Phương Trình Phản Ứng Ca(Hco3)2 + Naoh

     

Ca(HCO3)2+2NaOHCaCO3+2H2O+Na2CO3
canxi hirocacbonat natri hidroxit canxi cacbonat nước natri cacbonat
  Sodium hydroxide Calcium carbonate   Sodium carbonate

Điều khiếu nại phản ứng

Không có

Hiện tượng dìm biết

Xuất hiện kết tủa trắng can xi cacbonat (CaCO3).

Bạn đang xem: Phương trình phản ứng ca(hco3)2 + naoh

Cùng vị trí cao nhất lời giải khám phá Ca(HCO3)2 nhé.

I. Định nghĩa

- Định nghĩa: canxi hiđrocacbonat là một trong những hợp hóa học vô cơ tất cả công thức chất hóa học là Ca(HCO3)2. Hòa hợp chất này sẽ không tồn tại bên dưới dạng hóa học rắn, cơ mà nó chỉ tồn tại trong dung dịch nước bao gồm chứa những ion.

- công thức phân tử: Ca(HCO3)2

*

II. đặc điểm vật lý 

Dưới đây là một số tính chất vật lý của hợp chất này:

- lâu dài trong dung dịch dưới dạng vào suốt

- nhận biết bằng hỗn hợp HCl, sẽ thấy bay ra khí không màu, ko mùi

- Phương trình hóa học khi canxi bicacbonat công dụng với HCl

Ca(HCO3)2 + 2HCl → CaCl2 + 2H2O + 2CO2

III. đặc thù hóa học

- chức năng với axit mạnh

Ca(HCO3)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2H2O + 2CO2

- công dụng với hỗn hợp bazơ

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 → 2CaCO3 + 2H2O

Ca(HCO3)2 + 2NaOH → CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O

- Bị phân hủy vị nhiệt độ:

Ca(HCO3)2 to→ CaCO3 + H2O + CO2

- phản bội ứng dàn xếp CO32–, PO43–

Ca2+ + CO32– → CaCO3↓ (trắng)

3Ca + 2PO43– → Ca3(PO4)2 ↓(trắng)

IV. Điều chế

- Sục CO2 đến dư vào hỗn hợp Ca(OH)2

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

V. Bài tập ví dụ:

Câu 1. Nhiệt phân trọn vẹn 81 gam Ca(HCO3)2 thu được V lít khí CO2 (đktc). Cực hiếm của V là:

A. 5,6.

B. 33,6.

C. 11,2.

D. 22,4.

Đáp án D

Hướng dẫn

nCa(HCO3)2 = 81: 162 = 0,5 mol

Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O

0,5 → 0,5 → 0,5 mol

CaCO3 → CaO + CO2

0,5 → 0,5 mol

=> nCO2 = 0,5 + 0,5 = 1 mol

=> VCO2 = 1.22,4 = 22,4 lít

Câu 2. Hỗn thích hợp rắn A tất cả Ca(HCO3); CaCO3; NaHCO3; Na2CO3. Nung A đến trọng lượng không đổi được chất rắn B gồm:

A. CaCO3 và Na2O.

Xem thêm: A So Sánh Hệ Tuần Hoàn Kín Và Hở Và Hệ Tuần Hoàn Kín 2022, Phân Biệt Hệ Tuần Hoàn Hở Và Hệ Tuần Hoàn Kín

B. CaO và Na2O.

C. CaCO3 và Na2CO3.

D. CaO với Na2CO3.

Đáp án D

Hướng dẫn

Ca(HCO3)2 → CaO + 2CO2 + H2O

CaCO3 → CaO + CO2

2NaHCO3→ Na2CO3 + CO2 + H2O

Câu 3: Để điều chế Ca từ bỏ CaCO3 cần triển khai ít nhất mấy phản ứng ?

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Đáp án B

Hướng dẫn:

Phản ứng (1): CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O

Phản ứng (2): CaCl2 → Ca + Cl2 ↑

Câu 4: Hợp chất Y của can xi là thành phần chính của vỏ các loại ốc, sò... Hình như Y được sử dụng thoáng rộng trong chế tạo vôi, xi măng, thủy tinh, hóa học phụ gia trong công nghiêp thực phẩm. Hợp hóa học Y là:

A. CaO.

B. CaCO3.

C. Ca(OH)2.

D. Ca3(PO4)2

Đáp án B

Hướng dẫn:

Giải thích

Canxi cacbonat được sử dụng thoáng rộng trong phân phối vôi, xi măng, thủy tinh, hóa học phụ gia vào công nghiêp thực phẩm

Câu 5. Thổi V lít khí CO2 (đktc) vào 100ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M nhận được 6 gam kết tủa. Lọc kết tủa nấu nóng dung dịch lại thấy có kết tủa nữa. Tra cứu V?

A. 3,136 lít

B. 6,272 lít

C. 1,568 lít

D. 4,704 lít

Đáp án A

Hướng dẫn

nCaCO3 = 6/100 = 0,06 mol

Do đun nóng lại thu đạt thêm kết tủa => nên gồm Ca(HCO3)2

nCaCO3 tạo nên thêm là 4/100 = 0,04 mol

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O

0,06 → 0,06 → 0,06

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2→ CaCO3+ CO2 + H2O

0,04 0,04

→ nCO2 ở bội nghịch ứng 2 là 0,04.2 =0 ,08 mol

→ nCO2= 0,06 + 0,08 = 0,14 mol

→ V = 0,14.22,4 = 3,136 lít

Câu 6. Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch Ba(OH)2 1M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 1,97.

B. 3,94.

C. 19,7.

Xem thêm: Nêu Vị Trí Và Chức Năng Của Não Trung Gian, Lý Thuyết Bài Trụ Não, Tiểu Não, Não Trung Gian

D. 9,85.

Đáp án D

Hướng dẫn

nCO2 = 3,36/22,4 = 0,15 (mol);

nBa(OH)2 = 0,1.1 = 0,1 (mol)

Ta có: 1 CO2/nBa(OH)2= 0,15/0,1 =1,5 tạo nên 2 muối bột BaCO3 và Ba(HCO3)2 cả CO2 và Ba(OH)2 đều làm phản ứng hết