MỘT KHU ĐẤT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI LÀ 140M VÀ CHIỀU DÀI BẰNG 4/3 CHIỀU RỘNG, TÍNH DIỆN TÍCH CỦA KHU ĐẤT ĐÓ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một hình chữ nhật có chu vi bằng 140 cm , chiều rộng bằng 2/5 chiều dài

a) Tính diện tích s hình chữ nhật

b) Một hình tam giác có diện tích s bằng nửa diện tích s hình chữ nhật , có độ dài bởi chiều nhiều năm hình chữ nhật .So sánh độ cao của tam giác cùng với chiều rộng lớn của hìnhchữ nhật.

Bạn đang xem: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 140m và chiều dài bằng 4/3 chiều rộng, tính diện tích của khu đất đó


*

một hình chữ nhật tất cả chu vi là 140,chiều rộng bởi 2/5 chiều dài.

a>Tính chiều dài,chiều rộng của hình chữ nhật.

b>Một hình tam giác có diện tích bởi nửa diện tích s hình chữ nhật đó,có độ lâu năm đáy bởi chiều dài hình chữ nhật.So sánh độ cao hình tam giác với chiều rộng hình chữ nhật.


*

a. Nửa chu vi hình cn ( tức tổng chiều dài và chiều rộng) của hình cn là:

140 : 2 = 70

Chiều nhiều năm hình công nhân là :

70 : (2 + 3) x 3 = 42

Chiều rộng hình cn là:

70 - 42 = 28

b. Nhưng đáy hình tam giác bằng chiều nhiều năm hình công nhân => độ cao hình tam giác = chiều rộng hình CN


a) Nửa chu vi của hình chữ nhật là:

140:2=70

Ta có sơ đồ:

Chiều dài: |----|----|----|----|----|

Chiều rộng: |----|----|

tổng số phần bằng nhau là: 5+2=7 (phần)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: (70:7)x5=50

chiều rộng hình chữ nhật là (70-50=20

b) Vì diện tích s tam giác bằng một nửa diện tích hình chữ nhật với chiều nhiều năm cạnh lòng tam giác bởi chiều lâu năm hình chữ nhật nên

mà diện tích hình chữ nhật là S=20x50=1000

Vậy diện tích tam giác là: 1000:2=500

từ đó có độ cao tam giác là : (500x2):50=20.

Vậy chiều cao tam giác bởi chiều rộng hình chữ nhật.


Đúng 0
phản hồi (0)

Một hình chữ nhật tất cả chu vi là 140cm ,chiều rộng bởi 2/5 chiều dài

a) Tính diện tích s hình chữ nhật .

b) Một hình tam giác có diện tích bằng nửa diện tích s hình chữ nhật kia .Có độ dài bằng chiều nhiều năm hình chữ nhật .Tính chiều cao hình tam giác.


Lớp 5 Toán
1
1
Gửi diệt
Nửa chu vi hình chữ nhật là: 140 : 2 = 70 (m)Chiều rộng hình chữ nhật là: 70 : ( 2 + 5 ) × 2 = đôi mươi (m)Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 70 - trăng tròn = 50 (m)Diện tích hình chữ nhật là: đôi mươi × 50 = 1000 (m²) Đ/s: 1000m²
Đúng 0

comment (0)

1 hình chữ nhật bao gồm chu vi 140 centimet ,chiều rộng bởi 2 phần 3d dài tính diện tích.1 hình tam giác có diện tích bằng nửa diện tích s hình đó có độ lâu năm đáy bởi chiều nhiều năm hình kia . Hãy so sánh chiều cao hình tam giác với chiều rộng hình chữ nhật 

 


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ

lộn xộn quá


Đúng 0

phản hồi (0)

 a MỘT HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHU VI 140 CM.CHIỀU RỘNG BẰNG 2/5 CHIỀU DÀI.b MỘT HÌNH TAM GIÁC CÓ DIỆN TÍCH BẰNG NỬA HÌNH CHỮ ,CÓ ĐỘ DÀI ĐÁY BẰNG CHIỀU DÀI HÌNH CHỮ NHẬT SO SÁNH CHIỀU CAO HÌNH TAM GIÁC .VỚI CHIỀU RỘNG


Lớp 5 Toán
3
0
Gửi bỏ

Nửa chu vi hình chữ nhật là 140 : 2 = 70 cm

Tổng số phần là 2 + 5 = 7 phần

Chiều rộng hình chữ nhật là 70 : 7 x 2 = đôi mươi cm

Đáy hình tam giác là 70 - 20 = 50 cm

Diện tích tam giác là đôi mươi x 50 : 2 = 500 cm2

Chiều cao hình tam giác là 500 x 2 : 50 = đôi mươi cm

Vậy chiều rộng lớn hình chữ nhật bởi với chiều cao hình tam giác.


