CHOOSE THE WORD WHOSE UNDERLINED PART IS PRONOUNCED DIFFERENTLY FROM THAT OF THE OTHER WORDS CHANGE HUNGRY

     
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1.A.theater B.thank C.there D.thirty

2.A.game B.animal C.channel D.national

3.A.watch B.channel C.children D.schedule

4.A.programme B.show C.popular D.home

5.A.newseader B.weather C.week D.leave


Bạn đang xem: Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the other words change hungry

Choose the words whose underline part is pronounced differently answer . Earn . Collect . Common . Giúp e với ạ

1. A

Giải thích: Đáp án A tất cả phát âm là /θ/ còn tía đáp án còn lại có phạt âm là /ð/

2 A

Giải thích: Đáp án A bao gồm phát âm là /eɪ/, còn cha đáp án sót lại có phạt âm là /æ/

3. D

Giải thích: Đáp án D tất cả phát âm là / k /, còn ba đáp án sót lại có vạc âm là / t∫ /

4. C

Giải thích: Đáp án C gồm phát âm là / ɒ /, còn bố đáp án sót lại có phạt âm là /əʊ/

5.B

Giải thích: Đáp án B tất cả phát âm là / e /, còn tía đáp án còn lại có phát âm là /i:/


1. A

Giải thích: Đáp án A có phát âm là /θ/ còn tía đáp án còn sót lại có phân phát âm là /ð/

2 A

Giải thích: Đáp án A tất cả phát âm là /eɪ/, còn ba đáp án còn lại có vạc âm là /æ/

3. D

Giải thích: Đáp án D tất cả phát âm là / k /, còn cha đáp án còn lại có phân phát âm là / t∫ /

4. C

Giải thích: Đáp án C tất cả phát âm là / ɒ /, còn bố đáp án sót lại có phạt âm là /əʊ/

5.B

Giải thích: Đáp án B gồm phát âm là / e /, còn cha đáp án còn sót lại có phân phát âm là /i:/


1. A

Giải thích: Đáp án A gồm phát âm là /θ/ còn tía đáp án sót lại có phạt âm là /ð/

2 A

Giải thích: Đáp án A bao gồm phát âm là /eɪ/, còn cha đáp án sót lại có phân phát âm là /æ/

3. D

Giải thích: Đáp án D có phát âm là / k /, còn ba đáp án còn lại có phát âm là / t∫ /

4. C

Giải thích: Đáp án C bao gồm phát âm là / ɒ /, còn cha đáp án còn lại có vạc âm là /əʊ/

5.B

Giải thích: Đáp án B bao gồm phát âm là / e /, còn tía đáp án sót lại có phạt âm là /i:/


1. A

Giải thích: Đáp án A gồm phát âm là /θ/ còn cha đáp án còn lại có vạc âm là /ð/

2 A

Giải thích: Đáp án A tất cả phát âm là /eɪ/, còn tía đáp án còn lại có phát âm là /æ/

3. D

Giải thích: Đáp án D gồm phát âm là / k /, còn bố đáp án còn lại có phạt âm là / t∫ /

4. C

Giải thích: Đáp án C có phát âm là / ɒ /, còn tía đáp án sót lại có vạc âm là /əʊ/

5.B

Giải thích: Đáp án B bao gồm phát âm là / e /, còn tía đáp án còn lại có vạc âm là /i:/
Xem thêm: Nêu Tác Dụng Của Gương Cầu Lõm ? Tác Dụng Của Gương Cầu Lõm

*

*

*

*Xem thêm: Cách Trang Trí Đám Cưới Đơn Giản, Tự Trang Trí Đám Cưới Tại Nhà

hưởng thụ nhiều tuấn kiệt hơn với phầm mềm VietJack. Hỏi đáp miễn chi phí với gia sư. Thi online với hàng ngàn bộ đề chuẩn.