Mắc Nối Tiếp 2 Bóng Đèn

     
Bài 14.1; 14.2 trang 40 Sách bài tập (SBT) đồ gia dụng lý 9Bài 14.3 trang 40 Sách bài bác tập (SBT) vật dụng lý 9Bài 14.4 trang 40 Sách bài bác tập (SBT) đồ lý 9Bài 14.5 trang 40 Sách bài tập (SBT) vật lý 9Bài 14.6 trang 41 Sách bài xích tập (SBT) thiết bị lý 9Bài 14.7 trang 41 Sách bài bác tập (SBT) thứ lý 9Bài 14.8 trang 41 Sách bài tập (SBT) đồ lý 9Bài 14.9 trang 41 Sách bài xích tập (SBT) vật dụng lý 9Bài 14.10 trang 41 Sách bài bác tập (SBT) thứ lý 9

Bài 14.1; 14.2 trang 40 Sách bài xích tập (SBT) thiết bị lý 9

14.1.

Bạn đang xem: Mắc nối tiếp 2 bóng đèn

Điện năng ko thể thay đổi thành:

A. Cơ năng B. Sức nóng năng

C. Hóa năng D. Năng lượng nguyên tử.

14.2.Công suất điện mang lại biết:

A. Kĩ năng thực hiện nay công của chiếc điện.

B. Năng lượng của dòng điện.

C. Lượng điện năng sử dụng trong một đơn vị chức năng thời gian.

D. Cường độ mạnh, yếu ớt của loại điện.

Trả lời:

14.1 C 14.2 D

Bài 14.3 trang 40 Sách bài bác tập (SBT) đồ lý 9

Trên một bóng đèn dây tóc tất cả ghi 220V-100W.

a. Tính năng lượng điện năng thực hiện trong 30 ngày khi thắp sáng thông thường bóng đèn này hàng ngày 4 giờ.

b. Mắc tiếp nối 2 đèn điện cùng một số loại trên trên đây vào hiệu điện nỗ lực 220V. Tính năng suất của đoạn mạch tiếp nối này cùng tính năng suất của mỗi bóng đèn khi đó.

c. Mắc tiếp liền bóng đèn trên phía trên với một bóng đèn dây tóc khác bao gồm ghi 220V-75W vào hiệu điện nắm 220V. Hỏi các bóng đèn này rất có thể bị lỗi không? nếu không, hãy tính hiệu suất của đoạn mạch này và hiệu suất của từng đèn.

Cho rằng điện trở của các bóng đèn vào trường thích hợp b với c bên trên đây có mức giá trị như khi bọn chúng sáng bình thường.

Trả lời:

a) Điện năng sử sụng vào 30 ngày là:

A = 0,1.4.30 = 12kW.h = 4,32.107J

b) Điện trở của đèn là: R = U2/ = 2202/100 = 484Ω

Khi nhị đèn mắc nối tiếp, cường độ mẫu điện chạy qua từng đèn là:

I = U/Rtd= U/2R = 220/(2.484) = 0,227A

Công suất của đoanh mạch tiếp liền là: đm = UI = 220.0,227 50W

Công suất của mỗi bóng đèn là: = dm/2 = 50/2 = 25W

c) Điện trở của đèn đầu tiên là: R1= U2/1= 2202/100 = 484Ω

Điện trở của đèn sản phẩm hai là: R2= U2/2= 2202/75 = 645,3Ω

Cường độ cái điện chạy qua hai đèn là: I=UR=0,195AI=UR=0,195A

Vì R1và R2mắc nối liền nên I1= I2= I = 0,195A

Hiệu năng lượng điện thế để lên mỗi đèn là:


U­1= IR1= 94,4V cùng U2= IR2= 125,8V

Vì U1và U2đều nhỏ dại hơn hiệu điện núm định nút nên những đèn không bị hỏng

Công suất của đoạn mạch là: đm= UI = 0,195 x 220 = 42,9W

Công suất của đèn thứ nhất là: 1= U1. I1= 0,195 x 94,4 = 18,4W

Công suất của đèn lắp thêm hai là: 2= U2. I2= 0,195 x 125,8 = 24,5W

Bài 14.4 trang 40 Sách bài bác tập (SBT) đồ vật lý 9

Trên một bóng đèn dây tóc gồm ghi 220V-100W và trên một bóng đèn dây tóc khác bao gồm ghi 220V-40W.

a. So sánh điện trở của hai bóng đèn khi bọn chúng sáng bình thường.

b. Mắc tiếp nối hai đèn điện này vào hiệu điện nỗ lực 220V thì đèn như thế nào sáng hơn? vày sao? Tính điện năng mà mạch điện này sử dụng trong 1 giờ. Cho rằng điện trở của những bóng đèn có giá trị như khi chúng sáng bình thường.

c. Mắc song song hai đèn điện này vào hiệu điện vắt 220V thì đèn làm sao sáng hơn? vày sao? Tính năng lượng điện năng mà mạch năng lượng điện này sử dụng trong 1 giờ.

