My village is about 50 kilometers (1)________ the city center

     

Đáp án đưa ra tiết, giải thích dễ hiểu tốt nhất cho bài đọc gọi “My village is about 50 kilometers….” với kiến thức tìm hiểu thêm là tài liệu rất hay và hữu dụng giúp chúng ta học sinh ôn tập với tích luỹ thêm kiến thức bộ môn giờ Anh.

Bạn đang xem: My village is about 50 kilometers (1)________ the city center

Câu hỏi trắc nghiệm:

My village is about 50 kilometers (1) _______ the city center. It’s very beautiful and (2) ….place where people (3) _______ flowers & vegetables only. It’s very famous for its pretty roses and picturesque (4) _______ The air is quite (5) _______; however, the smell of the roses makes people (6) _______ cool. In spring, my village looks like a carpet with plenty of (7) _______. Tourists come to lớn visit it so often. Nowadays, with electricity, it doesn’t take the (8) _______ much time khổng lồ water the roses. And even at night, people can (9) _______ along the path and enjoy the fresh smell (10) _______the flowers. 

1 A. On B. For C. From D. Since 

2 A. Peace B. Peaceful C. Peacefully D. Peaceable 

3 A. Grow B. Growing C. Grew D. Grown 

4 A. Scenery B. Sceces C. Screens D. Scenes 

5 A. Cool B. Fresh C. Clear D. Clean 

6 A. Felt B. To feel C. Feel D. Feeling 

7 A. Colors B. Colorful C. Colorless D. Colored 

8 A. Villages B. Towns C. Villagers D. City-dwellers 

9 A. Waked B. Walked C. Walk D. Walking 

10 A. On B. Of C. In D. At

Trả lời:

1. C. From 

2. B. Peaceful 

=> place là danh từ, trước nó phải là một trong những tính từ 

3. A. Grow

=> sử dụng thì hiện tại đơn 

4. A. Scenery 

=> picturesque scenery: khung cảnh đẹp như tranh 

5. B. Fresh 

6. C. Feel 

=> make sb + V (bare)

7. A. Colors 

8. D. City-dwellers 

9. C. Walk 

=> walk + v-bare 

10. B. Of

Mở rộng kỹ năng về một trong những bài phát âm hiểu tiếng Anh


Exercise 1: Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the correct answer lớn each of the questions.

Contrary lớn popular belief, one does not have lớn be a trained programmer to lớn work online. Of course, there are plenty of jobs available for people with high-tech computer skills, but the growth of new truyền thông has opened up a wide range of mạng internet career opportunities requiring only a minimal level of technical expertise. Probably one of the most well-known online job opportunities is the job of Webmaster. However, it is hard to define one basic job mô tả tìm kiếm for this position. The qualifications & responsibilities depend on what tasks a particular organization needs a Webmaster to perform.

to lớn specify the job mô tả tìm kiếm of a Webmaster, one needs to identify the hardware & software the trang web the Webmaster will manage is running on. Different types of hardware and software require different skill sets to manage them. Another key factor is whether the website will be running internally or externally (renting shared space on the company servers). Finally, the responsibilities of a webmaster also depend on whether he or she will be working independently, or whether the firm will provide people to lớn help. All of these factors need to lớn be considered before one can create an accurate webmaster job description.

Webmaster is one type of internet career requiring in-depth knowledge of the latest computer applications. However, there are also online jobs available for which traditional skills remain in high demand. Content jobs require excellent writing skills và a good sense of the website as a “new media”.

The term “new media” is difficult to lớn define because it compasses a constantly growing phối of new technologies và skills. Specifically, it includes websites, email, mạng internet technology, CD-ROM, DVD, streaming audio và video, interactive multimedia presentations, e-books, digital music, computer illustration, video clip games, virtual reality, & computer artistry.

*

Additionally, many of today’s internet careers are becoming paid-by-the-job professions. With many companies having to downsize in tough economic items, the outsourcing and contracting of freelance workers online has become common business practice. The mạng internet provides an infinite pool of buyers from around the world with whom freelancers can contract their services. An added benefit to lớn such online jobs is that freelancers are able to work on projects with companies outside their own country.

How much can a person make in these kinds of careers? As with many questions related to today’s evolving technology, there is no simple answer. There are many companies willing lớn pay people with internet skills salaries well over 70,000ayear.Generally,webmastersstartatabout70,000ayear.Generally,webmastersstartatabout30,000 per year, but salaries can vary greatly. Freelance writers working online have been known khổng lồ make between 40,000to40,000to70,000 a year.

Question 1: Which of the followings is true about the job of the freelance writers?

