ĐUN NÓNG M GAM HỖN HỢP CU VÀ FE

     

Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp Cu với Fe cùng với tỉ lệ cân nặng tương ứng là 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. Sau khi chấm dứt phản ứng chiếm được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X và 5,6 lít (đktc) láo lếu hợp thành phầm khử có NO với NO2. Biết lưọng HNO3 sẽ phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là


Ta có: mCu = 0,7m với mFe = 0,3m

Khối lượng chất rắn sau khi chấm dứt các phản bội ứng là 0,75m → hóa học rắn này có 0,7m gam Cu cùng 0,05m gam sắt → mFe pứ = 0,3m - 0,05m = 0,25m

Ta có: nNO + nNO2 = 0,25 mol (1)

Quá trình nhấn electron:

NO3-+ 1e + 2H+ → NO2 + H2O

NO3-+ 3e + 4H+ → NO + 2H2O

Ta có: nH+ = 2.nNO2+ 4.nNO = 0, 7 mol (2)

Giải hệ (1) với (2) ta có: nNO và nNO2

Quá trình đến electron là:

Fe → Fe2+ + 2e

Áp dụng định lý lẽ bảo toàn electron ta có:

2.nFe = nNO2 + 3.nNO → nFe pứ = 0,25m/56

→ Tính được giá trị m.

Bạn đang xem: đun nóng m gam hỗn hợp cu và fe


Ta có: nHNO3 = 44,1: 63 = 0,7 mol

Ta có: mCu = 0,7m với mFe = 0,3m

Khối lượng hóa học rắn sau khi hoàn thành các phản nghịch ứng là 0,75m → chất rắn này bao gồm 0,7m gam Cu cùng 0,05m gam fe → mFe pứ = 0,3m - 0,05m = 0,25m

Ta có: nNO + nNO2 = 0,25 mol (1)

Quá trình nhận electron:

NO3-+ 1e + 2H+ → NO2 + H2O

NO3-+ 3e + 4H+ → NO + 2H2O

Ta có: nH+ = 2.nNO2 + 4.nNO = 0, 7 mol (2)

Giải hệ (1) và (2) ta có: nNO = 0,1 mol với nNO2 = 0,15 mol

Do sau phản nghịch ứng vẫn còn Fe dư với Cu nên quá trình cho electron là:

Fe → Fe2+ + 2e

Áp dụng định phép tắc bảo toàn electron ta có:

2.nFe = nNO2 + 3.nNO = 0,15 + 3.0,1 = 0,45 mol → nFe pứ = 0,225 mol = 0,25m/56 (mol) → m = 50,4 gam


Đáp án đề nghị chọn là: a


...

Bài tập gồm liên quan


Tổng hợp bài xích tập nitơ - photpho hay và cạnh tranh Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa tan trọn vẹn 4,8 gam sắt kẽm kim loại M (biết M chỉ có một hóa trị duy nhất) vào dung dịch axit HNO3dư, thu được dung dịch A. Phân chia A thành 2 phần bởi nhau.

- Phần 1: cho tính năng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B đến khối lượng không thay đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.

- Phần 2: cô cạn nghỉ ngơi điều kiện thích hợp thu được 25,6 gam một muối hạt X duy nhất. Muối hạt X bao gồm công thức phân tử là


Nung hỗn hợp rắn A có a mol Mg với 0,25 mol Cu(NO3)2,sau một thời hạn thu được chất rắn B với 10,08 lít khí tất cả hổn hợp D gồm NO2và O2. Hòa hợp hoàn tòa B vào dung dịch chứa 1,3 mol HCl (vừa đủ), thu được hỗn hợp X chỉ đựng m gam các thành phần hỗn hợp muối clorua với 1,12 lít tất cả hổn hợp khí Y tất cả N2và H2có tỉ khối so với hidro là 11,4. Biết những thể tích phần nhiều ở đktc. Quý giá của m sớm nhất với :


Lấy 240 ml dung dịch bao gồm NaOH 1,6M và KOH 1M tác dụng hết với hỗn hợp H3PO4thu được dung dich X. Phân tách X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cô cạn thu được 20,544 gam các thành phần hỗn hợp muối khan.

Xem thêm: Ăn Bơ Như Thế Nào Để Giảm Cân, 4 Cách Ăn Bơ Giảm Cân “Chuẩn Không Cần Chỉnh”

- Phần 2: Cho tác dụng với hỗn hợp CaCl2(dư) thu được m gam kết tủa.

