Nung nóng fe(oh)3 đến khối lượng không thay đổi, chất rắn thu đượ

     
*

*

*

Hỗn đúng theo bột X tất cả BaCO3​, Fe(OH)2​, Al(OH)3​, CuO, MgCO3​. Nung X trong không khí đến cân nặng không đổi thu được các thành phần hỗn hợp rắn A. Mang đến A vào nước khấy số đông cho phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch B đựng 2 chất tan cùng phần không tan C. Mang lại khí teo dư qua bình cất C nung nóng được các thành phần hỗn hợp rắn D. Cho E vào dung dịch AgNO3 dư thu được hỗn hợp F và các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. đến Y vào dung dịch H2SO4 sệt nóng thấy gồm khi cất cánh ra. Mang đến D dư sục vào hỗn hợp B được kết tủa M cùng dung dịch N. Đun nóng...

Bạn đang xem: Nung nóng fe(oh)3 đến khối lượng không thay đổi, chất rắn thu đượ


Hỗn hòa hợp bột X bao gồm BaCO3​, Fe(OH)2​, Al(OH)3​, CuO, MgCO3​. Nung X trong bầu không khí đến trọng lượng không đổi thu được hỗn hợp rắn A. Mang lại A vào nước khấy hầu như cho phản bội ứng xảy ra trọn vẹn thu được dung dịch B cất 2 hóa học tan và phần ko tan C. đến khí teo dư qua bình đựng C nung nóng được các thành phần hỗn hợp rắn D. Cho E vào hỗn hợp AgNO3 dư thu được dung dịch F và các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. đến Y vào dung dịch H2SO4 đặc nóng thấy tất cả khi bay ra. Mang đến D dư sục vào dung dịch B được kết tủa M và dung dịch N. Đun nóng hỗn hợp N được kết tủa K cùng khí G. Viết toàn bộ các phương trình hóa học xảy ra? ( Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn).


Nung nóngFe(OH)3 đến khối lượng không nuốm đổi, chất rắn nhận được sau bội phản ứng là: A. Fe3O4B.Fe2O3C. FeO D. Fe

Nung nóngFe(OH)3 đến cân nặng không ráng đổi, hóa học rắn nhận được sau phản nghịch ứng là:

A. Fe3O4

B.Fe2O3

C. FeO

D. Fe


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, đem dư) thu được hỗn hợp A. Mang đến dung dịch A chức năng với hỗn hợp NaOH dư thu được dung dịch B cùng kết tủa D. Nung D trong không gian ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E. Thổi luồng khí teo (lấy dư) qua ống sứ chứa E nung lạnh (ở 700–800oC) cho tới khi phản bội ứng trọn vẹn thu được hóa học rắn G và khí X. Sục khí X vào dung dịch Ca(OH)2 thì nhận được kết tủa Y với dung dịch Z. Lọc vứt Y, đun cho nóng dung dịch Z lại tạo nên kết t...

Xem thêm: Cách Làm Khoai Tây Bằng Nồi Chiên Không Dầu Lock&Lock Đơn Giản


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, lấy dư) thu được hỗn hợp A. Mang lại dung dịch A chức năng với hỗn hợp NaOH dư thu được dung dịch B cùng kết tủa D. Nung D trong bầu không khí ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi thu được hóa học rắn E. Thổi luồng khí co (lấy dư) qua ống sứ cất E nung nóng (ở 700–800oC) cho tới khi bội phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn G và khí X. Sục khí X vào hỗn hợp Ca(OH)2 thì thu được kết tủa Y với dung dịch Z. Lọc vứt Y, đun nóng dung dịch Z lại tạo ra kết tủa Y. Xác định thành phần A, B, D, E, G, X, Y, Z với viết các phương trình hóa học xảy ra.