A. They may work with others in the company.

B. It is considered a “content” job.

C. They manage hardware & software.

D. They require in-depth knowledge of applications.

Đáp án: B

Tạm dịch: Điều như thế nào sau đây là đúng về quá trình của những nhà văn từ bỏ do?

A. Họ có thể làm bài toán với những người dân khác trong công ty.

B. Nó được coi là một công việc "nội dung".

C. Họ làm chủ phần cứng với phần mềm.

D. Họ yêu cầu kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về những ứng dụng.

Thông tin: nội dung jobs require excellent writing skills and a good sense of the web as a “new media”.

Question 2: The word “vary” in paragraph 6 can be best replaced by ___________.

A. Decrease B. Change C. Differ D. Increase

Đáp án: C

Giải thích: vary (v): khác nhau

decrease (v): giảm sút change (v): ráng đổi

differ (v): khác biệt increase (v): tăng

Question 3: It can be inferred from the passage that ___________.

A. Only skilled workers make good money

B. Online workers can work full-time online.

C. It is easy khổng lồ become a webmaster

D. Workers with limited computer skills can not work online.

Đáp án: B

Tạm dịch: có thể suy luận tự đoạn văn là.

A. Chỉ có nhân viên lành nghề tìm kiếm được tiền

B. Nhân viên cấp dưới trực tuyến hoàn toàn có thể làm câu hỏi trực tuyến đường toàn thời gian.

C. Rất dễ dàng để trở thành một quản trị trang web

D. Nhân viên có kĩ năng máy tính tiêu giảm không thể thao tác trực tuyến.

Thông tin: An added benefit khổng lồ such online jobs is that freelancers are able to lớn work on projects with companies outside their own country.

Question 4: According lớn the passage, which of the following is TRUE of webmasters?

A. They never work independently.

B. The duties they perform depend on the organization they work for.

C. They require a minimal cấp độ of expertise.

D. They vì not support software products.

Đáp án: C

Tạm dịch: Theo đoạn văn, điều sau đó là TRUE của quản trị web?

A. Bọn họ không lúc nào làm việc độc lập.

B. Những nhiệm vụ mà người ta thực hiện dựa vào vào tổ chức họ làm việc.

C. Họ yên cầu một nút độ trình độ chuyên môn tối thiểu.

D. Họ không cung ứng các thành phầm phần mềm.

Thông tin: Of course, there are plenty of jobs available for people with high-tech computer skills, but the growth of new truyền thông has opened up a wide range of mạng internet career opportunities requiring only a minimal màn chơi of technical expertise. Probably one of the most well-known online job opportunities is the job of Webmaster.

Question 5: What is the purpose of the passage?

A. Khổng lồ inform people about the tasks & the roles of a webmaster.

B. To lớn inform people about employment related khổng lồ the Internet.

C. Lớn inform people about the computer industry.

D. Khổng lồ explain why webmasters make a lot of money.

Đáp án: B

Tạm dịch: mục đích của đoạn văn là gì?

A. Thông tin cho mọi bạn về các nhiệm vụ cùng vai trò của một cai quản trị trang web.

B. Để thông tin cho mọi người biết về câu hỏi làm liên quan đến Internet.

C. Thông tin cho mọi tín đồ về ngành công nghiệp trang bị tính.

D. Để phân tích và lý giải tại sao các quản trị website làm được không ít tiền.

Thông tin: tự nội dung chủ yếu của bài nói về nghề webmaste, freelance workers,....

Question 6: According khổng lồ the passage, all of the followings are TRUE except ___________.

A. Webmasters must have knowledge of the latest computer applications.

B. Online workers can not không tính phí themselves from the office.

C. “New media” is not easy to define.

D. There are online jobs available for workers with minimal computer skills.

Đáp án: B

Tạm dịch: Theo đoạn văn, tất cả những điều sau đấy là ĐÚNG, kế bên _ .

Xem thêm: Rong Nho Biển Có Tác Dụng Gì ? Cách Ăn & Bảo Quản Rong Nho Rong Nho Có Tác Dụng Gì

A. Webmaster rất cần được có kỹ năng về các ứng dụng máy tính xách tay mới nhất.

B. Nhân viên trực con đường không thể ra khỏi văn phòng.

C. "Phương tiện truyền thông mới " chưa hẳn là thuận lợi để định nghĩa.

D. Có những các bước trực con đường dành cho những người lao rượu cồn có kĩ năng máy tính về tối thiểu.

Thông tin: An added benefit to such online jobs is that freelancers are able to work on projects with companies outside their own country.

Question 7: Which of the followings is not mentioned as part of the “new media”?

A. Internet technology B. Writing skills C. Websites D. đoạn phim games

Đáp án: B

Tạm dịch: phần lớn điều sau đây không được nhắc như là một phần của " new truyền thông "?

