HỖN HỢP X GỒM FEO FE2O3 FE3O4

     

Hỗn hòa hợp X tất cả FeO, Fe2O3 với Fe3O4. Mang đến khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp chất rắn Y và tất cả hổn hợp khí Z. Cho toàn thể Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, mang đến phản ứng trả toàn, thu được 4 gam kết tủa. Phương diện khác, hòa tan trọn vẹn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, rét (dư), nhận được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) cùng dung dịch đựng 18 gam muối. Quý giá của m là


Quy đổi các thành phần hỗn hợp X ban sơ gồm Fe cùng O

+) $n_CO_2 = n_CaC extO_3$ → nCO pứ

Hỗn phù hợp rắn Y + H2SO4 sản xuất muối Fe2(SO4)3

→ $n_F exte_2(SO_4)_3 o n_F exte$

+) Bảo toàn e → y

→ mX


Quy đổi các thành phần hỗn hợp X ban sơ gồm Fe và O

$m,(g),hh,Xleft{ egingatheredF exte:x,,mol hfill \O:,y,,mol hfill \ endgathered ight.xrightarrowCO$ hh rắn Y + hh khí Z $left{ egingatheredCO_2 hfill \CO hfill \ endgathered ight.xrightarrowCa(OH)_24,,g,CaC extO_3 downarrow $

→ $n_CO_2 = n_CaC extO_3 = 0,04,mol$ → nCO pứ = 0,04 mol

Hỗn phù hợp rắn Y + H2SO4 chế tạo ra muối Fe2(SO4)3

→$n_F exte_2(SO_4)_3 = dfrac18400 = 0,045,mol o n_F exte = x = 0,09,mol$

$n_SO_2 = dfrac1,00822,4 = 0,045,,mol$

Quá trình cho-nhận e:


*

Bảo toàn e: 0,27 + 0,08 = 2y + 0,09 → y = 0,13 mol

→ mX = 56.0,09 + 16.0,13 = 7,12 g


Đáp án đề nghị chọn là: b


...

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm feo fe2o3 fe3o4


Bài tập gồm liên quan


Ôn tập chương 7 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Các hợp chất trong dãy chất nào bên dưới đây đều phải sở hữu tính lưỡng tính?


Cho sơ đồ gia dụng phản ứng Cr $xrightarrow + Cl_2,,t^ circ $ X $xrightarrow extdd,,NaOH,,đặc$ Y

Chất Y trong sơ vật dụng trên là


Hiện tượng xảy ra khi nhỏ tuổi vài giọt hỗn hợp H2SO4 vào dung dịch Na2CrO4 là:


Phát biểu nào sau đó là sai?


Cho 13,5 gam hỗn hợp những kim các loại Al, Cr, Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng lạnh (trong điều kiện không có không khí), thu được dung dịch X cùng 7,84 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn dung dịch X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối khan. Quý giá của m là:


Hòa tan hoàn toàn 1,23 gam các thành phần hỗn hợp X có Cu cùng Al vào dung dịch HNO3 đặc, lạnh thu được 1,344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ngơi nghỉ đktc) cùng dung dịch Y. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào hỗn hợp Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Tỷ lệ về cân nặng của Cu trong tất cả hổn hợp X và quý giá của m thứu tự là


Phát biểu nào dưới đây không đúng?


Bốn sắt kẽm kim loại Na; Al; Fe với Cu được ấn định không tuân theo thứ từ X, Y, Z, T. Biết rằng:

- X; Y được pha chế bằng phương pháp điện phân rét chảy

- X đẩy được sắt kẽm kim loại T ra khỏi dung dịch muối

- Z công dụng được với hỗn hợp H2SO4 sệt nóng tuy thế không chức năng được với dung dịch H2SO4 đặc nguội.

X, Y, Z, T theo thứ tự là


Nung hỗn hợp bột có 15,2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt độ cao. Sau thời điểm phản ứng trả toàn, nhận được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn thể hỗn phù hợp X phản bội ứng cùng với axit HCl (dư) bay ra V lít khí H2 (ở đktc). Cực hiếm của V là


Cho 7,68 gam Cu với 200 ml dung dịch có HNO3 0,6M cùng H2SO4 0,5M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn (sản phẩm khử duy nhất là NO), cô cạn cảnh giác toàn bộ dung dịch sau phản nghịch ứng thì khối lượng muối khan nhận được là:


Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO30,2M, sau một thời gian phản ứng thu được 7,76 gam tất cả hổn hợp chất rắn X cùng dung dịch Y. Lọc bóc X, rồi thêm 5,85 gam bột Zn cùng Y, sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 10,53 gam chất rắn Z. Quý giá của m là:


Dung dịch loãng (dư) làm sao sau đây tính năng được với kim loại sắt tạo thành muối hạt sắt(III) ?


