Công thức tính đồng phân anken

     

1. Cách tính số đồng phân Ankan CnH2n+2 (n ≥ 1).

Bạn đang xem: Công thức tính đồng phân anken

+ Khái niệm: Ankan là đều hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ gồm những liên kết đơn C-C và C-H.

+ CTTQ: CnH2n+2 (n ≥ 1).

+ Ankan chỉ gồm đồng phân mạch cacbon cùng từ C4 trở đi mới mở ra đồng phân.

+ cách làm tính nhanh

2n – 4 + 1 (3

Tính số đồng phần của ankan C4H10

Số đồng phân ankan đã là: 24-1 + 1 = 3 đồng phân

2. Phương pháp tính số đồng phân AnKen CnH2n (n ≥ 2).

+ Anken là những hiđrocacbon ko no, mạch hở, vào phân tử đựng một link đôi.

+ CTTQ: CnH2n (n ≥ 2).

+ Anken có đồng phân mạch C, đồng phân vị trí nối đôi và đồng phân hình học.

+ Mẹo tính nhanh đồng phân anken:

Xét 2C có nối đôi, mỗi C sẽ liên kết với 2 nhóm cố gắng (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ cùng với C4H8: Trừ đi 2C với nối đôi đang còn 2C và H nhóm thế.

*

nếu như đề bài yêu ước tính đồng phân kết cấu sẽ là: 1+1+1 = 3 đồng phân. Nếu yêu cầu tính đồng phân (bao gồm đồng phân hình học) vẫn là 1+1+2 = 4 đồng phân.

Ví dụ: với C5H10: Trừ đi 2C mang nối đôi đang còn 3C với H đội thế.

*


3. Phương pháp tính số đồng phân Ankin CnH2n-2 (n ≥ 2)

+ Ankin là đầy đủ hiđrocacbon ko no, mạch hở, trong phân tử cất một link ba.

Xem thêm: Thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Là Gì, Những Bài Thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt Hay

+ CTTQ: CnH2n-2 (n ≥ 2).

+ Ankin tất cả đồng phân mạch C, đồng phân địa điểm nối tía và không có đồng phân hình học.

+ Mẹo tính nhanh đồng phân ankin:

Xét 2C với nối ba, từng C đã liên kết với cùng 1 nhóm nuốm (giống hoặc không giống nhau).

Ví dụ cùng với C4H6: Trừ đi 2C sở hữu nối tía sẽ còn 2C và H là đội thế.

C1

C2

1C

1C

1 đồng phân

2C

H

1 đồng phân

Ta tất cả 2 đồng phân ankin.

4. Số đồng phân ancol đối kháng chức no CnH2n+2O:

Công thức:

Số ancol CnH2n+2O = 2n-2 (n 3-2 = 2 đồng phân.

5. Số đồng phân andehit solo chức no CnH2nO:

Công thức:

Số andehit CnH2nO = 2n-3 (n 3H6O, C4H8O.

C3H6O, C4H8O là công thức của anđehit no, đơn chức, mạch hở.

Với C3H6O: 23-3 = 1 đồng phân: CH3CH2CHO

Với C4H8O: 24-3 = 2 đồng phân: CH3CH2CH2CHO; (CH3)2CHCHO

5. Số đồng phân axit cacboxylict đối chọi chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số axit CnH2nO2 = 2n-3 (n 4H8O2= 24-3= 2

b. C5H10O2= 25-3= 4

c. C6H12O2= 26-3= 8

7. Số đồng phân este đơn chức no CnH2nO2:

Công thức:

Số este CnH2nO2 = 2n-2 (n 2H4O2= 22-2= 1

b. C3H6O2= 23-2= 2

c. C4H8O2= 24-2= 4

6. Số đồng phân amin 1-1 chức no CnH2n+3N

Công thức:

Số amin CnH2n+3N = 2n-1 (n 7. Số đồng phân trieste tạo bởi vì glyxerol và tất cả hổn hợp n axit béo:

Công thức:

*

8. Số đồng phân ete solo chức no CnH2n+2O:

Công thức:

*

Áp dụng: cùng với n = 3 ta có công thức ete là C3H8O, nỗ lực vào công thức ta được:

 đồng phân là CH3-O-C2H5

9. Số đồng phân xeton 1-1 chức no CnH2nO:

Công thức:

*

Áp dụng: Tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ bí quyết ta tính được: đồng phân.

Lưu ý: Anđehit với xeton gồm cùng phương pháp phân tử cùng với nhau, nên lúc đề bài xích chỉ đến CTPT nhưng không kể đến nhiều loại hợp hóa học nào thì yêu cầu tính cả hai.

10. Đồng phân RH thơm với đồng đẳng benzen CnH2n-6 (n ≥ 6).

Xem thêm: 9 Bí Quyết Mẹ Bầu 5 Tháng Nên Ăn Gì Để Vào Con, Không Vào Mẹ

CnH2n-6 = (n – 6)2 (7 ≤ n ≤10)

Tính số đồng phân của những hiđrocacbon thơm C7H8

Ta có n = 7, ráng vào công thức ta được (7-6)2 = 1

11. Đồng phân phenol đối kháng chức:

CnH2n-6O = 3n-6 (6 7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

12. Công thức tính số đi, tri, tetra…..n peptit tối nhiều tạo vì hỗn hợp có x amino axit không giống nhau:

Số n peptit max = xn

Ví dụ: tất cả tối đa bao nhiêu đipeptit, tripeptit chiếm được từ lếu hợp gồm 2 amino axit là glyxin cùng alanin?

Số đipeptit = 22 = 4

Số tripeptit = 23 = 8

Bài tập luyện tập 

Bài 1: Hợp chất X bao gồm CTPT C4H8. Xác minh các đông phân cấu trúc của X