Thông tin: Specifically, it includes websites, email, mạng internet technology, CD-ROM, DVD, streaming audio and video, interactive multimedia presentations, e-books, digital music, computer illustration, video games, virtual reality, and computer artistry

Question 8: The word “identify” in paragraph 2 is closest in meaning to___________.

A. Name B. Discover C. Encounter D. Estimate

Đáp án: A

Giải thích: identify (v): dìm biết

name (v): xác định rõ discover (v): thăm khám phá

encounter (v): đối mặt estimate (v): mong tính

Thông tin: to lớn specify the job description of a Webmaster, one needs to lớn identify the hardware & software the trang web the Webmaster will manage is running on.

Exercise 2: Read the following passage và mark the letter A, B, C or D on your answer shect to lớn indicate the correct answer to lớn each of the questions from 1 to 10.

Plants và animals will find it difficult khổng lồ escape from or adjust khổng lồ the effect of global warming, Scientists have already observerd shifts in the lifecycles of many plants và animals, such as flowers blooming earlier & birds hatching earlier in the spring. Many species have begun shifting where they live or their annual migration patterns due to warmer temperatures.

With further warming, animals will tend khổng lồ migrate toward the poles và up mountainsides toward higher elevations. Plants will also attempt to shift their ranges, seeking new areas as old habitats grow too warm. In many places, however, human development will prevent these shifts. Species that find cities or farmland blocking their way north or south may become extinct. Species living in unique ecosystems, such as those found in polar và mountantop regions, are especially at risk because migration khổng lồ new habitats is not possible. For example, polar bears & marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice but have nowhere farther to lớn go.

Projecting species extinction due khổng lồ global warming is extremely difficult. Some scientists have estimated that 20 to 50 percent of species could be committed khổng lồ extiction with 2 khổng lồ 3 Celsius degrees of further warming. The rate of warming, not just the magnitude, is extremely important for plants & animals. Some species and even entire ecosystems, such as certain types of forest, many not be able khổng lồ adjust quickly enough & may disappear.

Ocean ecosystems, especially fragile ones like coral reefs, will also be affected by global warming. Warmer ocean temperatures can cause coral to lớn “bleach”, a state which if prolonged will lead lớn the death of the coral. Scientists estimate that even 1 Celsius degree of additional warming could lead khổng lồ widespread bleaching and death of coral reefs around the world. Also increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean and increases the acidity of ocean waters. This acidification furter stresses ocean ecosystems. 

Question 1: Scionlists have observed that warmer temperatures in the spring cause flowers khổng lồ .

A. Die instantly 

B. Bloom earlier 

C. Become lighter

D. Thua color

Question 2: According to lớn paragraph 2, when their habitats grow warmer, animali tend khổng lồ move .

A. South – eastwards và down mountainsides toward lower

B. North – westwards and up mountainsides toward higher

C. Toward the North Pole & down mountainsides toward lower

D. Toward the poles & up mountainsides toward higher

Question 3: The pronoun “those” in paragraph 2 refers khổng lồ .

A. Species 

B. Ecosystems 

C. Habitats

D. Areas

Question 4: The phrase “dwindling sea ice” in paragraph 2 refers khổng lồ .

A. The frozen water in the Artie. 

B. The violent Arctic Ocean.

C. The melting ice in the Arctic. 

D. The cold ice in the Arctic.

Question 5: It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celcius degrees, .

A. Half of the earth’s surface would be

B. The sea màn chơi would rise by 20

C. Water supply would decrease by 50

D. 20 to 50 percent of species could become

Question 6: According to lớn the passage, if some species are not able to adjust quickly to warmer temperatures, .

A. They may be endangered 

B. They can begin lớn develop

C. They will certainly need water. 

D. They move to lớn tropical forests.

Question 7: The word “fragile” in paragraph 4 most probably means .

A. Very large 

B. Easily damaged

C. Rather strong 

D. Pretty hard

Question 8: The bleaching of coral reefs as mentioned in paragraph 4 indicates .

A. The water absorption of coral reefs. 

B. The quick growth of marine mammals.

C. The blooming phase of sea weeds. 

D. The slow death of coral reefs.

Question 9: The màn chơi of acidity in the ocean is increased by .

A. The rising amount of carbon dioxide entering the

B. The decrease of acidity of the pole

C. The extinction of species in coastal

D. The đại bại of acidity in the atmosphere around the

Question 10: What does the passage mainly discuss?

A. Influence of climate changes on human

B. Effects of global warming on animals and

C. Global warming and possible solutions

D. Global warming and species

Đáp án:

Question 1: Scientists have observed that warmer temperatures in the spring cause flower to .

