Hòa Tan Hoàn Toàn M Gam Al Vào Dung Dịch Hno3 Rất Loãng

     

Hoà tan trọn vẹn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 cực kỳ loãng thì thu được lếu hợp có 0,015 mol khí N2O với 0,01 mol khí NO (không còn thành phầm khử làm sao khác). Quý giá của m là


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Hòa tan trọn vẹn 2,4 gam kim loại Mg vào dung dịch HNO3 loãng chỉ nhận được V lít khí N2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý giá của V là


Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 khôn cùng loãng thì thu được láo lếu hợp bao gồm 0,015 mol khí N2O cùng 0,01 mol khí NO (không còn sản phẩm khử nào khác). Quý giá của m là


Hòa tung 0,1 mol Al và 0,2 mol Cu trong hỗn hợp H2SO4 quánh dư nhận được V lít SO2 (ở 00C, 1 atm). Cực hiếm của V là


Hòa tan hoàn toàn 1,2 gam sắt kẽm kim loại X vào hỗn hợp HNO3 dư nhận được 0,224 lít khí N2 (đktc). đưa thiết phản nghịch ứng chỉ tạo nên khí N2. Vậy X là


Cho 5,94 gam Al tính năng vừa đầy đủ với dung dịch H2SO4 sệt nóng chiếm được 1,848 lít thành phầm X bao gồm chứa lưu huỳnh (đktc), muối bột sunfat và nước. X là


Cho 1,35 gam X có Cu, Mg, Al tính năng hết với HNO3 thu được 0,01 mol NO và 0,04 mol NO2. Khối lượng muối tạo thành là


Hòa tan hoàn toàn 11,9 gam hỗn hợp gồm Al và Zn bởi H2SO4 quánh nóng chiếm được 7,616 lít SO2 (đktc), 0,64 gam S cùng dung dịch X. Trọng lượng muối trong dung dịch X là:


Cho 1,86 gam hỗn hợp Mg với Al vào hỗn hợp HNO3 loãng dư sau bội phản ứng thu được 560 ml N2O ( đktc) là thành phầm khử độc nhất vô nhị . Phần trăm khối lượng của Mg trong láo hợp thuở đầu là


Một lếu láo hợp bao gồm hai bột sắt kẽm kim loại Mg với Al được phân thành hai phần bằng nhau:

- Phần 1: cho tính năng với HCl dư nhận được 3,36 lít H2.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam al vào dung dịch hno3 rất loãng

- Phần 2: hoà tan hết trong HNO3 loãng dư nhận được V lít một khí ko màu, hoá nâu trong không gian .

Xem thêm: Pediakid 22 Vitamin Et Oligo Elements, Pediakid 22 Vitamin

Biết các thể tích khí số đông đo ngơi nghỉ đktc, quý giá của V là


Cho 29,6 gam hỗn hợp X bao gồm Fe, Mg, Cu theo tỉ lệ mol 1 : 2 : 3 bởi H2SO4 quánh nguội được dung dịch Y với 11,2 lít SO2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp Y được khối lượng muối khan là


Hòa tan trọn vẹn 12 gam tất cả hổn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, chiếm được V lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X (gồm NO cùng NO2) cùng dung dịch Y (chỉ đựng hai muối cùng axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là


Cho 3 kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít hỗn hợp HNO3 làm phản ứng đầy đủ thu được 1,792 lít khí X (đktc) có N2 cùng NO2 tất cả tỉ khối khá so với He bởi 9,25. Mật độ mol/lít HNO3 vào dung dịch ban đầu là:


Thể tích hỗn hợp HNO3 1M loãng tối thiểu cần dùng để hoà tan hoàn toàn 18 gam lếu láo hợp bao gồm Fe và Cu trộn theo tỉ trọng mol 1 : 1 là (biết phản nghịch ứng tạo chất khử nhất là NO):


Hoà tung 6,21 gam sắt kẽm kim loại R trong hỗn hợp HNO3 loãng chiếm được 1,68 lít các thành phần hỗn hợp khí X (đktc) gồm 2 khí N2 và N2O. Tỉ khối khá của X đối với H2 là 17,2. Kim loại R là


Hòa tan trọn vẹn 14,8 gam hỗn hợp X tất cả Fe cùng Cu vào lượng dư dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 và H2SO4 sệt nóng. Sau phản ứng nhận được 0,45 mol khí NO2 và 0,1 mol khí SO2. Trọng lượng Fe trong hỗn hợp X là


Hòa tan trọn vẹn 11,2 gam sắt vào HNO3 dư, thu được hỗn hợp A cùng 6,72 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí B có NO và một khí X, với tỉ lệ số mol là 1 : 1. Khí X là


Nung m gam bột fe trong oxi, chiếm được 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Tổng hợp hết tất cả hổn hợp X trong dung dịch HNO3 dư, thoát ra 0,56 lít (đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của m là


Hòa tan trọn vẹn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X cùng 0,448 lít khí X duy nhất (đktc). Cô cạn dung dịch X thu được 39,8 gam chất rắn. Khí X là:


Hỗn hợp X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong các số ấy oxi chiếm 25,39% cân nặng hỗn hợp. Mang lại m gam hỗn hợp X công dụng với 8,96 lít co (đktc) sau một thời gian thu được chất rắn Y và các thành phần hỗn hợp khí Z gồm tỉ khối đối với hiđro là 19. Cho chất rắn Y tác dụng với dung dịch HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp T với 7,168 lít NO (điều kiện tiêu chuẩn, thành phầm khử duy nhất). Cô cạn hỗn hợp T chiếm được b gam muối khan (biết b = 3,456m). Cực hiếm của b gần độc nhất vô nhị với cực hiếm nào sau đây?


Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol Fe và 0,2 mol Al vào hỗn hợp HNO3 dư thu được hỗn hợp khí A có NO với NO2 gồm tỉ lệ mol tương xứng là 2 : 1. Thể tích của tất cả hổn hợp khí A (ở đktc) là:


Hoà tan hết 9,6 gam kim loại M trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, chiếm được SO2 là thành phầm khử duy nhất. Cho toàn bộ lượng SO2 này phản vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau bội nghịch ứng lấy cô cạn dung dịch được 18,9 gam hóa học rắn. Kim loại M kia là


Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí N2 (đktc) cùng dung dịch X. Thêm NaOH dư vào hỗn hợp X và hâm nóng thì nhận được 1,344 lít khí NH3. Gía trị của m là:


Thực hiện nhì thí nghiệm:

1) cho 5,76 gam Cu phản bội ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M bay ra V1 lít khí NO

2) mang lại 5,76 gam Cu bội phản ứng với 120 ml dung dịch cất HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M thoát ra V2 lít NO.

Xem thêm: Cách Để Người Khác Thích Mình, Cam Đoan Chàng Sẽ “Đổ Gục” Vì Bạn

Biết NO là sản phẩm khử duy nhất, những thể tích khí đo thuộc điều kiện. Dục tình giữa V1 và V2 là:


Chia 26,8 gam hỗn hợp có Mg, Na, K với Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: chức năng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng thu được 1,344 lít khí N2 tốt nhất (đktc) cùng dung dịch đựng x gam muối bột ( không cất NH4NO3). Phần 2: tác dụng hoàn toàn với oxi nhận được y gam tất cả hổn hợp oxit. Gía trị của x với y là:


Cho m gam bột fe vào dụng dịch HNO3 lấy dư, ta được tất cả hổn hợp X tất cả hai khí NO2 và NO tất cả VX = 8,96 lít (đktc) cùng tỉ khối đối với O2 bằng 1,3125. Nhân tố % NO với % NO2 theo thể tích trong hỗn hợp X và trọng lượng m của fe đã dùng lần lượt là


Hỗn hòa hợp X gồm hai sắt kẽm kim loại đứng trước H trong hàng điện hoá và gồm hoá trị ko đổi trong những hợp chất. Phân tách m gam X thành nhị phần bởi nhau

- Phần 1 : Hoà tan hoàn toàn trong dung dịch đựng axit HCl cùng H2SO4 loãng tạo ra 6,72 lít khí H2

- Phần 2 : Tác dụng trọn vẹn với dung dịch HNO3 thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất).

Biết các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Quý giá của V là


Nung 5,6 gam sắt trong ko khí, sau một thời hạn thu được 6,8 gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 cùng Fe3O4. Hoà tan hoàn toàn hỗn đúng theo X băng dung dịch HNO3 vừa đủ, sau bội phản ứng thu được dung dịch A chỉ cất muối Fe(NO3)3 cùng V lít khí NO (đktc). Quý giá của V là:


Hoà tan hoàn 12,4 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe và Cu bởi dung dịch HNO3 1M vừa đủ, sau phản bội ứng thu được hỗn hợp A bao gồm 2 muối Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2 bên cạnh đó thu được tất cả hổn hợp khí Y gồm: 0,1 mol NO cùng 0,15 mol NO2 (đktc). Thể tích hỗn hợp HNO3 đã sử dụng là:


Hoà tan trọn vẹn m gam Fe bằng dung dịch HNO3 1M vừa đủ, sau làm phản ứng thu được hỗn hợp A có muối Fe(NO3)3 và 2,24 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Thể tích dung dịch HNO3 đã cần sử dụng là:


Hoà tan hoàn toàn 2,24 gam sắt kẽm kim loại R chưa rõ hoá trị bởi dung dịch HNO3, sau phản ứng thu được dung dịch có muối nitrat của sắt kẽm kim loại R và 0,896 lít khí NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Trọng lượng muối nhận được là:


Đốt cháy 5,6 gam sắt trong 1,12 lít O2 (đktc), sau một thời gian thu được hỗn hợp X gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 cùng Fe dư. Hoà tan trọn vẹn hỗn thích hợp X bằng dung dịch HNO3 dư, sau bội phản ứng thu được hỗn hợp Y chỉ đựng muối Fe(NO3)3 với V lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý hiếm của V là: