H2S Là Chất Điện Li Mạnh Hay Yếu

     

(1) đầy đủ chất năng lượng điện li mạnh bạo là các axit mạnh mẽ như HCl, HNO3, H2SO4…; các bazơ mạnh như NaOH, KOH, Ba(OH)2… và đa số các muối.

Bạn đang xem: H2s là chất điện li mạnh hay yếu

(2) Dãy các chất H2S, H2CO3, H2SO3 là những chất năng lượng điện li yếu.

(3) muối hạt là hợp hóa học khi tung trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion nơi bắt đầu axit.

(4) Nước cất có khả năng dẫn điện giỏi do nước có thể phân li ra ion H+ cùng OH-.

Số dìm xét đúng là?

A. 1.

B. 4.

C.

Xem thêm: Kiến Thức Khi Nào Bà Cần May Áo Giáp Sắt, Tôi Yêu Hóa Học, Khi Nào Cần May Áo Giáp Sắt

2.

D. 3.


Giải bỏ ra tiết:

(1) đúng.

(2) đúng.

(3) sai. VD: (NH4)2CO3 là muối điện li ra ion NH4+ không phải là ion kim loại.

Xem thêm: Chứng Minh Nghệ Thuật Không Đứng Ngoài Trỏ Vẽ Cho Ta Đường Đi

(4) sai, do nước chứa không dẫn điện

→ Vậy tất cả 2 dấn xét đúng.


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát