Nhỏ từ từ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

     

Nhỏ thủng thẳng 0,25 lít dung dịch NaOH 1,04M vào dung dịch bao gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A.

Bạn đang xem: Nhỏ từ từ 0.25 lít dung dịch naoh 1 04m

4,128

B. 2,568

C. 1,560

D. 5,064


*

Đáp án AnOH- = 0,26 molOH-+ H+ → H2O0,08 0,08Al3++ 3OH- → Al(OH)30,032 0,096 0,032Fe3++ 3OH- → Fe(OH)30,024 0,072 0,024Al(OH)3+ OH- →AlO2-+ 2H2O0,012 0,012Kết tủa thu được có 0,02 mol Al(OH)3; 0,024 mol Fe(OH)3 Khối lượng là 4,128 gam

Đáp án A

nOH- = 0,26 mol

OH-+ H+ → H2O

0,08 0,08

Al3++ 3OH- → Al(OH)3

0,032 0,096 0,032

Fe3++ 3OH- → Fe(OH)3

0,024 0,072 0,024

Al(OH)3+ OH- →AlO2-+ 2H2O

0,012 0,012

Kết tủa thu được tất cả 0,02 mol Al(OH)3; 0,024 mol Fe(OH)3 Khối lượng là 4,128 gamNhỏ thư thả 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd có 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 với 0,04 mol H2SO4 nhận được m gam kết tủa. Quý giá của m là A. 2,568. B. 1,560. C. 4,128 D. 5,064.

Nhỏ thủng thẳng 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd bao gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 cùng 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. giá trị của m là

A. 2,568.

B. 1,560.

C. 4,128

D. 5,064.


Nhỏ thong thả 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd bao gồm 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 cùng 0,04 mol H2SO4 thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là A. 2,568. B. 1,560. C. 4,128 D. 5,064.

Nhỏ thanh nhàn 0,25 lít dd NaOH 1,04M vào dd tất cả 0,024 mol FeCl3; 0,016 mol Al2(SO4)3 và 0,04 mol H2SO4 chiếm được m gam kết tủa. quý hiếm của m là

A. 2,568.

B. 1,560.

C. 4,128

D. 5,064.


Nhỏ từ từ 0,25 lít hỗn hợp NaOH 2,08M vào dung dịch bao gồm 0,048 mol FeCl3; 0,032 mol Al2SO43và 0,08 mol H2SO4thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 8,256 B. 5,136 C. 1,560 D. 10,128.

Nhỏ thong dong 0,25 lít dung dịch NaOH 2,08M vào dung dịch bao gồm 0,048 mol FeCl3; 0,032 mol Al2SO43và 0,08 mol H2SO4thu được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 8,256

B. 5,136

C. 1,560

D. 10,128.


Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 mang lại phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá bán trị lớn số 1 của V để thu được lượng kết tủa bên trên là A. 0,9 B. 0,45 C. 0,25 D. 0,6

Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 đến phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn nhất của V nhằm thu được lượng kết tủa trên là

A.

Xem thêm: Viết Dấu Lớn Hơn Hoặc Bằng, (≥), Bé Hơn Hoặc Bằng(≤), Cộng Trừ(±) Excel

0,9

B. 0,45

C. 0,25

D. 0,6


Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 mang đến phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá bán trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa bên trên là A. 0,9 B. 0,45 C. 0,25 D. 0,6

Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 mang lại phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá bán trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là

A. 0,9

B. 0,45

C. 0,25

D. 0,6


Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4 mang đến phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn số 1 của V để thu được lượng kết tủa trên là A.0,9 B. 0,45 C.0,25 D. 0,6

Cho V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 với 0,1 mol H2SO4 mang lại phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 7,8 gam kết tủa. Giá chỉ trị lớn số 1 của V để thu được lượng kết tủa trên là

A.0,9

B. 0,45

C.0,25

D. 0,6


Thêm thảnh thơi 300 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,5M và KOH x mol/lít vào 50 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M. Sau khi hoàn thành các làm phản ứng thu được 36,9 gam kết tủa. Cực hiếm của x là A. 0,75 B. 0,25 C. 0,50 D. 1,00

Thêm thảnh thơi 300 ml dung dịch gồm Ba(OH)2 0,5M với KOH x mol/lít vào 50 ml hỗn hợp Al2(SO4)3 1M. Sau khi dứt các làm phản ứng nhận được 36,9 gam kết tủa. Giá trị của x là

A. 0,75

B. 0,25

C. 0,50

D. 1,00


Hòa tan trọn vẹn a gam tất cả hổn hợp Al và Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X với 1,008 lít khí H2 (đktc). Mang lại từ từ hỗn hợp NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3 (n mol) phụ thuộc vào vào thể tích hỗn hợp NaOH (V lít) được biểu diễn bằng đồ dùng thị dưới đây Giá trị của a là A. 2,34 B. 7,95 C. 3,87 D. 2,43

Hòa tan trọn vẹn a gam các thành phần hỗn hợp Al và Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X với 1,008 lít khí H2 (đktc). đến từ từ hỗn hợp NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3  (n mol) nhờ vào vào thể tích hỗn hợp NaOH (V lít) được biểu diễn bằng trang bị thị bên dưới đây

*

Giá trị của a là

A. 2,34

B. 7,95

C. 3,87

D.

Xem thêm: What Are You Doing Trả Lời Sao, Cách Dùng Và Trả Lời Trong Tiếng Anh

2,43


Hấp thụ hoàn toàn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch đựng đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH với 0,2 mol NaOH. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X cùng kết tủa Y. Nhỏ dại từ từ đến khi hết dung dịch X vào dung dịch chứa 0,35 mol HCl, có mặt 0,25 mol CO2. Cực hiếm của V là A. 9,520. B. 12,432. C. 7,280. D. 5,600.

Hấp thụ trọn vẹn V lít CO2 (đktc) vào dung dịch đựng đồng thời 0,1 mol Ba(OH)2; 0,255 mol KOH với 0,2 mol NaOH. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp X và kết tủa Y. Nhỏ tuổi từ từ cho đến khi hết dung dịch X vào dung dịch chứa 0,35 mol HCl, sinh ra 0,25 mol CO2. Quý hiếm của V là