Điều khoản và Điều kiện

Khi bạn truy cập vào blog này, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau:

Bạn sẽ không sử dụng blog này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp, vi phạm pháp luật, hoặc xâm phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào.
Bạn sẽ không sao chép, phân phối, tái bản, sửa đổi, hoặc sử dụng các nội dung trên blog này mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.
Bạn sẽ không gửi các bình luận hoặc nội dung có tính xúc phạm, lừa đảo, quấy rối, hay vi phạm quyền riêng tư của người khác trên blog này.
Bạn sẽ không sử dụng các công cụ, phần mềm, hoặc thiết bị nào để can thiệp vào hoạt động của blog này hoặc gây hại cho blog này.
Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các hành động của bạn trên blog này và bồi thường cho chúng tôi nếu bạn gây ra bất kỳ thiệt hại nào cho chúng tôi hoặc bên thứ ba nào do việc sử dụng blog này.
Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật, hoặc hủy bỏ các điều khoản và điều kiện này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra lại các điều khoản và điều kiện này thường xuyên để cập nhật những thay đổi mới nhất. Việc bạn tiếp tục sử dụng blog này sau khi các thay đổi được áp dụng có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi đó.