Giá trị của m là


Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO30,8M, bội nghịch ứng xong xuôi thu được 448 ml một khí X (ở dktc) và dung dịch Y có khối lượng lớn hơn cân nặng dung dịch HNO3ban đầu là 3,04 gam. Để làm phản ứng hết với các chất trong Y đề xuất vừa đủ V ml hỗn hợp NaOH 2M. Quý giá của V là


Cho 8,64 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO3và H2SO4, đun nhẹ các thành phần hỗn hợp phản ứng, ban sơ tạo ra thành phầm khử là khí NO, tiếp nối thấy bay ra khí ko màu X. Sau thời điểm các bội nghịch ứng ngừng thấy còn lại 4,08 gam chất rắn ko tan. Biết rằng toàn diện tích của nhị khí NO cùng X là 1,792 lít (đktc) cùng tổng cân nặng là 1,84 gam. Cô cạn cảnh giác dung dịch sau phản bội ứng thu được m gam chất muối khan. Giá trị nào dưới đây gần với m nhất?


Hòa tan hoàn toàn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO360% thu được dung dịch X. Mang lại X tính năng hoàn toàn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp đến lọc vứt kết tủa thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến khối lượng không đổi, nhận được 8,78 gam hóa học rắn. Nồng độ xác suất của Cu(NO3)2trong X là:


Từ 5,299 kg quặng photphorit cất 78% Ca3(PO4)2còn lại là tạp chất trơ bạn ta thực hiện điều chế axit photphoric với năng suất cả quy trình là 75%. Mang 0,5% axit thu được kết hợp vào nước rồi trộn với 100 ml dung dịch NaOH xM thu được hỗn hợp X. Cô cạn cẩn thận dung dịch X chiếm được 17,2 gam chất rắn. Quý giá gần đúng của x là


Nhiệt phân trọn vẹn 20,2 gam hỗn hợp có Cu(NO3)2và Fe(NO3)2thu được hỗn hợp khí X. Dẫn từ bỏ từ các thành phần hỗn hợp khí X vào nước (không tất cả không khí), sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được 2 lít dung dịch Y với còn 0,448 lít khí (đktc) thoát ra. PH của dung dịch Y là


Cho m gam P2O5vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH cùng 0,05 mol KOH, thu được hỗn hợp X. Cô cạn X, chiếm được 13,9 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho x mol N2và 12 mol H2vào bình kín. Trên thời điểm thăng bằng thấy tất cả 6 mol NH3tạo thành.Tính công suất của làm phản ứng tổng phù hợp NH3trên.Biết năng suất chung của làm phản ứng là 75%. Tìm x?


Hòa rã hết tất cả hổn hợp X gồm Al, Mg và Al(NO3)3 vào dung dịch chứa NaHSO4 với 0,06 mol NaNO3. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa 115,28 gam các muối trung hòa - nhân chính và V lít (đktc) hỗn hợp khí T tất cả H2 và N2O (tỉ lệ mol 1:1). Y tác dụng tối đa với 36,8 gam NaOH trong dung dịch và thu được 13,92 gam kết tủa. Cực hiếm của V là


Đun lạnh m gam các thành phần hỗn hợp Cu và Fe cùng với tỉ lệ trọng lượng tương ứng là 7 : 3 với 1 lượng dung dịch HNO3. Sau khi dứt phản ứng chiếm được 0,75m gam hóa học rắn, hỗn hợp X cùng 5,6 lít (đktc) láo lếu hợp sản phẩm khử gồm NO và NO2. Biết lưọng HNO3 đang phản ứng là 44,1 gam. Cực hiếm của m là


Lấy m gam hỗn hợp rắn tất cả Mg, Zn, FeCO3, FeS2(trong kia nguyên tố oxi chiếm phần 16,71% cân nặng hỗn hợp) nung vào bình đựng 0,16 mol O2, sau phản bội ứng trọn vẹn thu được các thành phần hỗn hợp rắn X không cất nguyên tố lưu huỳnh và tất cả hổn hợp khí Y (có tỉ khối so với H2là 27). đến X vào dung dịch đựng 0,72 mol HCl với 0,03 mol NaNO3, sau phản ứng trọn vẹn thấy dung dịch thu được chỉ cất muối clorua với 1,12 lít (đktc) hỗn hợp hai khí thoát ra có cân nặng là 0,66 gam (trong đó gồm một khí hóa nâu ngoại trừ không khí). Cực hiếm của m gần nhất với giá trị nào bên dưới đây?


