MỘT ĐỘI 10 NGƯỜI TRONG MỘT NGÀY ĐÀO ĐƯỢC 35M MƯƠNG

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 bạn đang xem: một tổ 10 bạn trong một ngày đào được 35m bạn đang xem: một nhóm 10 fan trong một ngày đào được 35m mươngBạn đã xem: một đội nhóm 10 người trong một ngày đào được 35m mương


Bạn đang xem: Một đội 10 người trong một ngày đào được 35m mương

*

Một đội 10 tín đồ trong một ngày đào được 35m mương. Fan ta bổ sung cập nhật thêm đôi mươi người nữa thuộc đào thì trong một ngày đào được từng nào mét mương?(Mức đào của mọi người như nhau).
Xem thêm: Lý Thuyết Chất Dẫn Điện Là Gì ? Phân Loại Và Ứng Dụng Thực Tế

*

Nếu có thêm 20 người nữa thì tổng cộng có:

10+20=30(người)

30 người gấp 10 người:

30:10=3(lần)

Người ta bổ sung thêm đôi mươi người nữa cùng đaoà thì trong một ngày đào được:

35x3=105(m đường)

mình nha bạn !!!!!
Xem thêm: I, You, We, They, He, She, It Chart Hay Nhất 2022, Pronoun: Đại Từ Subject

*

Nếu tất cả thêm 20 người nữa thì tổng cộng có:10+20=30﴾người﴿30 fan gấp 10 người:30:10=3﴾lần﴿Người ta bổ sung thêm trăng tròn người nữa thuộc đaoà thì trong một ngày đào được:35x3=105﴾m đường﴿

Linh Nguyễn

Nếu có thêm 20 người nữa thì tổng cộng có:

10+20=30(người)

30 người gấp 10 người:

30:10=3(lần)

Người ta bổ sung thêm đôi mươi người nữa cùng đaoà thì vào một ngày đào được:

35x3=105(m đường)

bai de qua ma

tổng số người sau khiđược tăng lên là:

10+20=30(ng)

30ng gấp 10ng chu kỳ là:

30:10=3(lần)

trong một ngày 30ngđàođược là:

35x3=105(m)

Đ/S:105m

Nếu gồm thêm 20 người nữa thì tất cả tất cả:

10 + trăng tròn = 30 (công nhân)

30 vội 10:

30 : 10 = 3 (lần)

Số km đường đào nếu thêm 20 người nữa là:

35 . 3 = 105 (km)

Đáp số: …………

Sau khi bổ sung cập nhật có:

10 + đôi mươi = 30 ( tín đồ )

Số mét mương 30 bạn đào được trong một ngày là;

35 × ( 30 ÷ 10 ) = 105 ( m )

Đs: 105 m

Nếu có thêm đôi mươi người nữa thì có tất cả:

10 + đôi mươi = 30 (công nhân)

30 gấp 10:

30 : 10 = 3 (lần)

Số km con đường đào trường hợp thêm đôi mươi người nữa là:

35 . 3 = 105 (km)

Đáp số: …………

nếu gồm thêm trăng tròn người nữa

10+20=30(m)

30 người gấp 10 người

30:10=3(lần)

người ta bổ sung cập nhật thêm đôi mươi người thì một ngày đáo được

35x3=105(m)

đ/s:105 m mương

bài bác giải

Nếu thêm đôi mươi người nữa thì tổng số tín đồ là :

10 + 20 = 30 ( tín đồ )

Tổng số người tạo thêm là :

30 : 10 = 3 ( lần )

Người ta bổ sung cập nhật thêm đôi mươi người nữa thì từng ngày đào được là :

35 x 3 = 105 ( km )

Đáp số : 105 km

Khi tín đồ ta té sungthêm trăng tròn người nữa thì tổng cộng có số fan là:

10+20=30(người)

30 người gấp 10 người:

30:10=3(lần)

Người ta bổ sung thêm đôi mươi người nữa cùng đàothì vào một ngày đào được số mét mặt đường là:

35x3=105(m đường)

vậy....

môt nhóm 10 bạn trong một ngày đào được 35m mương .người ta bổ sung thêm 20 người nữa cùng đàothì vào một ngày đào được từng nào mét mương ? ( nút đào của từng người đồng nhất )

một team 10 người trong một ngày đào được 35m mương. Ngườita bổ sung thêm 20 người nữa cùngđào thì vào một ngày đào được từng nào mét mương? (Mức đào của mọi cá nhân như nhau)

một nhóm 10 người trong 1 ngày thì đào được 35m mương. Fan ta bổ sung cập nhật thêm đôi mươi người nữa cùng đào thì vào một ngày đào được bao nhiêu mét mương nút đào của mọi người như nhau

Một song 10 bạn trong một ngày đào được 35m mương. Bạn ta bổ sung cập nhật thêm đôi mươi người nữa cùng đào thì vào trong một ngày đào được từng nào mét mương? (Mức đào của mỗi người như nhau)

Một team 10 bạn trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung cập nhật thêm trăng tròn người nữa thuộc đào thì trong một ngày đội đó đào được bao nhiu mét mương ? ( nút đào của mỗi ngườinhư nhau)

Một team 10 tín đồ trong một ngày đào được 35m mương. Nếu bổ sung thêm trăng tròn người nữa thuộc đào thì trong một ngày đội kia đào được bao nhiêu mết mương?(Mức đào của mọi người như nhau)

Một team 10 người trong một ngày đào được 35m nương. Nếu bổ sung thêm 20 người nữa thuộc đào thì vào một ngày đội đó đào được bao nhiêu mét mương? (mức đào của một người như nhau)

một nhóm 10 fan trong một ngày đào được 35m mương .người ta bổ sung cập nhật 20 người nữa thuộc đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu mét mương ?( mực đào từng người đồng nhất )

Có 10 bạn trong một ngày đào được 35m mương. Tín đồ ta bổ sung cập nhật thêm 20 người nữa cùng đào thì trong một ngày đào được bao nhiêu m mương ? ( nấc đào của mỗi cá nhân như nhau. )