Hòa tan hoàn toàn x mol fe vào dung dịch cất y mol FeCl3 cùng z mol HCl, thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức liên hệ giữa x, y và z là


Cho x mol sắt tan hoàn toàn trong dung dịch đựng y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5), chiếm được một sản phẩm khử duy nhất với dung dịch chỉ cất muối sunfat. Số mol electron do số lượng Fe trên nhường nhịn khi bị hoà rã là


Phát biểu nào dưới đây không đúng?


Cho lếu hợp bao gồm một mol hóa học X với 1 mol chất Y tác dụng hết với dung dịch H2SO4 đặc, rét (dư), tạo thành 1 mol khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất). Hai chất X, Y là


Cho 6,72 gam sắt vào dung dịch cất 0,3 mol H2SO4 đặc, nóng (giả thiết SO2 là thành phầm khử duy nhất). Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được


Thể tích hỗn hợp HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng để làm hoà tan trọn vẹn một lếu hợp tất cả 0,15 mol Fe cùng 0,15 mol Cu là (biết phản bội ứng tạo hóa học khử độc nhất là NO)


Hòa tan trọn vẹn 1,805 gam hỗn hợp tất cả Fe và sắt kẽm kim loại X bằng dung dịch HCl, thu được 1,064 lít khí H2. Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn 1,805 gam hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), chiếm được 0,896 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Biết các thể tích khí đều đo ở đk tiêu chuẩn. Sắt kẽm kim loại X là


Cho m gam hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 vào một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y gồm tỉ lệ số mol Fe2+ với Fe3+ là một : 2. Phân tách Y thành 2 phần bằng nhau. Cô cạn phần một nhận được m1 gam muối hạt khan. Sục khí clo (dư) vào phần hai, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thu được m2 gam muối bột khan. Biết m2 – m1 = 0,71. Thể tích dung dịch HCl đã sử dụng là


Hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Mang lại khí co qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z. Cho toàn cục Z vào dung dịch Ca(OH)2 dư, đến phản ứng trả toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch H2SO4 đặc, rét (dư), chiếm được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch chứa 18 gam muối. Giá trị của m là


Hỗn vừa lòng X gồm Al, Fe3O4 và CuO, trong số ấy oxi chiếm 25% khối lượng hỗn hợp. Mang đến 1,344 lít khí co (đktc) đi qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z bao gồm tỉ khối so với H2 bởi 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được dung dịch cất 3,08m gam muối với 0,896 lít khí NO (ở đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị m gần quý giá nào nhất sau đây?


Nung rét m gam các thành phần hỗn hợp Al cùng Fe2O3 (trong môi trường không tồn tại không khí) cho đến khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được tất cả hổn hợp rắn Y. Chia Y thành nhị phần bằng nhau:

- Phần 1 tính năng với dung dịch H2SO4 loãng (dư), hiện ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc);

- Phần 2 chức năng với dung dịch NaOH (dư), ra đời 0,84 lít khí H2 (ở đktc).

Giá trị của m là


Hỗn hợp X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 cùng m gam Al. Nung X ở nhiệt độ cao trong điều kiện không tồn tại không khí, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn Y. Phân tách Y thành hai phần bằng nhau. Phần một tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), chiếm được 4a mol khí H2. Phần nhị phản ứng với hỗn hợp NaOH dư, thu được a mol khí H2. Biết những phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của m là


Nung một hỗn hợp rắn tất cả a mol FeCO3 cùng b mol FeS2 trong bình bí mật chứa không khí (dư). Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa bình về ánh nắng mặt trời ban đầu, thu được hóa học rắn tuyệt nhất là Fe2O3 và tất cả hổn hợp khí. Biết áp suất khí trong bình trước cùng sau phản nghịch ứng bằng nhau, mối tương tác giữa a và b là (biết sau các phản ứng, lưu giữ huỳnh ở mức oxi hoá +4, thể tích những chất rắn là không xứng đáng kể)


