Cho Hỗn Hợp N2 Và H2 Vào Bình Phản Ứng Có Nhiệt Độ Không Đổi

     

$\eqalign{ & {{pS} \over {pT}} = {{nS} \over {nT}} \cr & \to {{nS} \over {nT}} = 0,648 \cr & \to nS = 1.0,648 = 0,648(mol) \cr} $

Gọi số mol N2 phản ứng là x

N2 + 3H2 → 2NH3

x → 3x → 2x

nT - nS = 2x

→ 1 - 0,648 = 2x

→ x = 0,176 (mol)

Nito phản ứng là 44% → nN2 ban đầu = 0,176 : 44%=0,4 mol

nN2 ban đầu = 1 - 0,4 = 0,6 mol

Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn thì H2 hết

→ Hiệu suất tính theo H2

nH2 p.ứ = 0,176 . 3 = 0,528 mol

$H\% = {{0,528} \over {0,6}}.100\% = 88\% $
Bạn đang xem: Cho hỗn hợp n2 và h2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổi

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
3
starstarstarstarstar
2 vote
GửiHủy


Chưa có nhómTrả lời0

Cảm ơn

0


Bạn ơi s mình biết H2 hết vậy
Xem thêm: Talk About Your Best Friend Lớp 11, Unit 1 Lớp 11 WritingChưa có nhómTrả lời

1160

Cảm ơn

912


nN2/1>nH2/3Chưa có nhómTrả lời

0

Cảm ơn

0


-> nS/nT=0,736->nS=1*0,648 là sao vậy bạn


Chưa có nhómTrả lời

1160

Cảm ơn

912


mình sửa rồi bạn nhé


Đăng nhập để hỏi chi tiết


Xem thêm: Thuyết Minh Về Cây Thông Đà Lạt, Thuyết Minh Cây Cao Su (8 Mẫu)

Chưa có nhómTrả lời

47

Cảm ơn

15


*

Đáp án:

H%=88%" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">H%=88%H%=88%

Giải thích các bước giải:

pV = nRT

Coi số mol hỗn hợp ban đầu là nT = 1 mol

Sau phản ứng áp suấ trong bình giảm 26,4% so với áp suất ban đầu

→ Áp suất sau bằng 100%-35,2%=64,8% áp suất ban đầu

→pSpT=0,648" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">→pSpT=0,648→pSpT=0,648

Lại có:

pSpT=nSnT→nSnT=0,648→nS=1.0,648=0,648(mol)" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">pSpT=nSnT→nSnT=0,648→nS=1.0,648=0,648(mol)pSpT=nSnT→nSnT=0,648→nS=1.0,648=0,648(mol)

Gọi số mol N2 phản ứng là x

N2 + 3H2 → 2NH3

x → 3x → 2x

nT - nS = 2x

→ 1 - 0,648 = 2x

→ x = 0,176 (mol)

Nito phản ứng là 44% → nN2 ban đầu = 0,176 : 44%=0,4 mol

nN2 ban đầu = 1 - 0,4 = 0,6 mol

Nếu phản ứng xảy ra hoàn toàn thì H2 hết

→ Hiệu suất tính theo H2

nH2 p.ứ = 0,176 . 3 = 0,528 mol

H%=0,5280,6.100%=88%" role="presentation" style="margin: 0px; padding: 1px 0px; display: inline-block; line-height: 0; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; font-style: normal; font-weight: normal; font-size: 18.15px; letter-spacing: normal; overflow-wrap: normal; word-spacing: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; position: relative;" tabindex="0">H%=0,5280,6.100%=88%