CHO 100 ml dd NaOH 0,5M vào 200ml dd FeCl3 0,2M thì thu được chất rắn và dd A

a, Viết PTHH

b, Tính trọng lượng các chất tan trong dd A

c, Lọc chất rắn chiếm được nung ở ánh nắng mặt trời cao đến cân nặng không thay đổi thì thu được từng nào g nước ?


Hòa chảy 11,6 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe cùng Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau thời điểm kim loại tan hết thu được dung dịch X cùng V lít (đkct) tất cả hổn hợp khí B (gồm hai hóa học khí có tỉ lệ số mol 2 : 3). Cho 600 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X nhận được kết tủa Y với dung dịch Z. Lọc mang Y rồi nung trong bầu không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn hỗn hợp Z thu được chất rắn T. Nung T đến cân nặng không đổi thu được 46,65 gam chất rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Tí...

Hòa tan 11,6 gam tất cả hổn hợp A có Fe và Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO3 50,4%, sau thời điểm kim nhiều loại tan hết thu được dung dịch X và V lít (đkct) các thành phần hỗn hợp khí B (gồm hai hóa học khí bao gồm tỉ lệ số mol 2 : 3). Mang đến 600 ml hỗn hợp KOH 1M vào hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc mang Y rồi nung trong bầu không khí đến trọng lượng không thay đổi thu được 16,0 gam hóa học rắn. Cô cạn dung dịch Z thu được hóa học rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 46,65 gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính nồng độ % của Fe(NO3)3 vào X với tìm công thức các khí trong B.


Nung m gam các thành phần hỗn hợp X gồm KHCO3 với CaCO3 ở ánh sáng cao đến cân nặng không đổi, thu được hóa học rắn Y. đến Y vào nước dư, thu được 0,25m gam hóa học rắn Z và dung dịch E. Nhỏ tuổi từ từ dung dịch HCl 1M vào E, lúc khí bắt đầu thoát ra buộc phải dùng V1 lít hỗn hợp HCl và khi khí bay ra hết, thì thể tích hỗn hợp HCl đã sử dụng là V2 lít. Tính ti lệ V1 : V2.

Xem thêm: Người Sinh 30 Tháng 5 Là Cung Gì ? Khám Phá Tính Cách, Cảm Xúc Trong Chiêm Tinh


Nhiệt phân trả toàn x gamFe(OH)3 đến khối lượng không thay đổi thu được 24g chất rắn. Quý giá của x

A. 16,05g

B. 32,10g

C. 48,15g

D. 72,25g


Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 (loãng, đem dư) thu được hỗn hợp A. Cho dung dịch A công dụng với hỗn hợp NaOH dư thu được hỗn hợp B với kết tủa D. Nung D trong không gian ở nhiệt độ cao đến trọng lượng không đổi thu được chất rắn E. Thổi luồng khí teo (lấy dư) qua ống sứ cất E nung lạnh (ở 700–800oC) cho đến khi phản nghịch ứng trọn vẹn thu được chất rắn G và khí X. Sục khí X vào dung dịch Ca(OH)2 thì nhận được kết tủ a Y cùng dung dịch Z. Lọc quăng quật Y, đun cho nóng dung dịch Z lại tạo nên kết...

Hòa tan trọn vẹn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 (loãng, lấy dư) thu được hỗn hợp A. Cho dung dịch A tác dụng với hỗn hợp NaOH dư thu được dung dịch B và kết tủa D. Nung D trong không khí ở ánh nắng mặt trời cao đến cân nặng không đổi thu được chất rắn E. Thổi luồng khí teo (lấy dư) qua ống sứ đựng E nung lạnh (ở 700–800oC) cho tới khi làm phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn G cùng khí X. Sục khí X vào dung dịch Ca(OH)2 thì thu được kết tủ a Y với dung dịch Z. Lọc bỏ Y, nấu nóng dung dịch Z lại tạo ra kết tủa Y. Xác minh thành phần A, B, D, E, G, X, Y, Z với viết các phương trình hóa học xảy ra