Trả lời:

a) Điện trở của đèn thứ nhất là: R1= U2/1= 2202/100 = 484Ω

Điện trở của đèn sản phẩm công nghệ hai là: R2= U2/2= 2202/40 = 1210Ω

Lập tỉ lệ: R2/R1= 1210/484 = 2,5 R2= 2,5R1

b) khi mắc nối tiếp hai đèn này vào hiệu điện cố kỉnh 220V, dòng điện chạy qua nhị đèn gồm cùng độ mạnh I thì đèn có điện trở to hơn sẽ sáng hơn. Do vậy đèn lắp thêm hai (loại 40W) sẽ sáng hơn.

Cường độ chiếc điện trong khúc mạch là:

I = U/(R1+ R2) = 220/(484 + 1210) = 0,13A

Vì R1và R2mắc tiếp liền nên: I1= I2= I = 0,13A

Điện năng mạch điện tiêu thụ trong một giờ là:

A = P.t = U.I.t = 220. 0,13.3600 = 102960J 0,0286kW.h

Điện năng mạch điện tiêu thị trong một giờ là:

A = (P1+ P2).t = 140W.h

Điện năng cơ mà mạch điện thụ trong 1 giờ là:

A = (1+ 2).t = (100 +40).3600 = 504000J = 0,14kW.h.

Bài 14.5 trang 40 Sách bài bác tập (SBT) trang bị lý 9

Trên một bàn là có ghi 110V-550V và trên một đèn điện dây tóc có ghi 110V-40W.

a. Tính năng lượng điện trở của bàn là cùng của đèn điện khi chúng vận động bình thường.

b. Có thể mắc thông liền bàn là và đèn điện này vào hiệu điện vắt 220V được không? vày sao? nhận định rằng điện trở của bàn là cùng của láng đèn có mức giá trị như đã tính sống câu a.

c. Có thể mắc thông suốt hai lao lý này vào hiệu năng lượng điện thế lớn nhất là bao nhiêu để chúng không biến thành hỏng? Tính hiệu suất của mỗi hiện tượng khi đó.

Trả lời:

a) Điện trở của bàn là là: R1= U2/1= 1102/550 = 22Ω


Điện trở của bóng đèn là: R2= U2/2= 1102/40 = 302,5Ω

b) lúc mắc thông liền bàn là cùng đèn vào hiệu điện nuốm 220V, loại điện chạy qua chúng gồm cường độ là I = 0,678A

Khi đó hiệu điện nuốm đặt vào bàn là là:

U1= IR1= 0,678 × 22 = 14,9V

U2= IR2= 0,678 × 302,5 = 205,1V

Hiệu điện thay đặt vào đèn là: U2= IR2= 0,678 × 302,5 = 205,1V.

Xem thêm: Nơi Bán Tủ Đựng Quần Áo Bằng Vải Giá Siêu Tốt, 8 Mẫu Tủ Quần Áo Vải Rẻ

Cả hai hiệu điện cố kỉnh trên đều to hơn hiệu điện nạm định nấc 110V yêu cầu đèn sẽ hỏng.

Vậy cần yếu mắc tiếp liền hai cơ chế điện này vào hiệu điện rứa 220V.

c) cường độ định nấc của bàn là và đèn tương ứng là I1= 5A cùng I2 = 0,364A. Khi mắc thông liền hai công cụ điện này thì cái điện chạy qua chúng tất cả cùng cường độ và chỉ hoàn toàn có thể lớn tuyệt nhất Imax= I2= 0,364A, do nếu lớn hơn thì bóng đèn sẽ hỏng. Vậy rất có thể mắc thông liền hai giải pháp này vào hiệu điện thế lớn nhất là:

Umax= Imax(R1+ R2) = 118V

Công suất của bàn là khi đó: 1= I12.R1= 2,91W

Công suất của đèn lúc đó: 1= I22.R2= 40W


Bài 14.6 trang 41 Sách bài tập (SBT) đồ lý 9

Một quạt điện sử dụng trên xe cộ ôtô có ghi 12V-15W.

a. Rất cần được mắc quạt vào hiệu điện nắm là bao nhiêu để nó chạy bình thường? Tính cường độ chiếc điện chạy qua quạt khi đó.

b. Tính điện năng nhưng quạt áp dụng trong một giờ khi chạy bình thường.

c. Lúc quạt chạy, năng lượng điện năng được biến đổi thành các dạng tích điện nào? cho rằng hiệu suất của quạt là 85%, Tính điện trở của quạt.

