Cho Hỗn Hợp Gồm 6.72 Gam Mg Và 0.8 Gam Mgo

     

Cho láo hợp tất cả 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO chức năng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau thời điểm các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 0,896 lít một khí X (đktc) cùng dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối hạt khan. Khí X là


+) nMg(NO3)2 = nMg + nMgO => mMg(NO3)2 muối hạt khan chứa Mg(NO3)2 và NH4NO3

Quá trình mang lại – nhận e:

$eginalign& overset0mathopM,g o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,~~overset+5mathopN,,,+ ext ne o X \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+ ext 8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg = n.nX + 8.nNH4NO3 


nMg = 0,28 mol; nMgO = 0,02 mol

MgO tác dụng với HNO3 không sinh ra thành phầm khử vì đã đạt số oxi hóa về tối đa

Ta có: nMg(NO3)2 = nMg + nMgO = 0,28 + 0,02 = 0,3 mol => mMg(NO3)2 = 44,4 gam muối hạt khan cất Mg(NO3)2 và NH4NO3

=> nNH4NO3 = 0,02 mol

Quá trình mang đến – dìm e:

$eginalign& overset0mathopM,g o overset+2mathopMg,,+,2e~~~~~~,,,~~overset+5mathopN,,,+ ext ne o X \ & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,overset+5mathopN,,,+ ext 8e o overset-3mathop,N,H_4 \ endalign$

Bảo toàn e: 2.nMg = n.nX + 8.nNH4NO3 => 2.0,28 = 0,04.n + 8.0,02 => n = 10

=> X là N2


Đáp án buộc phải chọn là: b


*


Khi đầu bài nói chiếm được khí X mà không ghi là sản phẩm khử duy nhất => mang sử có NH4NO3


...

Bạn đang xem: Cho hỗn hợp gồm 6.72 gam mg và 0.8 gam mgo


Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập tính oxi hóa của HNO3 Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Tổng hệ số cân bằng của những chất trong phản nghịch ứng dưới đấy là :

Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ trang bị phản ứng : FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Sau khi cân nặng bằng, hệ số thăng bằng của HNO3 trong bội phản ứng là :


Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò chất oxi hóa và môi trường trong phản nghịch ứng sau là :

FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Cho sơ đồ vật phản ứng : Al + HNO3 → Al(NO3)3 + N2 + N2O + H2O

Biết khi thăng bằng tỉ lệ số mol thân N2O với N2 là 3 : 2. Tỉ trọng mol nAl : nN2O : nN2 theo lần lượt là


Cho 0,05 mol Mg phản nghịch ứng đầy đủ với HNO3 giải tỏa ra V lít khí N2 (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Cực hiếm của V là


Cho 19,2 gam sắt kẽm kim loại M chảy trong dung dịch HNO3 dư được 4,48 lít NO (đktc, là thành phầm khử duy nhất). M là


Hoà tan không còn 5,4 gam kim loại M vào HNO3 dư được 8,96 lít khí đktc có NO với NO2, dX/H2 = 21. Tìm kiếm M biết rằng N+2 cùng N+4 là thành phầm khử của N+5


Cho 11 gam láo lếu hợp bao gồm Al với Fe vào hỗn hợp HNO3 dư được 6,72 lít NO (đktc, là sản phẩm khử duy nhất). Khối lượng của Al với Fe thứu tự là


Hoà tan hết m gam Al vào dung dịch HNO3 dư được 0,01 mol NO cùng 0,015 mol N2O là các thành phầm khử của N+5. Quý hiếm của m là


Cho 6,4 gam Cu tan toàn vẹn trong 200ml hỗn hợp HNO3 nhận được khí X bao gồm NO cùng NO2, dX/H2 = 18 (không còn sản phẩm khử nào không giống của N+5). Mật độ mol/lít của hỗn hợp HNO3 đã dùng là


Cho 1,35 gam láo hợp có Cu, Mg, Al công dụng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp khí có 0,01 mol NO cùng 0,04 mol NO2 (không còn thành phầm khử nào khác của N+5). Cân nặng muối trong dung dịch là


Hòa tan trọn vẹn 8,9 gam lếu láo hợp gồm Mg và Zn bằng số lượng vừa dùng 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khoản thời gian các bội phản ứng kết thúc, chiếm được 1,008 lít khí N2O (đktc, khí duy nhất) và dung dịch X cất m gam muối. Quý hiếm của m là


Hoà chảy hết các thành phần hỗn hợp X gồm Zn cùng ZnO trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thấy không tồn tại khí cất cánh ra cùng trong dung dịch cất 113,4 gam Zn(NO3)2 cùng 8 gam NH4NO3. Phần trăm cân nặng Zn trong X là


Cho lếu láo hợp bao gồm 6,72 gam Mg cùng 0,8 gam MgO tính năng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) với dung dịch Y. Làm bay hơi hỗn hợp Y nhận được 46 gam muối bột khan. Khí X là


Cho 20,88 gam FexOy bội nghịch ứng với hỗn hợp HNO3 dư được 0,672 lít khí B (đktc, là sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X. Trong dung dịch X bao gồm 65,34 gam muối. Oxit của sắt cùng khí B là


Hoà tan đến phản ứng trọn vẹn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 đặc nóng dư. Thể tích NO2 cất cánh ra (ở đktc, hiểu được N+4 là sản phẩm khử nhất của N+5) là


Cho 19,2 gam Cu bội phản ứng cùng với 500 ml dung dịch NaNO3 1M với 500 ml HCl 2M. Tính thể tích khí NO bay ra (đktc) biết NO là sản phẩm khử tốt nhất của N+5 :


Cho 4,8 gam S tan hết trong 100 gam HNO3 63% chiếm được NO2 (sản phẩm khử duy nhất, khí duy nhất) cùng dung dịch X. Dung dịch X hoàn toàn có thể hoà tung hết tối đa bao nhiêu gam Cu (biết thành phầm khử xuất hiện là NO2) ?


Cho 2 xem sét sau:

Thí nghiệm 1: mang đến 6,4 gam Cu phản bội ứng cùng với 120 ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO.

Xem thêm: Máy Rửa Bát Hafele Hdw-F60C, Máy Rửa Chén Độc Lập Hafele Hdw

Thí nghiệm 2: cho 6,4 gam Cu bội phản ứng với 120 ml dung dịch HNO3 1M với H2SO4 0,5M được b lít NO.

Xem thêm: Cách Vẽ Phong Cảnh Quê Hương Lớp 9, Vẽ Phong Cảnh Quê Hương Lớp 9

Biết NO là thành phầm khử duy nhất của N+5. Mối contact giữa a cùng b là


Cho 29 gam lếu hợp gồm Al, Cu và Ag công dụng vừa đầy đủ với 950 ml hỗn hợp HNO3 1,5M, thu được dung dịch cất m gam muối và 5,6 lít hỗn hợp khí X (đktc) có NO với N2O. Tỉ khối của X so với H2 là 16,4. Quý hiếm của m là


Hòa tan hoàn toàn m gam Al bằng 620 ml hỗn hợp HNO3 1M trọn vẹn thu được hỗn hợp khí X ( tất cả hai khí) với dung dịch Y chứa 8m gam muối. Mang đến dung dịch NaOH dư vào Y thấy tất cả 25,84 gam NaOH phản bội ứng. Nhì khí vào X là cặp khí như thế nào sau đây


Cho 21,6 gam bột Mg tan không còn trong hỗn hợp hỗn hợp bao gồm NaNO3 với NaHSO4 thu được hỗn hợp X chỉ đựng m gam tất cả hổn hợp muối trung hòa - nhân chính và 5,6 lít các thành phần hỗn hợp khí Y bao gồm N2O cùng H2( tỉ khối của Y đối với H2 là 13,6). Quý hiếm gần nhất của m là


Hòa tan không còn 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 và FeCO3 vào dung dịch cất H2SO4 cùng NaNO3, thu được 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) có cân nặng 5,14 gam và dung dịch Z chỉ chứa các muối trung hòa. Hỗn hợp Z bội nghịch ứng về tối đa cùng với 1,285 mol NaOH, chiếm được 43,34 gam kết tủa và 0,56 lít khí (đktc). Khía cạnh khác, cho dung dịch Z tính năng với lượng dư dung dịchBaCl2thu được 166,595 gam kết tủa. Biết các phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng Mg vào X là


Dung dịch X đựng 0,2 mol Fe(NO3)3 cùng 0,24 mol HCl. Dung dịch X hoàn toàn có thể hòa rã được tối đa bao nhiêu gam Cu (biết bội nghịch ứng sinh sản khí NO là sản phẩm khử duy nhất)


Cho các thành phần hỗn hợp X cất 18,6 gam tất cả Fe, Al, Mg, FeO, Fe3O4 với CuO. Kết hợp hết trong dung dịch HNO3 dư thấy bao gồm 0,98 mol HNO3 tham gia phản ứng chiếm được 68,88 gam muối cùng 2,24 lít (đktc) khí NO duy nhất. Phương diện khác, từ tất cả hổn hợp X ta hoàn toàn có thể điều chế được buổi tối đa m gam kim loại. Quý giá của m là


Hỗn phù hợp X tất cả Al với Fe tất cả tỉ lệ số mol khớp ứng là 1:1. Cho 2,49 gam X vào dung dịch cất 0,17 mol HCl, thu được hỗn hợp Y. Mang lại 200 ml dung dịch AgNO3 1M vào Y, nhận được khí NO và m gam chất rắn. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn, NO là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5. Giá trị của m gần nhất với mức giá trị nào sau đây


HNO3 chỉ biểu đạt tính oxi hóa khi công dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?


Cho m gam hỗn hợp G tất cả Mg và Al bao gồm tỉ lệ mol 4 : 5 vào hỗn hợp HNO3 20%. Sau khoản thời gian các kim loại tan hết gồm 6,72 lít các thành phần hỗn hợp X bao gồm NO, N2O, N2 bay ra (đktc) và được hỗn hợp T. Thêm một lượng O2 trọn vẹn vào X, sau bội phản ứng được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn Y thảnh thơi qua hỗn hợp KOH dư, tất cả 4,48 lít hỗn hợp khí Z rời khỏi (đktc). Tỉ khối của Z đối với H2 bằng 20. Nếu mang lại dung dịch NaOH vào dung dịch T thì lượng kết tủa lớn nhất thu được là (m + 39,1) gam. Biết HNO3 dùng dư 20% đối với lượng đề xuất thiết. Nồng độ phần trăm của Al(NO3)3 vào T gần nhất với


HNO3 chỉ mô tả tính axit khi tác dụng với các chất thuộc dãy nào dưới đây?


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Mg, Al, Zn và Cu) chức năng hết với dung dịch HNO3 thu được hỗn hợp Y (không có muối amoni) và 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Z (gồm N2, NO, N2O với NO2, trong những số đó N2 cùng NO2 có phần trăm thể tích bằng nhau) gồm tỉ khối đối với heli bằng 8,9. Số mol HNO3 bội phản ứng là


Cho đôi mươi gam Fe công dụng với HNO3 loãng thu được sản phẩm khử duy nhất NO. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được nghỉ ngơi đktc là :


Cho láo lếu hợp bao gồm 0,1 mol CuO cùng 0,1 mol Cu chức năng với hỗn hợp HNO3 đặc nóng, dư nhận được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là


hòa hợp hết 30 gam chất rắn gồm Mg, MgO, MgCO3 trong hỗn hợp HNO3 thấy gồm 2,15 mol HNO3 bội nghịch ứng. Sau phản bội ứng nhận được 4,48 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí NO, CO2 bao gồm tỉ khối đối với H2 là 18,5 và dung dịch X đựng m gam muối. Quý giá m là


hỗn hợp X gồm a mol phường và b mol S. Hoà tan hoàn toàn X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng mang dư 20% so với lượng nên phản ứng thu được dung dịch Y với thoát ra khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Trung hoà dung dịch Y bằng NaOH thì nên cần bao nhiêu mol?


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.