Business Successfully Without My Fathers Money

4

D. 3

sin2x+cos2x=1+sinx-4cosx

Số nghiệm trực thuộc của pt bên trên là?

Các bạn giải tay giúp mình với, mình biết bấm máy... Mà giải tay hoài ko ra... Hepl me!!!

Gọi S là tâp hợp toàn bộ các nghiệm thuộc khoảng (0;2018) của phương trình lượng giác 3 ( 1 - cos 2 x ) + sin 2 x - 4 cosx + 8 = 4 ( 3 + 1 ) sinx .Tính tổng tất cả các bộ phận của S là

A. 310408 3 π

B. 102827 π

C. 312341 3 π

D. 104760 π

a)(y=sqrt3sinx+cosx=2left(dfracsqrt32sinx+dfrac12cosxright))(=2left(sinx.cosdfracpi6+cosx.sindfracpi6right))(=2sinleft(x+dfracpi6right))

Có(-1le sinleft(x+dfracpi6right)le1)(Leftrightarrow-2le2sinleft(x+dfracpi6right)le2)

(Leftrightarrow-2le yle2)

miny=-2(Leftrightarrow sinleft(x+dfracpi6right)=-1)(Leftrightarrow x+dfracpi6=-dfracpi2+2kpileft(kin Zright))(Leftrightarrow x=-dfrac2pi3+k2pileft(kin Zright))

maxy=2(Leftrightarrow sinleft(x+dfracpi6right)=1)(Leftrightarrow x+dfracpi6=dfracpi2+k2pileft(kin Zright))(Leftrightarrow x=dfracpi3+k2pileft(kin Zright))

b)(y=sin2x-cos2x=sqrt2sinleft(2x-dfracpi4right))

Có(sqrt2gesqrt2sinleft(2x-dfracpi4right)ge-sqrt2)

(Leftrightarrowsqrt2ge yge-sqrt2)

miny=(-sqrt2)(Leftrightarrow sinleft(2x-dfracpi4right)=-1)(Leftrightarrow2x-dfracpi4=-dfracpi2+k2pileft(kin Zright))(Leftrightarrow x=-dfracpi8+kpileft(kin Zright))

maxy=(sqrt2Leftrightarrow sinleft(2x-dfracpi4right)=1)(Leftrightarrow x=dfrac3pi8+kpileft(kin Zright))

c)(y=3sinx+4cosx=5left(dfrac35sinx+dfrac45cosxright))

Đặt(cosa=dfrac35)và(sina=dfrac45)(vì cos2a+sin2a=1)

(y=5left(sinx.cosa+cosx.sinaright))(=5sinleft(x+aright))

(Rightarrow-5le yle5)

miny=-5 (sinleft(x+aright)=-1)(Leftrightarrow x=-dfracpi2-arc.sina+k2pileft(kin Zright))

maxy=5 (sinleft(x+aright)=1)(Leftrightarrow x=dfracpi2-arc.sina+k2pileft(kin Zright))

(P/s1:cái x sinh hoạt câu c ấy trông nó ngu ngu??P/s2:sau khi load lại câu hỏi ở 1 tab khác ,thấy 1 câu trả lời nhưng vẫn đăng vày cảm thấy loại bỏ hơi phí :?)