Cân Bằng Phương Trình Sau Cnh2N

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cân bằng phương trình sau cnh2n

*

Lập phương trình hóa học của những phản ứng sau:1) CnH2n + O2 → CO2 + H2O2) CnH2n + 2 + O2 → CO2 + H2O3) CnH2n - 2 + O2 → CO2 + H2O4) CnH2n - 6 + O2 → CO2 + H2O5) CnH2n + 2O + O2 → CO2 + H2O6) CxHy + O2 → CO2 + H2O7) CxHyOz + O2 → CO2 + H2O8) CxHyOzNt + O2 → CO2 + H2O + N29) CHx + O2 → COy + H2O10) FeClx + Cl2 → FeCl3Ai giúp em với ạ ... Em cảm ơn ...

 

 

 

 


*

1.FexOy+HCl----FeCl2y/x+H2O

2. CxHy+O2------CO2+H2O

3. CnH2n+O2------CO2+H2O

4.CnH2n+2+O2------CO2+H2O

5.CxHyOz+o2-------CO2+H2o

6.CnH2n+O2------CO2+H2O


*

1.(Fe_xO_y+2yHCl-->xFeCl_dfrac2yx+yH_2O)

2.(2C_xH_y+left(dfrac4x+y2 ight)O_2-->2xCO_2+yH_2O)

3.(C_nH_2n+dfrac3n2O_2-->nCO_2+nH_2O)

4.(C_nH_2n+2+left(dfrac3n+12 ight)O_2-->nCO_2+left(n+1 ight)H_2O)

5. (2C_xH_yO_z+left(dfrac4x+y-2z2 ight)O_2-->2xCO_2+yH_2O)

6. (pthh này kiểu như pt 3)


CO2+H2O+2.+CnH2n-+2++O2+--->+CO2+++H2O+3.CnH2n+-+6++O2+--->+Co2+H20+4.+CnH2n+++2O+++O2+--->CO2++H2O"https://gamize.vn/>

Cân bằng những PTHH sau

1. CnH2n+ 2+ O2 --->CO2+H2O

2. CnH2n- 2 +O2 ---> CO2 + H2O

3.CnH2n - 6 +O2 ---> Co2+H20

4. CnH2n + 2O + O2 --->CO2+ H2O


1. CnH2n+2 + (3n+1)/2O2 ---> nCO2 + (n+1) H2O

2. CnH2n- 2 + (3n-1)/2O2 ---> nCO2 + (n-1) H2O

3.CnH2n-6 + (2n-3)/2O2 ---> nCO2 + (n-3) H2O

4. CnH2n + 3n/2O2 --> nCO2+ nH2O


(C_nH_2n-6+dfrac3n-32O_2underrightarrow^^t^0nCO_2+left(n-3 ight)H_2O)

(C_nH_2n+2O+dfrac3n2O_2underrightarrow^^t^0nCO_2+left(n+1 ight)H_2O)

 


$1) C_nH_2n-6 + dfrac3n-32O_2 xrightarrowt^o n CO_2 + (n - 3) H_2O$

$2) C_nH_2n+2O + dfrac3n2O_2 xrightarrowt^o nCO_2 + (n + 1)H_2O$
Xem thêm: Môn Văn Lớp: 7 Nêu Vai Trò Của Việc Học (4 Mẫu), Nghị Luận Xã Hội Về Tầm Quan Trọng Của Việc Học

Câu 7: cân bằng PT làm phản ứng của các chất hữu cơ sau và cho thấy tỉ lệ những chất vào phươngtrình chất hóa học thu được:a) CnH2n+O2->CO2+H2Ob) CnH2n+2+O2->CO2+H2Oc) CnH2n-2+O2->CO2+H2Od) CnH2n-6+O2->CO2+H2Oe) CnH2n+2O+O2->CO2+H2O 


Lập PTHH của các phản ứng sau và cho biết thêm phản ứng nào là phản ứng hóa hợp:

a. Bố + O2 ---> BaO b. MgCO3 ---> MgO + CO2

c. Na2CO3 + CO2 + H2O ---> NaHCO3 d. Fe(OH)2 + O2 + H2O---> Fe(OH)3

e. SO2 + O2---> SO3 f. AlCl3 + Na2CO3 + H2O ---> NaCl + Al(OH)3 + CO2

 


+Fe2O3+2.+N2+++H2+----->+NH3+3.+Al2O3+++HCL+----->+AlCl3+++H2O+4.+H3PO4+++Ba(OH)2+----->+Ba3(PO4)2+++H2O+5.+MnO2+++HCl+----->+Mn..."https://gamize.vn/>

Bài 1: Lập PTHH và cho thấy tỷ lệ giữa các chất:

1. Fe + O2 -----> Fe2O3

2. N2 + H2 -----> NH3

3. Al2O3 + HCL -----> AlCl3 + H2O

4. H3PO4 + Ba(OH)2 -----> Ba3(PO4)2 + H2O

5. MnO2 + HCl -----> MnCl2 + Cl2 + H2O

6. C2H6O + O2 -----> CO2 + H2O

7. ☆ CxHy + O2 -----> CO2 + H2O

8. ☆ CxHyOz + O2 -----> CO2 + H2O

Bài 2: Đổ cháy không còn 11,2g kim loại sắt trong không gian thu được 16 hợp chất sắt ( III ) oxit ( Fe2O3 ). Biết rằng, fe cháy là xẩy ra phản ứng vs khí oxi trong ko khí

a) Lập PTHH của phản nghịch ứng trên

b) Tính cân nặng của khí oxi sẽ phản ứng


Lớp 8 chất hóa học Đề cưng cửng ôn tập cuối HKI
6
0
Gửi diệt

1,1. 4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3

tỉ lệ fe : O2 : Fe2O3 = 4:3:2

2. N2 + 3H2 -----> 2NH3

tỉ lệ 1:3:2

3. Al2O3 + 6HCL -----> 2AlCl3 + 3H2O

tỉ lệ 1:6:2:3

4. 2H3PO4 + 3Ba(OH)2 -----> Ba3(PO4)2 + 6H2O

tỉ lệ 2:3:1:6

5. MnO2 + 4HCl -----> MnCl2 + Cl2 + 2H2O

tỉ lệ 1:4:1:1:2

6. C2H6O + 3O2 -----> 2CO2 + 3H2O

tỉ lệ 1:3:2:3

7. ☆ 2CxHy + (4x+y)O2 -----> 2xCO2 + yH2O

tỉ lệ 2:(4x+y):2x:y

8. ☆ 2CxHyOz + (dfrac4x+y-2z2)O2 -----> 2xCO2 + yH2O

tỉ lệ 2:(4x+y-2z)/2:2x:y

2,

a, 4Fe + 3O2 -to-> 2Fe2O3

b, Áp dụng ĐLBTKL ta có:

mFe + mO2 = mFe2O3

=>mO2 = mFe2O3 - mFe = 16 - 11,2 = 4,8 (g)


Đúng 0Xem thêm: Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Hạnh Phúc Gia Đình, Ca Dao Tục Ngữ Về Gia Đình Hạnh Phúc

comment (0)

Bài 1:

1. 4Fe + 3O2 ----- 2Fe2O3

Số nguyên tử sắt ÷ số phân tử O2 ÷ số phân tử Fe2O3 = 4:3:2

2. 2N2 +6 H2-------4 NH3

Số phân tử N2 : số phân tử H2 : số phân tử NH3 =2:6:4

3. Al2O3 +6 HCl ------ 2AlCl3 + 3H2O

Số phân tử Al2O3 : số phân tử HCL : Số phân tử AlCl3 : số phân tử H2O = 1:6:2:3

4. 2H3PO4 + 3Ba (OH)2 ------ Ba3 (PO4)2 + 6H2O

Số phân tử H3PO4 : số phân tử bố (OH)2 : số phân tử Ba3 (PO4)2 : số phân tử H2O= 2:3:1:6

5. MnO2 +4 HCL -----MnCl2 + Cl2 +2 H2O

Số phân tử MnO2 : số phân tử HCl : số phân tử MnCl2 : số phân tử Cl2 : số phân tử H2O = 1:4:1:1:2

6. C2H6O + 3O2 ---- 2CO2 +3 H2O

Số phân tử C2H6O : số phân tử O2 : số phân tử CO2: số phân tử H2O = 1:3:2:3

7. CxHy + (y/4+x)O2 ------ xCO2 +y/2 H2O

Số phân tử CxHy : số phân tử O2 : số phân tử CO2 : số phân tử H2O = 1: y/4+x : x : y/2

8. CxHyOz +( x + y/4 - 1/2) O2 ----- xCO2 + y/2H2O

Số phân tử CxHyOz : số phân tử O2 : số phân tử CO2 : số phân tử H2O = 1: x+y/4-1/2 : x : y/2