Hòa tan trọn vẹn 16,4g hỗn hợp X bao gồm FeO, Fe3O4 , Cu (trong kia FeO chiếm phần 1/3 tổng thể mol hỗn hợp X) trong hỗn hợp NaNO3 cùng HCl, thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối clorua với 0,896 lit NO (sản phẩm khử độc nhất vô nhị của N+5, dktc). Ngoài ra hòa tan hoàn toàn 16,4g tất cả hổn hợp X bên trên trong hỗn hợp HCl thu được dung dịch Z chỉ cất 3 muối gồm tổng cân nặng là 29,6g. Trộn dung dịch Y với hỗn hợp Z thì thu được hỗn hợp T. đến dung dịch AgNO3 tới dư vào dung dịch T nhận được m gam kết tủa . Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m gần nhất cùng với :


Cho m1 gam các thành phần hỗn hợp X cất Al, Fe(NO3)2 và 0,1 mol Fe3O4 tan hết trong dung dịch cất 1,025 mol H2SO4. Sau phản nghịch ứng chiếm được 5,04 lít (đktc) hỗn hợp khí Y có hai khí trong các số đó có một khí hóa nâu xung quanh không khí cùng dung dịch Z chỉ chứa những muối th-nc có cân nặng là 132,5 gam. Biết tỉ khối của Y đối với H2 là 31/3. Mang lại một lượng vừa đủ BaCl2 vào Z sau khi các bội phản ứng xảy ra dứt cho tiếp AgNO3 dư vào thì chiếm được m2 gam kết tủa. Biết những phản ứng hoàn toàn. Cực hiếm của tổng m1 + m2 là


Hòa tan hoàn toàn 192,07 gam hỗn hợp NaHSO4 cùng Fe(NO3)3 vào nước được dung dịch X. đến m gam hỗn hợp Y bao gồm Mg, Al, MgO và Al2O3( trong những số ấy oxi chiếm 30% về khối lượng) tan hết vào X. Sau khi các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chỉ chứa muối th-nc và 2,016 lít hỗn hợp khí T tất cả tổng khối lượng 1,84 gam bao gồm 5 khí đktc, trong các số đó H2,N2O, NO2 lần lượt bao gồm số mol là 0,04; 0,01; 0,01. Cho BaCl2 dư vào Z chiếm được 356,49 gam kết tủa. Quý giá của m gần nhất với giá trị nào sau đây?


Hòa tan không còn một các thành phần hỗn hợp Q cất 0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO vào trong 1 dung dịch lếu hợp tất cả HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau khoản thời gian phản ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp Y trong số đó chỉ cất muối Fe3+ với muối Cu2+và khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng cân nặng muối trong dung dịch Y là


Hòa tan 11,6 gam các thành phần hỗn hợp A có Fe với Cu vào 87,5 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau khi kim các loại tan không còn thu được hỗn hợp X cùng V lít (đktc) hỗn hợp khí B (gồm hai chất khí gồm tỉ lệ số mol 3:2). Mang đến 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không gian đến khối lượng không đổi thu được 16,0 gam hóa học rắn. Cô cạn hỗn hợp Z thu được chất rắn T. Nung T đến trọng lượng không đổi thu được 41,05 gam hóa học rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)2 vào X là


Hỗn phù hợp X gồm Mg, Al, MgO, Al2O3. Hòa hợp m gam tất cả hổn hợp X bằng dung dịch HCl trọn vẹn thì nhận được dung dịch cất m + 70,295 gam muối. Mang lại 2m gam X tính năng với hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, dư chiếm được 26,656 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Nếu đến 3m gam X tính năng với dung dịch HNO3 loãng, dư thu được 11,424 lít tất cả hổn hợp khí NO cùng N2O (đktc) bao gồm tỉ khối đối với H2 là 318/17 và dung dịch Y cất 486,45 gam muối. Quý giá m gần nhất với mức giá trị nào sau đây?


Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X có Mg, Fe, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) cùng dung dịch H2SO4 thu được hỗn hợp Y chỉ đựng 62,605 gam muối th-nc (không có ion Fe3+) và 3,808 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z (trong đó tất cả 0,02 mol khí H2). Tỉ khối của Z so với O2 là 19/17. Thêm hỗn hợp NaOH 1M vào Y đến khi thu được kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Mặt khác, cho Y tính năng vừa đủ với hỗn hợp BaCl2 được dung dịch T. đến lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào T thu được tổng 256,04 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của Mg trong X là


Hòa tan không còn 7,44 gam láo hợp có Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào dung dịch cất 0,4 mol HCl và 0,05 mol NaNO3, sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp X chứa 22,47 gam muối và 0,448 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí có NO, N2 gồm tỉ khối so với H2 bằng 14,5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào hỗn hợp X nhận được kết tủa Y, lấy Y nung trong không gian đến khối lượng không đổi thu được 9,6 gam chất rắn. Khía cạnh khác, nếu mang đến dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 (dư) thu được m gam kết tủa. Biết hóa học tan vào X chỉ chứa hỗn hợp các muối. Cực hiếm của m là


Cho hỗn hợp A có Fe với Fe2O3 chức năng với hỗn hợp X gồm H2SO4 và NaNO3, sau phản ứng chiếm được 0,896 lít khí NO (đktc) và dung dịch Y chỉ chứa các muối. đến dung dịch Y chức năng với dung dịch Ba(OH)2 dư nhận được 69,13 gam kết tủa. Mang đến dung dịch Y chức năng với dung dịch HCl dư nhận được 0,224 lít khí NO với dung dịch Z. Biết hỗn hợp Z không có công dụng phản ứng với hỗn hợp X, NO là thành phầm khử tuyệt nhất của N+5. Phần trăm cân nặng của sắt trong láo lếu hợp ban sơ gần nhất với giá trị làm sao sau đây?


Hòa tan không còn 16,58 gam tất cả hổn hợp X bao gồm Al, Mg, Fe, FeCO3 trong dung dịch đựng 1,16 mol NaHSO4 và 0,24 mol HNO3, thu được hỗn hợp Z (chỉ cất muối trung hòa) và 6,89 gam các thành phần hỗn hợp khí Y có CO2, N2, NO, H2 (trong Y bao gồm 0,035 mol H2 cùng tỉ lệ mol NO : N2 = 2 : 1). Dung dịch Z bội phản ứng tối đa với 1,46 mol NaOH, lọc lấy kết tủa rước nung trong bầu không khí tới khối lượng không thay đổi thu được 8,8 gam hóa học rắn. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm cân nặng Fe solo chất vào X là:


Cho 3,5a gam tất cả hổn hợp X gồm C và S tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm NO2 cùng CO2 hoàn toàn có thể tích 3,584 lít (đktc). Dẫn toàn cục Y qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư chiếm được 12,5a gam kết tủa. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:


Hòa tan không còn 2,72 gam tất cả hổn hợp X gồm: FeS2, FeS, Fe, CuS với Cu trong 500 ml hỗn hợp HNO3 1M, sau khi chấm dứt các làm phản ứng thu được hỗn hợp Y và 0,07 mol một chất khí. đến Y công dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 chiếm được 4,66 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y rất có thể hòa tan tối đa m gam Cu. Biết vào các quy trình trên, sản phẩm khử tốt nhất của N+5 là NO. Quý hiếm của m là


Hòa tan hết 11,02 gam tất cả hổn hợp X bao gồm FeCO3, Fe(NO3)2 với Al vào dung dịch Y đựng KNO3 cùng 0,4 mol HCl, thu được hỗn hợp Z cùng 2,688 lít (đktc) khí T gồm CO2, H2 với NO (có tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 2 : 5). Dung dịch Z làm phản ứng được tối đa với 0,45 mol NaOH. Nếu đến Z tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thì thu được m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn và NO là thành phầm khử nhất của N+5 trong số phản ứng trên. Mang đến các tóm lại liên quan lại đến việc gồm:

(a) lúc Z tính năng với dung dịch KOH thì bao gồm khí bay ra.

(b) Số mol khí H2 trong T là 0,04 mol.

(c) trọng lượng Al vào X là 1,62 gam.

Xem thêm: Sốc Phản Ứng Phản Vệ Là Gì, Có Bao Nhiêu Mức Độ Phản Vệ

(d) Thành phần xác suất về cân nặng của AgCl trong m gam kết tủa là 92,75%. 

Số tóm lại đúng


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.