Ở MỘT LOÀI THỰC VẬT ALEN A QUY ĐỊNH THÂN CAO TRỘI HOÀN TOÀN SO VỚI ALEN A QUY ĐỊNH THÂN THẤP

     

Ở một loài thực vật, alen A luật thân cao trội trọn vẹn so cùng với alen a công cụ thân thấp. Phép lai (P) ♂AAAA × ♀aaaa, chiếm được F1. Cho cây F1tự thụ phấn, thu được F2. Mang lại cây thân cao F2giao phấn ngẫu nhiên, thu được F3. Biết rằng thể tứ bội giảm phân chỉ cho giao tử lưỡng bội có công dụng thụ tinh. Theo lí thuyết, bao gồm bao nhiêu phạt biểu sau đây đúng?

I. Cây thân cao F2có về tối đa 4 dạng hình gen.

Bạn đang xem: ở một loài thực vật alen a quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp

II. Cây F3gồm tất cả tối nhiều 5 kiểu dáng gen cùng 2 dạng hình hình.

III. Tỉ lệ thứ hạng hình thân cao ngơi nghỉ F3là 96%.

IV. Tỉ lệ đẳng cấp hình thân cao bao gồm kiểu ren đồng vừa lòng tử sinh hoạt F3là 64/1225.

Phương pháp giải:

Sử dụng sơ đồ dùng hình chữ nhật:Cạnh với đường chéo của hình chữ nhật là giao tử lưỡng bội đề nghị tìm.

Xem thêm: Write An Essay On Holiday S At Home, My Last Holiday


*

Lời giải bỏ ra tiết:

P: ♂AAAA × ♀aaaa →F1: AAaa → F2→ F3

F1: (AAaa o frac16AA:frac46Aa:frac16aa)

→ F2:

(eginarray*20lfrac136AAAA:2 imes frac46 imes frac16 = frac29AAAa:frac46 imes frac46 + 2 imes frac16 imes frac16 = frac12AAaa:2 imes frac46 imes frac16 = frac29Aaaa:frac136aaaa\ o frac136AAAA:frac836AAAa:frac1836AAaa:frac836Aaaa:frac136aaaaendarray)

Cây cao F2: (frac136AAAA:frac836AAAa:frac1836AAaa:frac836Aaaa leftrightarrow frac135AAAA:frac835AAAa:frac1835AAaa:frac835Aaaa)

Cho những cây cao F2giao phấn:

Tỷ lệ giao tử ở F2:

AA = (frac135 + frac835 imes frac12 + frac1835 imes frac16 = frac835)

Aa =(frac835 imes frac12 + frac1835 imes frac46 + frac835 imes frac12 = frac2035)

aa = (1 - frac835 - frac2035 = frac735)

Xét các phát biểu:

I đúng, số kiểu gene tối nhiều là 5 (tính theo số alen trội có thể có vào kiểu gen: 0,1,2,3,4)

II đúng,

III đúng, tỷ lệ thân cao ở F3là: 1 – (7/35)2= 96%

IV đúng, tỷ lệ cao đồng hợp là (8/35)2= 64/1225

Chọn D


Quảng cáo


*

câu hỏi trước thắc mắc tiếp theo
*

Định phép tắc phân ly độc lập góp phần lý giải hiện tượng:

Cơ thể gồm kiểu gen AaBbddEe qua bớt phân sẽ đến số lọai giao tử:

Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con bao gồm 8 một số loại kiểu gen?

Ở đậu Hà Lan, xét tính trạng màu sắc và hình trạng hạt. Hạt vàng vày alen A đưa ra phối là trội hoàn toàn so với phân tử xanh (a). Phân tử trơn (B) là trội trọn vẹn so với phân tử nhăn (b). Nhì cặp ren này phân li độc lập. Mang lại giao phấn cây phân tử vàng, trơn tuột với cây phân tử xanh, trơn tuột thu được F1phân li mẫu mã hình theo tỉ trọng 3 phân tử vàng, trơn tru : 3 phân tử xanh, trót lọt : 1 hạt vàng, nhăn : 1 hạt xanh, nhăn.Tỉ lệ phân tử xanh, trơn tru đồng đúng theo tử, vào tổng số hạt xanh, trơn sinh hoạt F1là

Theo lí thuyết, phép lai nào tiếp sau đây cho đời con có một loại hình trạng gen?

