Một Hình Chữ Nhật Có Chu Vi Gấp 6 Lần Chiều Rộng

     
*

Một hình chữ nhật gồm chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 18cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Một hình chữ nhật có chu vi gấp 6 lần chiều rộng


*

Một hình chữ nhật gồm chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 18cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.


*

một phần bởi 18

chiều rộng hình chữ nhật là :

18x1=18 cm

chiều dài hình chữ nhật là :

18+18=36  cm 

diện tích hình chữ nhật là :

18x36=648 cm2

đáp số : 648 cm2


hiệu số phần bằng nhau 

6-1=5 phần

chiều rộng hình chữ nhật là

18:5=3,6 m

diện tích hình chữ nhật là

18x3,6=64,8 m2

đáp số : 64 ,8 m2

tk nha bạn

thank you bạn

(^_^)


Bài 6: Một hình chữ nhật tất cả chu vi cấp 6 lần chiều rộng, chiều dài ra hơn chiều rộng 18cm. Tính diện tich hình chữ nhật đó.


hiệu số phần bằng nhau 

6-1=5 phần

chiều rộng hình chữ nhật là

18:5=3,6 m

diện tích hình chữ nhật là

18x3,6=64,8 m2

đáp số : 64 ,8 m2


1.Hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 29cm,chu vi 68cm. Tính diện tích hình chữ nhật

2. Hình chữ nhật có diện tích 189cm2, chiều rộng 9cm. Tính chu vi hình chữ nhật

3. Hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 18cm, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật

4. Hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bằng 7cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Tính chu vi và diện tích của hcn


1. Chiều rộng lớn là : ( 68 : 2 ) - 29 = 5(cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 5 x 29 = 145 (cm2)

2. Chiều nhiều năm là : 189 : 9 = 21 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 21 + 9 ) x 2 = 60 (cm)

3. Chiều rộng là : 18 x 1/3 = 6 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 (cm2)

4. Chiều nhiều năm là : 7 x 4 = 28 (cm)

Chu vi hình chữ nhật là : ( 7 + 28 ) x 2 = 70 (cm)

Diện tihs hình chữ nhật chính là : 28 x 7 = 196 (cm2)


1. Nửa chu vi hình chữ nhật là : 68 : 2 = 34 ( centimet )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 34 - 29 = 5 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 34 x 5 = 170 ( cm2)

2. Chiều nhiều năm hình chữ nhật là : 189 : 9 = 21 (cm )

Chu vi hình chữ nhật là :( 21 + 9 ) x 2 = 60 ( cm )

3. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là : 18 : 1/3 = 6 ( centimet )

Chu vi hình chữ nhật là : ( 18 + 6 ) x 2 = 48 ( centimet )

Diện tích hình chữ nhật là : 18 x 6 = 108 ( cm2)

4. Chiều dài hcn là : 8 x 4 = 32 ( centimet )

Chu vi hcn là : ( 32 + 8 ) x 2 = 80 ( cm )

Diện tích hình chữ nhật là : 32 x 8 = 256 ( cm2 )


Đúng 1
Bình luận (0)

k mk đi

ai k mk 

mk k lại

thanks


Đúng 1
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật tất cả chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng. Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.


Xem chi tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
4
0
GửiHủy

Vì chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng bắt buộc nửa chu vi vội vàng 3 lần chiều rộng.

Suy ra chiều lâu năm là 2 phần, chiều rộng là một phần.

Hiệu số phần là:2-1=1

Chiều rộng là:25:1*1=25

Chiều nhiều năm là:25*2=50

Diện tích hình đó là:50*25=1250

Đáp số:1250 cm2


Đúng 1

Bình luận (0)

rộng = 25/4

dài 125/4

S=3125/16


Đúng 0
Bình luận (0)

1250 cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Đội Hình Ra Sân Bồ Đào Nha Vs Bỉ, Please Wait


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

chieu rong = 1/6 chu vi => chieu rong = 1/3 nua chu vi => chieu rong = một nửa chieu dai

Vay chieu dai la : 25:(2-1) x 2= 50cm 

Dien h la : (50- 25) x 50 = 1250 cm2  


Đúng 0

Bình luận (0)

Hiệu số phần bởi nhau: 6 - 1 = 5 (phần)

Chiều rộng: 25 : 5 = 5 (cm)

Tính diện tích s nha....


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật tất cả chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

Chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng lớn thì 50% chu vi vội 3 lần chiều rộng. Chiều rộng một phần thì nửa chu vi 3 phần. Hay lâu năm gấp 2 lần rộng.

Vậy chiều rộng bởi 25 cm.

Chiều dài: 25 x 2 = 50 (cm)

Diện tích: 50 x 25 = 1250 (cm2)


Đúng 0

Bình luận (0)

nưa chu vi vội 3 lần chiều rộng --> dài + rộng = 3 lần chiều rộng lớn --> dài gấp hai chiều rộng lớn --> chiều rộng là 25 cm

chiều dài 50cm --> diện tích s: 50*25 = 1250 cm2

 


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật bao gồm chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng 25cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó?


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

diện tích hình chữ nhật chính là 1250 cm2


Đúng 0

Bình luận (0)

ta coi chiều rộng là một phần,thì chiều nhiều năm là 6 phần bằng nhau,

vậy hiệu số phần bằng nhau là: 6-1=5 (phần)

chiều rộng của hình chữ nhật là: 25/5*1=5 (cm)

chiều dài hình chữ nhật là: 5+25=30 (cm)

diện tích hình chữ nhật là: 5*30=150 (cm2)


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật có chu vi cấp 6 lần chiều rộng. Chiều dài hơn chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Sinh Vật Khác Với Vật Vô Sinh Ở Những Điểm Nào, Trang 6 Sinh 10


Xem chi tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
2
0
GửiHủy

nửa chu vi gấp chu kỳ chiều rộng là:

6/2=3 (lần)

chiều dài gấp chu kỳ chiều rộng là:

3-1=2(lần)

chiều rộng lớn là:

25/(2-1)=25 (cm)

chiều lâu năm là:

25+25=50 (cm)

diện tích hình chữ nhật là:

25*50=1250(cm2)

đáp số: 1250 cm2


Đúng 0

Bình luận (0)

gọi x (cm)là chiều dài HCN (x>0)

y(cm) là chiều rộng HCN (y>0)

chu vi của HCN là 6y = (x+Y)2

6y = 2x + 2y

6y - 2y = 2x

4y = 2x

4y - 2x = 0 (1)

theo đề bài ta có : x - y = 25 (2)

từ (1) cùng (2) ta tất cả hệ Pt : 4y - 2x = 0 và x - y = 25

=> X = 50 cm , y= 25 cm

S HCN = 50 x 25 =1250 cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

Một hình chữ nhật gồm chu vi vội vàng 6 lần chiều rộng. Chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 25cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.


Xem chi tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
10
0
GửiHủy

Ta gồm sơ đồ vật như sau :

Chiều dài : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng : |-----|

Hiệu số phần đều nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều lâu năm là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng lớn là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2

 


Đúng 0

Bình luận (0)

Ta bao gồm sơ đồ gia dụng như sau :

Chiều dài : |-----|-----|-----|-----|-----|-----|

Chiều rộng : |-----|

Hiệu số phần đều bằng nhau là :

6 - 1 = 5 (phần)

Chiều dài là :

25 : 5 x 6 = 30 (cm)

Chiều rộng lớn là :

25 : 5 x 1 = 5 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là :

30 x 5 = 150 (cm2)

ĐS : 150cm2


Đúng 0
Bình luận (0)

các ban ơi liệu có phải là 1250 không hả


Đúng 0
Bình luận (0)

Khoá học trên OLM (olm.vn)