Viết lại câu: My feet can’t fit in these shoes. I’m glad we will meet again soon

Rewrite

*
1. My feet can’t fit in these shoesthese shoes …………………………..2. Glad we meet again soonI’m looking ………………………………3. This question is too difficult for her to lớn answerproblem……………………..4. She wants to lớn know where he studied FrenchShe asked him “………………”5. “Bring your swim gear in case the weather is nice”He said ……………………………………….

Bạn đang xem:

Rewrite 1. My feet can’t fit in these shoesThese shoes are too small for my feet to fit in.2. Glad we meet again soonI look forward lớn seeing you again soon.3. This question is too difficult for her khổng lồ answerThis question was too difficult for her to answer.4. She wants lớn know where he studied Frenchshe asked him “where did you learn french”5. “Bring your swim gear in case the weather is nice”He asked me to bring my swim gear in case the weather is fine


1. These shoes are too small for my feet to lớn fit in.2. I look forward lớn seeing you again soon.3. This question is too difficult for her to answer.4. She asked him “where did you learn French”5. He asked me khổng lồ bring my swimming gear in case the weather was fine

Hoàn chỉnh câu thiết bị hai sao để cho không biến hóa nghĩa so với câu lắp thêm nhất. 

I can’t get my feet lớn wear these shoes.-> These shoes are too…………………………………………………………………………………………………….

AB.C.D.

Trả lời: Đôi giày này quá nhỏ / chật so với tôi (không thể nhét vừa chân vào) / đôi giầy này quá nhỏ / chật đối với chân của mình (không thể vừa chân).

Be too + adj + (cho ai đó) + to V = too… để (ai đó) thiết yếu làm gì. Chân tôi chẳng thể vừa cùng với đôi giày này = đôi giày này quá nhỏ dại / chật cần chân tôi chẳng thể vừa chân

1. These shoes cannot be worn on my feet.

These shoes don’t fit me.

2. Looking forward to lớn seeing you again soon.

3. The security kept me out of the area.

Xem thêm: Mách Nhỏ Bạn Cách Để Làm Sao Để Người Khác Thích Mình Hiệu Quả 99%

4. It was the first time I saw such a famous person.

5. You don’t have khổng lồ make this pudding.

6. He was thought to be waiting for news.

7. If he does not have a driver’s license, he cannot drive.

8. The key he lost a long time ago has been found.

9. There was nothing they could bởi to help him.

Xem thêm: Câu Chuyện Về Tình Người Trong Cuộc Sống, Tình Người Trong Cuộc Sống

10. He used to lớn stay up late.

I Can’t Get My Feet Into These Shoes| Vui học Tiếng Anh. Giải đáp mọi vụ việc trong học hành tại gamize.vn