đại lý tế bào học đến quy dụng cụ của Menden là:


Ở một chủng loại thực vật, alen A cơ chế thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B hình thức hoa đỏ trội trọn vẹn so cùng với alen b pháp luật quy định hoa vàng. Hai cặp gen này vị trí cặp NST tương đương số 1. Alen D biện pháp quả tròn trội trọn vẹn so với alen d luật pháp quả dài, cặp gene Dd nằm ở cặp NST tương đương số 2. Cho giao phấn thân 2 cây (P) thuần chủng được $F_1$ dị đúng theo tử về 3 cặp ren trên. Mang đến $F_1$ giao phấn với nhau thu được $F_2$ , trong những số ấy cây có kiểu hình thân cao, hoa đỏ, trái tròn chỉ chiếm tỉ lệ 49,5%. Biết rằng hoán vị gen xẩy ra cả trong quá trình phát sinh giao tử đực với giao tử mẫu với tần số bằng nhau. Tính theo lí thuyết, cây gồm kiểu hình thân thấp, hoa vàng, quả lâu năm ở $F_2$ chỉ chiếm tỉ lệ.

lời giải và Đáp án

$F_2$ : Thân cao, đỏ, trái tròn chiếm: 49,5 %Do $F_1$ dị phù hợp về 4 cặp gen đề nghị quả tròn sinh hoạt $F_2$ chiếm: 75%.$ to $ tỉ lệ thân cao, đỏ là: $frac0,4950,75 = 0,66$.– tỉ lệ thành phần cây $fracabab = fracABAB = 0,66 – 0,5 = 0,16$ $ to lớn $ ab = AB = $0,4$ .$ to $ khung người $F_1$ bao gồm kiểu gen: $fracABab$

Ở $F_2$ , tỉ lệ thân thấp, hoa vàng, trái dài: $0,4.0,4.0,25 = 0,04(4% )$.

Đáp án đúng: C


Ở một loài thực vật, alen A luật pháp thân cao trội hoàn toàn so cùng với alen a biện pháp thân thấp; alen B dụng cụ hoa đỏ trội trọn vẹn so với alen b luật hoa trắng, mỗi cặp gen nằm trên một cặp nhiễm sắc đẹp thể thường. Cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn với cây thân cao, hoa trắng (P), chiếm được F1có 1 nhiều loại kiểu hình. đến F1tự thụ phấn, chiếm được F2. Hiểu được không xẩy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu vạc biểu dưới đây đúng?

I. F2 có 9 giao diện gen hiện tượng kiểu hình thân cao, hoa đỏ.

II. Lấy bỗng nhiên 2 cây thân cao, hoa trắng làm việc F2 mang đến tự thụ phấn, có thể thu được đời con bao gồm 25% số lượng km thân thấp, hoa trắng.

III. Lấy bỗng nhiên 2 cây thân cao, hoa đỏ làm việc F2 đến giao phấn. Ví như thu được đời con bao gồm 6 phong cách gen thì đời con sẽ có được 4 dạng hình hình.

IV. Cho 1 cây thân thấp, hoa đỏ giao phấn với 1 cây thân cao, hoa đỏ, nhận được đời con tất cả tối nhiều 6 hình dạng gen và 2 hình trạng hình.

giải thuật và Đáp án

P bao gồm kiểu hình trái chiều nhau, xuất hiện F1có 1 nhiều loại kiểu hình.

→ p. Thuần chủng cùng F1 dị vừa lòng 2 cặp gen. Xét những phát biểu.

– I sai vày F1 dị thích hợp 2 cặp gen phải F2 bao gồm 4 giao diện gen nguyên tắc kiểu hình thân cao, hoa đỏ (A-B-).

– II đúng bởi vì nếu 2 cây thân cao, hoa trắng gồm thành phần giao diện gen là 2Aaabb thì lúc tự thụ phấn, dạng hình hình thân thấp, hoa trắng chỉ chiếm tỉ lệ là 1/2 × 1/4 = 1/8 = 12,5%.

– III sai bởi vì nếu chiếm được đời con bao gồm 6 kiểu gen thì phép lai: AABb × AaBb. Lúc đó chỉ gồm 2 đẳng cấp hình.

– IV sai bởi khi cây thân cao, hoa đỏ giao phấn cùng với cây thân thấp, hoa đỏ nhưng đời con tất cả 6 thứ hạng gen thì chắc hẳn rằng phải tất cả 4 vẻ bên ngoài hình. AaBb × aaBb → 6 kiểu dáng gen, 4 hình trạng hình.

Xem thêm: Lưỡng Tính Chất Hạt Của Ánh Sáng Có Tính Chất Sóng Và Tính Chất Hạt

Đáp án đúng: C


Đáp án C

F2có cả cây thân tốt → F1có cây Aa

→ P: AA × Aa → F1: 1AA:1Aa

Cho F­1 giao phấn ngẫu nhiên: (1AA:1Aa)(1AA:1Aa) ↔ (3A:1a)(3A:1a) ↔ 9AA:6Aa:1aa → KH: 15:1.