Nung m gam tất cả hổn hợp X gồm FeS cùng FeS2 vào một bình bí mật chứa bầu không khí (gồm 20% thể tích O2 với 80% thể tích N2) đến khi những phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được một chất rắn tốt nhất và tất cả hổn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84,8% N2, 14% SO2, còn lại là O2. Phần trăm trọng lượng của FeS trong tất cả hổn hợp X là


Cho 18,4 gam hỗn hợp X có Cu2S, CuS, FeS2 cùng FeS chức năng hết với HNO3 (đặc nóng, dư) chiếm được V lít khí chỉ có NO2 (ở đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch Y. Cho tổng thể Y vào một trong những lượng dư hỗn hợp BaCl2, chiếm được 46,6 gam kết tủa; còn khi cho toàn bộ Y công dụng với dung dịch NH3 dư chiếm được 10,7 gam kết tủa. Giá trị của V là


Cho 0,01 mol một hợp chất của sắt chức năng hết cùng với H2SO4đặc nóng (dư), chỉ thấy thoát ra 0,112 lít (ở đktc) khí SO2(là thành phầm khử duy nhất). Công thức của hợp hóa học sắt kia là


Để luyện được 800 tấn gang tất cả hàm lượng fe 95%, buộc phải dùng x tấn quặng manhetit đựng 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không đựng sắt). Hiểu được lượng sắt bị hao hụt trong quy trình sản xuất là 1%. Quý hiếm của x là


Cho những phát biểu: (1) Nhôm là 1 kim các loại lưỡng tính; (2) CrO3 là oxit lưỡng tính; (3) Al2O3 là oxit lưỡng tính; Al(OH)3 là hidroxit lưỡng tính. Số phát biểu đúng


Cho 34,138 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeCl2 và CrCl3 tính năng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp Y và kết tủa Z. Lọc mang Z rồi nung trong không gian đến khối lượng không thay đổi thì thu được 11,52 gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trọng lượng của CrCl3 trong X là


Nung m gam láo lếu hợp tất cả Mg với Cu(NO3)2 trong điều kiện không tồn tại không khí, sau một thời gian thu được rắn X với 6,384 lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Hòa tan hoàn toàn X bằng 500 ml; dung dịch HCl 2M, thu được hỗn hợp Z chỉ đựng 54,42 gam muối với 0,05 mol các thành phần hỗn hợp khí T có hai khí trong đó có N2. Tỉ khối của T đối với He bằng 5,7.

Cho những phát biểu sau:

(a) cực hiếm của m là 39,64.

(b) trong Y tất cả chứa 0,045 mol O2.

(c) Nếu liên tục nung X đến khối lượng không đổi thì thu được 2 hóa học rắn.

Xem thêm: Mối Quan Hệ Giữa Gen Và Tính Trạng Sinh Học 9, Mối Quan Hệ Giữa Gen Và Tính Trạng

(d) hỗn hợp Z chỉ chứa 1 anion.

(e) dung dịch Z đựng 2 cation.(d) Số phát biểu đúng là:


Nung 5,54 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Fe3O4, CuO và Al đến phản ứng trọn vẹn được hỗn hợp rắn Y. Kết hợp hết Y trong hỗn hợp HCl dư thì lượng H2 sinh ra buổi tối đa là 0,06 mol. Nếu đến Y vào hỗn hợp NaOH dư thì thấy còn 2,96 gam chất rắn không tan. Phần trăm cân nặng của Al vào X là:


tiến hành các thể nghiệm sau:

(a) Cho tất cả hổn hợp Na2O cùng Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước (dư).

(b) Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 (tỉ lệ mol khớp ứng 2 : 1) vào hỗn hợp HCl (dư).

(c) cho hỗn hợp tía và NaHCO3 (tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2) vào dung dịch HCl (dư).

(d) Cho hỗn hợp Cu với NaNO3 (tỉ lệ mol tương xứng 1 : 2) vào hỗn hợp HCl (dư).

(e) Cho tất cả hổn hợp BaCO3 với KHSO4 vào nước (dư).

Xem thêm: Is The School System Or The Bus Driver Responsible In A School Bus Accident? ?

Khi bội phản ứng trong các thí nghiệm trên kết thúc, bao gồm bao nhiêu phân tách không thu được hóa học rắn?


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ tin tức và Truyền thông.