CHO M GAM HỖN HỢP MG AL VÀO 250ML DUNG DỊCH X

     

Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y gồm pH là:
Bạn đang xem: Cho m gam hỗn hợp mg al vào 250ml dung dịch x

$left. egingatheredn_H^ + (HCl) = 0,25.1 = 0,25(mol) hfill \n_H^ + (H_2SO_4) = 0,25.0,5.2 = 0,25(mol) hfill \ endgathered ight},,n_H_(X)^ + = 0,25 + 0,25 = 0,5mol$

$n_H_2 = dfrac5,3222,4 = 0,2375(mol)$

Bảo toàn thành phần H ta có:

(n_H^ + (X) = n_H^ + (Y) + 2n_H_2)

=>

$n_H^ + (Y) = 0,5 - 0,475 = 0,025(mol),, Rightarrow = dfrac0,0250,250 = 0,1 = 10^ - 1(mol/lít)$

→ pH = 1 


Nhóm 2K5 ôn thi review năng lực 2023 miễn phí

*

Theo dõi Vừng ơi bên trên

*
*


*
*
*
*
*
*
*
*

(ĐH B - 2008)Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số hóa học điện li là


Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số hóa học điện li yếu hèn là


Trong hỗn hợp CH3COOH 4,3.10-2 M tín đồ ta xác định được độ đậm đặc ion H+ là 8,6.10-4 M. Tỷ lệ phân tử CH3COOH phân li ra ion là


Trong những muối sau : NaCl, Na2CO3, K2S, Na2SO4, KNO3, NH4Cl, ZnCl2, phần đa muối có môi trường thiên nhiên trung tính là


Trong các dung dịch sau : Na2SO4, NaHSO4, H3PO4, Na2HPO3, CaCl2, FeCl3, Na2S, NH4NO3, tất cả bao nhiêu dung dịch có môi trường xung quanh axit ?


Cho dãy các chất Al, Al(OH)3, NaHCO3, Na2SO4, Zn(OH)2. Số chất trong dãy vừa phản bội ứng được với hỗn hợp HCl, vừa phản nghịch ứng được với hỗn hợp NaOH là


Cho những chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Số chất gồm tính lưỡng tính là


Khối lượng hóa học rắn khan lúc cô cạn dung dịch cất 0,01 mol K+, 0,025 mol Cu2+, 0,05 mol Cl- cùng a mol $SO_4^2 - $ là


Một dung dịch cất 0,2 mol Cu2+; 0,3 mol K+, a mol $NO_3^ - $ cùng b mol $SO_4^2 - $. Tổng trọng lượng muối tan có trong dung dịch là 62,3 gam. Giá trị của a cùng b lần lượt là


Dung dịch Y chứa Ca2+ (0,1 mol), Mg2+ (0,3 mol), $Cl^ - $ (0,4 mol), $HCO_3^ - $ (y mol). Khi cô cạn hỗn hợp lượng muối khan thu được là
Xem thêm: Cách Làm Muối Xí Muội Đà Lạt, Cách Làm Món Muối Ớt Xí Muội Của Bòn Bon

Khi cho 100 ml dung dịch KOH 1M vào 100 ml dung dịch HCl chiếm được dung dịch tất cả chứa 6,525 gam chất tan. độ đậm đặc mol của HCl trong hỗn hợp đã sử dụng là


Cho m gam tất cả hổn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M cùng axit H2SO4 0,5M nhận được 5,32 lít H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Hỗn hợp Y bao gồm pH là:


Trộn 100ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0,1M với NaOH 0,1M với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0,0375 M và HCl 0,0125 M) thu đ­ược dung dịch X, quý giá pH của hỗn hợp X là:


Trộn 200 ml dd lếu hợp tất cả HNO3 0,3M và HClO4 0,5M với 200 ml dd Ba(OH)2 a mol/lit thu được dd tất cả pH = 3. Vậy a có giá trị là:


Thể tích của n­ước cần thêm vào 15 ml dung dịch axit HCl tất cả pH = 1 nhằm đ­ược dung dịch axit có pH = 3 là:


Trộn V1 lít dung dịch HCl (pH = 5) cùng với V2 lít hỗn hợp NaOH (pH = 9) nhận được dung dịch có pH = 8. Tỉ lệ thành phần V1/ V2 là:


Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch cất đồng thời Ba(OH)2 0,08M với KOH 0,04M. PH của hỗn hợp thu được:


Có 4 dung dịch trong suốt, mỗi hỗn hợp chỉ cất 1 cation với 1 anion trong số các ion sau: Ba2+, Al3+, Na+, Ag+, CO32-, NO3-, Cl-, SO42-. Những dung dịch kia là:


Xét phương trình: $ extS^ ext2 - ext + 2 extH^ ext + o extH_ ext2 extS$. Đây là phương trình ion thu gọn gàng của phản ứng


Cho những phản ứng chất hóa học sau:

(1) (NH4)2SO4 + BaCl2 (2) CuSO4 + Ba(NO3)2

(3) Na2SO4 + BaCl2 (4) H2SO4 + BaSO3

(5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2

Các bội phản ứng đều phải sở hữu cùng một phương trình ion thu gọn gàng là


Tính pH của dung dịch thu được khi trộn 40 ml hỗn hợp HCl 2,5.10-2 M với 60 ml hỗn hợp CH3COOH 1,67.10-4 M. Biết CH3COOH tất cả Ka = 10-4,76.


Có 4 hỗn hợp riêng biệt: Na2CO3, Na2SO4, NaNO3, BaCl2. Chỉ cần sử dụng thêm quỳ tím thì có thể nhận biết được mấy chất?
Xem thêm: Từ Trường Tồn Tại Ở Đâu - Từ Trường Không Tồn Tại Ở Đâu

Đối với hỗn hợp axit bạo dạn HNO3 0,1M nếu làm lơ sự điện li của nước thì reviews nào sau đấy là đúng?


Để được dung dịch chứa: 0,05 mol Al3+; 0,06 mol SO42- ; 0,03 mol Cl-. Buộc phải hòa rã vào nước rất nhiều muối nào, từng nào mol ?