Đúng 1

comment (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật là 140 : 2 = 70 cm

Tổng số phần là 2 + 5 = 7 phần

Chiều rộng hình chữ nhật là 70 : 7 x 2 = 20 cm

Đáy hình tam giác là 70 - đôi mươi = 50 cm

Diện tích tam giác là đôi mươi x 50 : 2 = 500 cm2

Chiều cao hình tam giác là 500 x 2 : 50 = đôi mươi cm

Vậy chiều rộng hình chữ nhật bởi với chiều cao hình tam giác.

Xem thêm: App Tạo Nhân Vật Anime Trên Máy Tính, Anime Tạo Nhân Vật Cho Máy Tính Pc Windows


Đúng 1
comment (0)

thank you


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho một hình tam giác có chiều cao là 25cm với có diện tích s bằng 2/3 diện tích một hình chữ nhật . Biết hình chữ nhật gồm chiều rộng bởi 2/3 chiều dài với chu vi là 50 cm . Tính độ nhiều năm canh đáy hình tam giác


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi bỏ

Độ nhiều năm cạnh đáy là 8cm nha!


Đúng 0

bình luận (0)

Nửa chu vi hình chữ nhật: 50 : 2 = 25 (cm)

Chiều rộng: 25 :(2+3) x 2 = 10 (cm)

Chiều dài: 25 - 10 = 15 (cm)

Diện tích hình chữ nhật: 10 x 15 = 150 (cm2)

Diện tích hình tam giác: 150 x 2/3 = 100 (cm2)

Đáy tam giác: 100 x 2 : 25 = 8 (cm)


Đúng 0
comment (0)

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 140m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài.a) Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh đất nền dố

b) Một hình tam giác có diện tích bằng 50% diện tích hình chữ nhật đó, bao gồm độdài đáy bằng chiều nhiều năm hình chữ nhật. đối chiếu chiều cao của hình tam giácvới chiều rộng của hình chữ nhật.


Lớp 5 Toán
5
0
gửi Hủy

a: Nửa chu vi là 140:2=70(m)

Chiều rộng lớn là 70x2/7=20(m)

Chiều dài là 70-20=50(m)

Diện tích là 20x50=1000(m2)

b: diện tích tam giác là: 1000:2=500(m2)

Độ dài chiều cao là 500x2:50=20(m)

 


Đúng 4

phản hồi (0)

nửa chu vi là

140:2=70(m)

chiều nhiều năm là

70:(2+5).5=50(m)

chiều rộng là

70-50=20(m)

diện tích là

50.20=1000(m2)

diện tích tam giác là

1000.1/2=500(m2)

chiều cao là

500.2:50=20(m)

=> chiều cao tam giác = chiều rộng lớn hình chữ nhật


Đúng 0
comment (0)

 Nửa chu vi là 140:2=70(m)

Chiều rộng là 70 x 2/7= 20 m

Chiều nhiều năm là 70 - 20 = 50 m

Diện tích là đôi mươi x50=1000 m2

Diện tích tam giác là: 1000 : 2=500m2

Độ dài chiều cao là 500 x 2: 50 = 20 m

 


Đúng 1
bình luận (0)

a)một hình chữ nhật có chu vi 150 cm,chiều rộng kém chiều lâu năm 15 cm,tính diện tích hình chữ nhật đó.

B)một hình bình hành có diện tích bằng 4/5 diện tích hình chữ nhật cùng và có chiều cao bằng chiều rộng lớn hình chữ nhật. Tính cạnh lòng của hình bình hành.