Thông tin ở cả hai câu đầu tiên:

Plants & animals will find it difficult khổng lồ escape from or adjust lớn the effect of global warming, Scientists have already observerd shifts in the lifecycles of many plants và animals, such as flowers blooming earlier và birds hatching earlier in the spring.

Các nhà công nghệ thấy rằng nhiệt độ độ ấm hơn vào mùa xuân làm cho các chủng loại hoa:

=> B. Bloom earlier (nở sớm hơn)

Question 2:

According lớn paragraph 2, when their habitats grow warmer, animals tend to move .

Thông tin nghỉ ngơi câu đầu đoạn 2:

With further warming, animals will tend lớn migrate toward the poles and up mountainsides toward higher elevations.

Khi môi trường sống của bọn chúng trở nên nóng hơn, động vật có xu hướng dịch rời tới:

=> D. Toward the poles & up mountainsides toward higher elevations, (về phía những cực với lên các triền núi tới đầy đủ nơi cao hơn.)

Question 3:

Thông tin ở loại 5-6 của đoạn 2:

Species living in quality ecosystems, such as those found in polar and mountaintop regions, are especially at risk because migration lớn new habitats is not possible.

=> A. Species

Question 4:

For example, polar bears và marine mammals in the Arctic are already threatened by dwindling sea ice but have nowhere farther khổng lồ go.

“dwindling sea ice” hoàn toàn có thể đoán trong tình huống này là việc giảm nhận bẵng trên biển Bắc Cưc do tác động của sự tăng cao lên toàn cẩu.

=> C. The melting ice in the Arctic.

Question 5:

It is mentioned in the passage that if the global temperature rose by 2 or 3 Celcius degrees.

Thông tin ở dòng 2-3 đoạn 3:

Some scientists have estimated that 20 to 50 percent of species could be committed to lớn extiction with 2 to 3 Celsius degrees of further warming.

Nếu nhiệt độ độ toàn cầu tăng thêm 2 hoặc 3 độ C:

=> D. Trăng tròn to 50 percent of species could become extinct. (20 đến một nửa các loài hoàn toàn có thể tuyệt chủng)

Question 6:

According to the passage, if some species are not able to lớn adjust quickly to warmer temparatures.

Thông tin nghỉ ngơi câu cuối đoạn 3:

Some species và even entire ecosystems, such as certain types of forest, many not be able to adjust quickiy enough and may disappear.

Nếu một vài chủng loại khổng thể mê thích nghi nhanh với ánh sáng nóng lên.

=> A. They may be endangered (chứng tất cả thế gặp gỡ nguy hiểm)

Question 7:

“fragile”: easily broken or damaged (theo từ bỏ điển Oxford learners’dictionaries)

+ very large: cực kỳ lớn, rộng lớn

+ easily broken: mỏng manh, yếu ớt, dễ bị phá hủy

+ rather strong: khỏe

+ pretty hard: hơi khó

=> B

Questions 8:

The bleaching of coral reefs as mentioned in paragraph 4 indicates.

Thông tin ở câu 2 đoạn 4:

Warmer ocean temperatures can cause coral lớn “bleach”, a state which if prolonged will lead khổng lồ the death of the coral.

=> D. The slow death of coral reefs, (cái bị tiêu diệt từ từ của không ít rặng san hô)

Question 9:

The level of acidity in the ocean is increased by

Thông tin ở dòng 5-6 đoạn 4:

Also, increasing carbon dioxide in the atmosphere enters the ocean và increases the acidity of ocean waters

=> A. The rising amount of carbon dioxide entering the ocean. (Sự tăng lượng khí C02 trong ko khí tác động đến biển lớn và tăng nồng độ axit trong nước.)

Question 10:

A. Ảnh tận hưởng của thay đổi đối khí hậu đối với phong giải pháp sống của nhỏ người.

B. Những ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu so với động thực vật

C. Sự nóng lên trái đất và phần đông giải pháp.

C. Sự lạnh lên toàn cầu và sự di cư của những loài.

Plants & animals will find it difficult to lớn escape from or adjust khổng lồ the effect of global warming.

With further warming, animals will tend to migrate toward the poles & up mountainsides toward higher elevations.

Projecting species extinction due to global warming is extremely difficult.

Ocean ecosystems, especially fragile ones lượt thích coral reefs, will also be affected by global warming.

Xem thêm: Lời Bài Hát Trái Đất Tôi Yêu Màu Xanh Lyrics ): Covid Nhanh Đi Đi

Bài viết đa số đề cập đến các ảnh hưởng của sự nóng dần lên toàn cầu so với động vật với thực vật.