Có Bao Nhiêu Số Có 5 Chữ Số Chia Hết Cho 5

     

Với 15 bài xích tập trắc nghiệm Toán lớp 6 bài 8: tín hiệu chia hết mang đến 2, mang lại 5 lựa chọn lọc, tất cả đáp án với lời giải chi tiết đầy đủ các mức độ được Giáo viên các nămkinh nghiệm biên soạn bám đít chương trình Toán lớp 6 Cánh diều sẽ giúp đỡ học sinh ôn luyện để biết cách làm những dạng bài bác tập Toán 6.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu số có 5 chữ số chia hết cho 5


I. Thừa nhận biết

Câu 1: Chọn đáp án đúng nhất. Số chia hết mang lại 2 là các số

A. có chữ số tận thuộc là 2

B. có chữ số tận cùng là 0 cùng 5

C. tất cả chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8

D. bao gồm chữ số tận thuộc là 1, 3, 5, 7, 9

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết đến 2, các số gồm chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì phân tách hết cho 2 và chỉ những số đó new chia hết mang lại 2.

Chọn câu trả lời C.

Câu 2: Chọn đáp án sai trong các đáp án sau:

A. Số có chữ số tận thuộc là 0 thì chia hết mang lại 5

B. Số gồm chữ số tận thuộc là 5 thì phân chia hết đến 5

C. Số tất cả chữ số tận thuộc là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5

D. Số tất cả chữ số tận thuộc là 2 thì phân chia hết mang đến 5

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết mang lại 5, các số tất cả chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì phân chia hết đến 5 và chỉ gần như số đó mới chia hết mang lại 5.

Vậy câu trả lời A, B, C đúng và D sai.

Chọn giải đáp D.

Câu 3: cho các số: 2 022, 5 025, 7 027, 8 679. Số nào phân chia hết mang lại 2?

A. 2 022

B. 5 025

C. 7 027

D. 8 679

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết mang đến 2, những số tất cả chữ số tận thuộc là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết mang lại 2 cùng chỉ hầu hết số đó mới chia hết đến 2.

Vậy trong các số đã mang lại chỉ có số 2 022 là phân tách hết mang lại 2 do nó bao gồm chữ số tận cùng là 2.

Chọn đáp án A.

Câu 4: cho những số: 10 250, 768, 35 765, 426. Trong các số đang cho, tất cả bao nhiêu số chia hết mang lại 5?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải

Theo dấu hiệu chia hết mang đến 5, các số gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết mang đến 5 với chỉ những số đó new chia hết mang đến 5.

Trong các số đang cho, ta thấy số 10 250 có chữ số tận thuộc là 0, số 35 765 tất cả chữ số tận cùng là 5 nên những số 10 250, 35 765 chia hết cho 5.

Vậy bao gồm 2 số chia hết mang lại 5 trong các số sẽ cho.

Chọn đáp án B.

Câu 5: trong số số sau, số nào phân tách hết cho 2 nhưng không phân chia hết cho 5:

A. 2 141

B. 1 345


C. 4 620

D. 2 34

Lời giải

Áp dụng tín hiệu chia hết mang lại 2, cho 5 để làm bài.

Trong những đáp án, hầu hết số phân chia hết mang đến 2 là 4 620 với 234.

Vì số đó không phân tách hết mang đến 5 phải số bắt buộc tìm là 234.

Chọn giải đáp D.

II. Thông hiểu

Câu 1: Tổng phân tách hết mang lại 5 là

A. A = 10 + 25 + 34 + 2000

B. A = 5 + 10 + 70 + 1995

C. A = 25 + 15 + 33 + 45

D. A = 12 + 25 + 2000 + 1997

Lời giải

Nhận thấy những số 5, 10, 70, 1 995 có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 nên các số này phân tách hết mang lại 5, buộc phải theo đặc thù chia hết của một tổng ta có:

(5 + 10 + 70 + 1995) 5

Vậy A = 5 + 10 + 70 + 1995 chia hết mang lại 5.

Chọn câu trả lời B.

Câu 2: nên chọn lựa câu sai.

A. Số chia hết đến 2 và 5 bao gồm chữ số tận thuộc là chữ số 0

B. một vài chia hết đến 10 thì số đó chia hết đến 2

C. Số chia hết cho 2 bao gồm chữ số tận thuộc là số lẻ

D. Số dư trong phép chia một trong những cho 2 bằng số dư vào phép phân tách chữ số tận cùng của nó đến 2.

Lời giải

Số phân chia hết mang lại 2 bao gồm chữ số tận cùng là số chẵn buộc phải số phân tách hết mang lại 2 bao gồm chữ số tận cùng là số lẻ là sai.

Chọn đáp án C.

Câu 3: Tổng (hiệu) nào dưới đây chia hết đến 5?

A. 136 + 420

B. 621 450

C. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 + 42

D.

Xem thêm: Hướng Đặt Giường Ngủ Theo Tuổi Chuẩn Xác Nhất, Hướng Giường Ngủ Phong Thủy Theo Tuổi, Theo Mệnh

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 35

Lời giải

Vì 5 phân tách hết cho 5 bắt buộc theo đặc thù chia không còn của một tích ta có

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 phân chia hết mang lại 5

Lại bao gồm 35 tất cả chữ số tận thuộc là 5 nên 35 phân tách hết mang lại 5

Do đó theo tính chất chia hết của một hiệu ta có

1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 35 phân tách hết cho 5.

Chọn đáp án D.

Câu 4: vào các xác định sau, xác định nào đúng?

A. Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì phân tách hết mang đến 2

B. Số phân tách hết đến 2 thì tất cả chữ số tận cùng bởi 4


C. Số phân chia hết cho 5 thì bao gồm chữ số tận cùng bởi 5

D. Số phân tách hết mang lại 5 thì gồm chữ số tận cùng bởi 0

Lời giải

Số phân tách hết cho 2 thì tất cả chữ số tận cùng là chữ số chẵn: 0, 2, 4, 6, 8. Vì chưng đó, câu trả lời B sai.

Số chia hết mang lại 5 bao gồm chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 phải đáp án C cùng D sai

Số bao gồm chữ số tận cùng bằng 4 là số chẵn phải chia hết mang đến 2. Vậy câu trả lời A đúng

Chọn giải đáp A.

Câu 5: Tổng (hiệu) chia hết cho tất cả 2 cùng 5 là:

A. 138 + 210

B. 325 45

C. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 20

D. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 + 42

Lời giải

Ta có:

+) 2 phân tách hết vì thế theo tính chất chia hết của một tích ta có 1 . 2 . 3 . 4 . 5 phân tách hết đến 2

20 bao gồm chữ số tận thuộc là 0 nên trăng tròn chia hết mang lại 2

Theo đặc thù chia không còn của một hiệu ta có 1 . 2 . 3 . 4 . 5 trăng tròn chia hết đến 2 (1).

+) 5 phân tách hết cho nên vì thế theo tính chất chia hết của một tích ta có 1 . 2 . 3 . 4 . 5 phân tách hết mang lại 5

20 bao gồm chữ số tận cùng là 0 nên đôi mươi chia hết đến 5

Theo đặc điểm chia không còn của một hiệu ta có một . 2 . 3 . 4 . 5 đôi mươi chia hết mang đến 5 (2).

Từ (1) và (2) suy ra, 1 . 2 . 3 . 4 . 5 đôi mươi chia hết cho cả 2 với 5.

Chọn lời giải C.

III. Vận dụng

Câu 1: Dùng bố chữ số 4; 0; 5 ghép thành những số tự nhiên có ba chữ số khác biệt và chia hết mang đến 5. Số những chữ số hoàn toàn có thể tạo thành là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Lời giải

Số phân chia hết đến 5 tất cả chữ số tận cùng là 0 hoặc 5.

Những số có chữ số tận thuộc là 0 được lập từ ba chữ số 4; 0; 5 là: 450; 540

Những số gồm chữ số tận thuộc là 5 được lập từ cha chữ số 4; 0; 5 là: 405

Vậy tất cả 3 số từ nhiên thỏa mãn nhu cầu đề bài.

Chọn giải đáp B.

Câu 2: tìm số thoải mái và tự nhiên có hai chữ số, những chữ số tương tự nhau, biết số đó phân tách hết cho 2 và phân tách cho 5 thì dư 3.

A. 22

B. 44

C. 66

D. 88

Lời giải

Số phân chia hết mang đến 2 có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8


Số phân chia cho 5 dư 3 có chữ số tận cùng là 3 hoặc 8

Vậy số chia hết mang đến 2 và phân chia cho 5 dư 3 có chữ số tận cùng là 8

Mà số phải tìm gồm hai chữ số, những chữ số tương đương nhau nên số chính là 88.

Chọn đáp án D.

Câu 3: Từ cha trong tứ số 5, 6, 3, 0, hãy ghép thành số có ba chữ số khác nhau là số lớn nhất chia hết cho 2 và 5.

A. 560

B. 360

C. 630

D. 650

Lời giải

Số phân tách hết mang lại 2 với 5 tất cả chữ số tận thuộc là 0 bắt buộc chữ số hàng đơn vị là 0

Từ đó ta lập được các số có cha chữ số khác nhau từ những số đang cho thỏa mãn chia hết cho tất cả 2 cùng 5 (có chữ số tận thuộc là 0) là

560; 530; 650; 630; 350; 360

Trong kia số lớn số 1 là: 650

Chọn câu trả lời D.

Câu 4: kiếm tìm chữ số tương thích ở vệt * nhằm số

*

chia hết cho cả 2 với 5.

A. 0

B. 2

C. 5

D. 9

Lời giải

Ta có * là chữ số hàng đơn vị chức năng của số

*

nên * là số thoải mái và tự nhiên nhận quý giá từ 0 mang lại 9.

Lại bao gồm

*

*

phải là 0

Vậy * = 0.

Chọn giải đáp A.

Câu 5:Ở máu mục khiêu vũ theo cặp của nhóm cổ vũ, số tín đồ của đội được xếp vừa hết. Khi màn biểu diễn theo nhóm, mỗi nhóm bao gồm 5 người, đội động viên còn vượt ra 1 người. Đội động viên đó bao gồm bao nhiêu người, biết rằng số tín đồ của đội khoảng tầm từ 25 mang đến 30 người.

A. 26

B. 27

C. 28

D. 29

Lời giải

Gọi số bạn của đội động viên là x (người, 25 x 30, x N).

Vì nghỉ ngơi tiết mục khiêu vũ theo cặp (hai fan ghép thành 1 cặp), số tín đồ của đội được xếp vừa hết nên x phân tách hết đến 2.

Trong những số trường đoản cú 25 đến 30, theo tín hiệu chia hết cho 2, ta thấy chỉ có các số 26, 28, 30 là thỏa mãn.

Xem thêm: Choose The Word Whose Underlined Part Is Pronounced Differently From That Of The Others

Lại gồm khi màn biểu diễn theo nhóm, mỗi đội 5 người, đội cổ vũ còn vượt ra 1 người, nghĩa là x chia cho 5 dư 1.