Liên Kết Hóa Trị Trong Adn

     

Cung cung cấp công thức bài xích giải cụ thể cho dạng toán tính số lượng liên kết hóa trị và links hidro trong quy trình nhân đôi

I.XÁC ĐỊNH SỐ LIÊN KẾT HIDRO VÀ LIÊN KẾT HÓA TRỊ HÌNH THÀNH VÀ BỊ PHÁ HỦY

a) Tính số liên kết hiđrô

Số link H vào một phân tử ADN là : 2A + 3G = 2 A + 2 G + G = N + G

Số link H được hình thành trong lượt nhân đôi vật dụng k là
Bạn đang xem: Liên kết hóa trị trong adn

*

Xác định số liên kết hidro và links hóa trị được hình thành


Hht = H× 2k

Tổng số link hidro được sinh ra sau k lần nhân song là

*
 H = H× ( 21 + 22 + …..+ 2k) = 2H× ( 2k – 1 )

Số link H bị phá tan vỡ là trong lần nhân đôi vật dụng k là

H = H× 2k – 1

Tổng số link hidro bị phá vỡ sau k lần nhân song là

*
 H = H× ( 20 + 21 + …..+ 2k- 1 ) = H× ( 2k – 1 )

b) Tính số link cộng hóa trị

Liên kết cùng hóa trị là links được giữa những nucleotit trong 1 mạch đề xuất nó không biến thành phá vỡ, sau khoản thời gian nhân đôi thì con số liên kết hóa trị tăng thêm gấp đôi 

Sau khi nhân đôi k lần thì số link hóa trị của phân tử là

LKHThình thành = HT ×( 2k – 1 ).

II. VÍ DỤ MINH HỌA VÀ BÀI TẬP TỰ GIẢI 

Ví dụ 1 : Một gen gồm 3600 nuclêôtit, gồm hiệu số nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 10% tổng cộng nuclêôtit của gen.Tính số links hidro bị phá vỡ và xuất hiện khi gen nhân song 4 lần ?

Hướng dẫn giải :

Ta bao gồm G = X với A = T phải ta có

%G – % A = 10% với %G + % A = một nửa => G = 30 % cùng A = 20%

Số nucleotit một số loại G vào gen sẽ là 0.30 x 3600 = 1080

Số link H vào một mạch là : 3600 + 1080 = 4680

Số liên kết H bị phá vỡ lẽ khi gen nhân đôi 4 lần là : 4680 x (24  – 1) = 70200

Số link H được hình thành khi gen nhân đôi 4 lần: 2 × 4680 × (24  – 1 ) = 140400

Ví dụ 2:  Một phân tử ADN nhân thực gồm 50 chu kì xoắn. Phân tử ADN này nhân đôi tiếp tục 4 lần Tính số links hóa trị được hình thành giữa những nucleotit trong quá trình nhân đôi .

Hướng dẫn giải

Số lượng nucleotit vào phân tử ADN là

50 x 20 = 1000 Nu

Số link hoá trị vào phân tử ADN là

(1000 : 2 – 1 )× 2 = 1000 – 2 = 998 (liên kết)

Số liên kết hóa trị mới được xuất hiện sau 4 lần nhân đôi là :

998 × (

*
– 1 ) = 14970 (liên kết)

Bài tập từ giải :

Bài 1 : Một gen bao gồm tổng số 105 chu kì xoắn. Gen nhân song 3 lần, số link hóa trị được có mặt giữa các nuclêôtit trong quá trình nhân song là bao nhiêu ? ĐS: 14686

Bài 2 : Mạch solo của gen tất cả 10% Xitôzin và bằng 1/2 số nuclêôtit một số loại Guanin của mạch đó.

Xem thêm: Hòa Tan Hết 7 44G Hỗn Hợp Al Và Mg


Xem thêm: Bạn Nào Sửa Được Lỗi Exit Code 201 Trong Free Pascal Khi Biên Dịch


Gen này còn có 420 Timin. Khi gen nhân đôi, số liên kết hóa trị giữa axit và mặt đường được hiện ra ở lần nhân đôi cuối cùng là 9592. Lần nhân đôi cuối cùng là lần vật dụng . Hỏi gen đang nhân song mấy lần ? ĐS 2 lần

Bài 3* : Một plasmit có 2 × 105 cặp nucleotit tiến hành tự nhân đôi 3 lần, số link hóa trị nối giữa các nucleotit được ra đời là từng nào ? ĐS : 14 × 105

Gợi ý : Plasmit là phân tử ADN dạng vòng buộc phải số liên kết cộng hóa trị sẽ ngay số nucleotit