Trả lời:

a) đề nghị mắc quạt vào hiệu điện núm định nấc U = 12V.

Điện trở của quạt là: R = U2/ = 122/15 = 9,6Ω

Cường độ chiếc điện chạy qua quạt là: I = U/R = 12/9,6 = 1,25A

b) Điện năng quạt tiêu thụ trong một giờ là:

A = UIt = 12 × 1,25 × 3600 = 54000J = 0,015 kW.h

c) Điện năng được biến đổi thành cơ năng và nhiệt năng

Phần năng lượng điện năng đổi khác thành sức nóng năng trong một giây là:

nh= (1-H) = 15 × 0,15 = 2,25J.

Điện trở của quạt là: R = nh/I2= 1,44Ω

Bài 14.7 trang 41 Sách bài xích tập (SBT) thứ lý 9

Một bàn là được sử dụng với hiệu điện gắng 220V thì tiêu thụ một lượng điện năng là 990kJ vào 15 phút.

a. Tính cường độ loại điện chạy qua dây nung của bàn là khi đó.

b. Tính điện trở của dây nung này khi đó


Trảlời:

a) Cường độ chiếc điện qua dây nung:

A = U.I.t I = A/(U.t) = 900000/(220.15.60) = 4,55A 5A

b) Điện trở của dây nung:

R = U/I = 220/5 = 44Ω

Bài 14.8 trang 41 Sách bài xích tập (SBT) đồ lý 9

Một bếp từ được sử dụng với hiệu điện vậy U =2 20V thì loại điện chạy qua dây nung của nhà bếp có cường độ I = 6,8A.

a. Tính năng suất của bếp từ khi đó.

b. Mỗi ngày bếp được áp dụng như bên trên trong 45 phút.Tính phần năng lượng điện năng bổ ích A1mà bếp cung cấp trong 30 ngày, biết rằng hiệu suất của nhà bếp là H = 80%.

Trả lời:

a) hiệu suất tiêu thụ của phòng bếp là: = U.I = 220 × 6,7 = 1496W

b) Điện năng tiêu thụ của bếp trong 30 ngày .

A = .t = 1496.30.45.60 = 121176000 (J)

Điện năng hữu ích của bếp:


*

Bài 14.9 trang 41 Sách bài xích tập (SBT) đồ lý 9

Hai điện trở R1= 12 và R2= 36 được mắc song song vào hiệu điện nỗ lực U thì công suất khớp ứng là P1svà P2s. Khi mắc thông liền hai năng lượng điện trở này thuộc vào hiệu điện cố U như bên trên thì công suất của mỗi điện trở tương xứng là P1nvà P2n.

a. Hãy đối chiếu P1svà P2svà P1nvà P2n.

b. Hãy so sánh P1svà P1nvà P2svà P2n.

c. Hãy so sánh công suất tổng cộng Pskhi mắc song song với công suất tổng số Pnkhi mắc nối tiếp hai điện trở như đang nêu trên đây.

Trả lời:

Điện trở tương đương khi R1mắc nối liền với R2.

Rtương đương = R1+ R2= 12 + 36 = 48

Điện trở tương tự khi R1mắc tuy vậy song với R2:


*

*

Bài 14.10 trang 41 Sách bài bác tập (SBT) vật lý 9

Cho hai bóng đèn dây tóc tất cả ghi số 6V-3W và 6V-2W.

a. Tính năng lượng điện trở của dây tóc mỗi đèn điện này khi chúng sáng bình thường.

Xem thêm: Mách Bạn 3 Cách Uống Tim Sen Có Giảm Cân Không ? Uống Trà Tim Sen Có Giảm Cân Không

b. Cho biết vì sao lúc mắc nối liền hai đèn điện này vào hiệu điện nỗ lực U = 12V thì chúng không sáng sủa bình thường.