Cho m gam bột cu vào 400ml dung dịch agno3 0 2m

     

Câu hỏi :

Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0,2M, sau một thời hạn phản ứng thu được 7 gam các thành phần hỗn hợp rắn X và dung dịch Y. Lọc tách X, rồi thêm 3,9 gam bột Zn vào hỗn hợp Y, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 6,14 gam hóa học rắn. Quý giá của m là


*