Lớp 4 Toán
3
1
Gửi hủy

a. Chu vi hình chữ nhật đó là 150 cm

=> toàn bô đo của chiều dài và chiều rộng lớn là: 150: 2= 75cm (nửa chu vi)

=> Chiều dài hình chữ nhật đó là: (75+ 15): 2= 45 cm

Chiều rộng lớn hình chữ nhật chính là 45- 15= 30 cm

=> diện tích s hình chữ nhật sẽ là 45* 30= 1350 cm2

b. Diện tích s hình bình hành là 1350* 4/5= 1080 cm2

=> Cạnh lòng của hình bình hành lâu năm 1080: 30= 36 cm


Đúng 0

bình luận (0)

a, Nửa chu vi hình chữ nhật là:

150 : 2 = 75(cm)

Chiều rộng lớn là:

(75 - 15) : 2 = 30(cm)

Chiều dài là:

75 - 30 = 45(cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

45 x 30 = 1350(cm2)

Đ/s: 1350cm2

b, diện tích s hình bình hành là:

1350 x (frac45)= 1080(cm)

Chiều cao bởi chiều rộng hình chữ nhật và bởi 30cm

Độ lâu năm đáy hình bình hành là:

1080 : 30 = 36(cm)

Đ/s: 36cm


Đúng 0
comment (0)

Cảm ơn ban nhiều.
Đúng 0
bình luận (0)
một hình chữ nhật bao gồm chiều dài ra hơn chiều rộng là 5 phần 4 m. Chu vi của hình chữ nhật đó bằng 15 phần2 a, tính diện tích s hình chữ nhật đó 

b,diện tích hình chữ nhật bởi một nửa diện tích s hình thoi . Biết dộ lâu năm một đường chéo của hình thoi bằng 5 phần 3m. Tính độ dài đường chéo cánh còn lại của hình thoi.

 


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ

ai làm đúng mình cho tick

 


Đúng 2

bình luận (0)

Một hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm là 20,5 cm chiều rộng bằng 60% chiều dài.

a)Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

b)Một hình tam giác bao gồm độ dài đáy bằng chiều dài của hình chữ nhật,chiều cao tương xứng bằng chiều rộng của hình chữ nhật.Tính diện tích hình tam giác đó.

c)Diẹn tích hình tam giác chỉ chiếm bao nhiêu xác suất diện tích hình chữ nhật.

Xem thêm: Bài Cúng Gì Vào Đêm Giao Thừa, Mâm Cúng Giao Thừa Gồm Những Gì


Lớp 5 Toán
4
0
Gửi diệt

bài bác giải

a) Chiều rộng lớn hình chữ nhật đó là: 20,5 : 100 x 60 = 12,3 (m)

diện tích hình chữ nhật đó là: 20,5 x 12,3 = 252,15 (m2)

b) diện tích s hình tam giác kia là: (20,5 x 12,3) : 2 = 126,075 (m2)

c) diện tích hình tam giác chiếm số xác suất diện tích hình chữ nhật là: 

126,075 : 252,15 x 100 = 50 (%)

Đáp số: a) 252,15 m2

b) 126,075 m2

c) 50%

Học tốt nhé các bạn Phương ~!!!!!!!!


Đúng 0

comment (0)

chiều rộn là: 20,5x60%= 12,3 cm

a) a) diện tích là: 12,3x20,5= 252,15 cm2

b) diện tích tam giác là: 12,3x20,5:2= 126,075 cm2

đ/s:...

k mk nhé


Đúng 0
comment (0)

bài giải

a) Chiều rộng lớn hình chữ nhật kia là: (20,5div100 imes60=12,3left(m ight))

diện tích s hình chữ nhật đó là: (20,5 imes12,3=252,15left(m^2 ight))

b) diện tích s hình tam giác đó là: (left(20,5 imes12,3 ight)div2=126,075left(m^2 ight))

c) diện tích hình tam giác chiếm số xác suất diện tích hình chữ nhật là: 

(126,075div252,15 imes100=50\%)

Đáp số: a) (252,15m^2)

b) (126,075m^2)

c) (50\%)

# các bạn của Zizi Minz Zin ( Duy ) #


Đúng 0
phản hồi (0)

Lớp học tập trực tuyến

Toán 5 - Cô hiền giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh giờ đồng hồ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn