Chu vi hình chữ nhật là 18cm

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Nửa chu vi của một hình chữ nhật là 18cm, biết chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 8cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó?


*

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 24cm, chiều dài ra hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Chu vi hình chữ nhật là 18cm


*

Chiều dài hình chữ nhật đó là: (24 + 8) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là: 24 - 16 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 8 = 128 (cm2)


Chiều dài hình chữ nhật là:

(24 + 8) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

16 - 8 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm2)

Đ/s : 128 cm2


Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 24cm, chiều dài thêm hơn chiều rộng lớn 8cm. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó.

Xem thêm: Mô Hình Cấu Tạo Của Phép So Sánh Gồm? Mô Hình Cấu Tạo Đầy Đủ Của Một Phép So Sánh Gồm


Chiều dài hình chữ nhật là:

(24 + 8) : 2 = 16 (cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

16 - 8 = 8 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

16 x 8 = 128 (cm2)

Đ/s : 128 cm2

`HT`


chiều dài hình chữ nhật đó là ::2=16chiều rộng chữ nhật đó là: 24 -16=8diện tích hình chữ nhật chính là :16 x 8=128cm2 HT


Câu 1: Một miếng vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 25m.Chiều dài hơn nữa chiều rộng là 9m. Tìm diện tích mảnh khu đất đó?

Câu 2: Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 46cm, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng là 28cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?

Câu 3: Tính nhanh:

58 216 + 427 + 1784 + 573 56357 + 67892 x ( 80 x 9 – 90 x 8)

4 + 8 + 12 + 28 + 32 + 36 11 + 22 + 33 + 44 + 55 + 66 + 77 + 88 + 99

 

564 + 173 + 236 + 27 1+2+3+4+5+6+7 +8+9 3215 + 2135 + 7865 + 6785


cj nghĩ về e bắt buộc chia từng câu hỏi để đăng, chớ đăng như v có tương đối nhiều người thấy tương đối dài cần k trả lời được đâu e


Câu 1 :

Chiều nhiều năm mảnh sân vườn : (25 + 9) : 2 = 17(m)

Chiều rộng mảnh vườn : 17 - 9 = 8 (m)

Diện tích miếng vườn : 17 x 8 = 136(m2)

Câu 2 : 

Chiều lâu năm hình chữ nhật : (46 + 28) : 2 = 37(cm)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật : 46 - 37 = 9(cm)

Diện tích hình chữ nhật : 37 x 9 = 333(cm2)

 

 


một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 26cm , chiều rộng kém chiều nhiều năm 8cm . Tính diện tích của hình chữ nhật kia ? 


Chiều lâu năm hình chữ nhật đó là

(left(26+8 ight):2=17left(cm ight))

Chiều rộng hình chữ nhật kia là

(26-17=9left(cm ight))

Diện tích hình chữ nhật đó là

(17.9=153left(cm^2 ight))


Một hình chữ nhật có chiều lâu năm 18cm,chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính chu vi và diện tích s của hình chữ nhật đó


Chiều rộng lớn là:

(18div2=9left(cm ight))

Chu vi HCN là:

(left(18+9 ight) imes2=54left(cm ight))

Diện tích HCN là:

(18 imes9=162left(cm^2 ight))

Đ/S : Chu vi : 54 cm

diện tích : 162 cm2.

Xem thêm: 1 - Star


bài xích giải

chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó là :

18:2=9 (cm)

Chu vi hình chữ nhật đó là:

(18+9)*2=54(cm)

diện tích của hình chữ nhật kia là:

18*9=162(cm2)

đáp số : CV:54cm

DT:162cm2

Ghi chú :

* = dấu nhân CV = chu vi DT = diện tích


bài xích giải : Tính chu vi hình chữ nhật

Chiều rộng hình chữ nhật chính là :

18 : 2 = 9

Chu vi hình chữ nhật đó là :

(18+9) x 2 = 54 (cm)

Đáp số : 54 (cm)

bài bác giải : Tính diện tích hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật là

18 x 9 = 162 (cm²)

Đáp số : 162 (cm²)

HT~


Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng hèn chiều nhiều năm 8cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó


Tóm tắt:

*

Nửa chu vi là: a + b = 26cm

S = a × b = ?

Bài giải

Tổng số đo chiều dài và chiều rộng lớn hình chữ nhật chính bởi nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)

Hai lần số đo chiều lâu năm là:

26 + 8 = 34 (cm)

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số : 153 (cm2)


Một hình chữ nhật có chu vi bởi chu vi của một hình vuông vắn có cạnh bởi 16cm. Biết chiều dài thêm hơn chiều rộng 8cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó


Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 26 cm, chiều dài ra hơn nữa chiều rộng 8cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.