CHO HÌNH THANG VUÔNG ABCD CÓ A=D=90

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hình thang vuông ABCD ( góc A = góc D = 90 độ) bao gồm AB = CD/2. Call H là hình chiếu của D bên trên AC. Hotline M, N là trung điểm của HC, HD

a) cm ABMN lalà hình bình hành

b) centimet N là trực trung tâm của tam giác AMD

c) Góc BMD = 90 độ

d) mang đến CD = 16 cm, AD = 6 cm. Tính diện tích s ABCD


*

*

cho hình thang vuông ABCD bao gồm A=D=90 AB=1/2CD. GỌI H là hình chiếu của D trên AC .M là trung điểm HC. Kẻ MK vuông góc cùng với AD ( k nằm trong AD) MK cắt bảo hành tại N .cmr a) ABMN là hình bình hành b) góc BMD =90 ĐỘ


A,Ta bao gồm : N là trung điểm của DH Suy ra NM là mặt đường trung bình của tam giác DHC

(Rightarrow)NM=(dfracDC2) ;NM//DC(Rightarrow)NM=AB;NM//AB.

Bạn đang xem: Cho hình thang vuông abcd có a=d=90

Vậy ABMN là hình bình hành

B, Từ bên trên ta có:

AN//BM(left(1 ight))

Vì NM//DC;DC(perp)AD đề nghị NM(perp)AD

Xét tam giác ADM tất cả

2 mặt đường cao MN

DH giao nhau sinh hoạt N nên N là trực trung tâm của tam giác ADM

Suy ra AN (perp)DM (left(2 ight))

Từ (left(1 ight)vàleft(2 ight)) suy ra BM (perp)DM

Do kia góc BMD =90 độ

A B D C M K N H


Cho hình thang vuông ABCD , bao gồm góc A = góc D = 90 độ , AB = 50% CD . Call H là hình chiếu của D bên trên AC . Hotline M cùng N lần lượt là trung điểm HC với HD .

a) chứng minh ABMN là hình bình hành 

b) chứng minh góc BMD = 90 độ 

c) mang đến CD = 16 centimet , AD = 6 centimet . Tính diện tích ABCD


a) MN là đường trung bình tam giác HDC (RightarrowheptegincasesMN=frac12DC=AB\MN//DC//ABendcases)=> MNAB là hình bình hành

b) Có (heptegincasesMN//DC\ADperp DCendcasesRightarrow MNperp AD)

Mà (DNperp AM)nên N là trực trung khu tam giác AMD (Rightarrow ANperp DM)

Mà (BM//AN)(vì ANMB là hình bình hành) nên (BMperp DMRightarrowwidehatBMD=90^0)

c) (S_ABCD=fracleft(AB+DC ight).AD2=fracleft(fracDC2+DC ight).AD2=fracleft(8+16 ight).62=72left(cm^2 ight))


Đúng 0
phản hồi (0)

Cho hình thang vuông ABCD , tất cả góc A = góc D = 90 độ , AB = 50% CD . Hotline H là hình chiếu của D trên AC . Call M cùng N thứu tự là trung điểm HC với HD .

a) minh chứng ABMN là hình bình hành 

b) chứng minh góc BMD = 90 độ 

c) mang đến CD = 16 cm , AD = 6 centimet . Tính diện tích s ABCD


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi diệt

A B C D H N M

a, gồm M;N theo thứ tự là trđ của HC; HD (gt) xét tg DHC 

=> MN là đtb của tg DHC (đn)

=> MN // DC nhưng mà DC // AB (do ABCD là hình thang) => AB // MN

MN = 1/2DC (tc) mà lại DC = 2AB => AB = 1/2DC => MN = AB

=> ABMN là hình bình hành (dấu hiệu)

b, MN // DC (câu a) DC _|_ AD (gt)

=> MN _|_ AD ; dn _|_ AM (gt) ; xét tg DAM 

=> N là trực trung tâm của tg DAM

=> AN _|_ DM mà AN // BM vày ABMN là hình bình hành (câu a)

=> DM _|_ BM (TC)

=> ^BMD = 90

c, bao gồm CD thì tính được AB kết thúc tính bth


Đúng 3

phản hồi (0)

Cho hình thang vuông ABCD. Góc A=góc D= 90 độ, AB =1/2CD. Gọi H là hình chiếu của D trên AC. M là trung điểm HC. C/M: góc BMD=90 độ


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi hủy

Cho hình thang vuông ABCD A=D=90 . Gồm AB=1/2CD . điện thoại tư vấn H là hình chiếu của D bên trên AC . M là trung điểm của HC . Chứng tỏ rằng :

góc BMD=90


Lớp 8 Toán
3
0
gửi Hủy

Gọi N là trung điểm của HD .

Xem thêm: Top 5 Bài Phân Tích Khổ Thơ Đầu Bài Mùa Xuân Nho Nhỏ Của Thanh Hải

Ta có : MN là mặt đường trung bình của tam giác HDC 

(Rightarrow MN//DC)

(MN=frac12DC) (T/c mặt đường TB )

Ta lại sở hữu : 

(AB//DC)và (AB=MN)

=> ABMN là hình bình hành .

(Rightarrow AN//BM)(1)

Xét tam giác ADM có :

(heptegincasesDHperp AM\MNperp ADendcases)

(Rightarrow ANperp DM)(2)

Từ (1) cùng (2)

(RightarrowwidehatBMD=90^o)(đpcm)


Đúng 0

comment (0)

A B C D H M N


Đúng 0
phản hồi (0)

bn ơi dựa vào đâu để MN vuông góc AD vào tam giác ADM


Đúng 0
phản hồi (0)

cho hình thang vuông ABCD bao gồm góc A = góc B = 900 , AD = DC 2AB . Vẽ DH vuông góc cùng với AC (H nằm trong AC). Call M,N lần lượt là trung điểm của HC với HD . Cm

a) DH là tia phân giác góc DAC

b) tứ giác DNMC là hình thang cân 

c) tứ giác ABMN là hình bình hành

d) góc BMD = 900


Lớp 8 Toán
0
0
gởi Hủy

3) đến tam giác ABC vuông trên A , AB
Lớp 8 Toán
0
0
giữ hộ Hủy

Cho hình thang vuông ABCD (góc A=góc D=90 độ),có AB=1/2CD và E là trung điểm của CD.Gọi H là chân con đường vuông góc kẻ tự D xuống cạnh AC,M là trung điểm của HC,N là trung điểm của DH.Chứng minh rằng:

a)Tứ giác ABED là hình chữ nhật;

b)Tứ giác ABMN là hình bình hành;

c)BM vuông góc MD.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Cây Thông Đà Lạt, Thuyết Minh Cây Cao Su (8 Mẫu)

 


Lớp 8 Toán
0
0
gửi Hủy

cho hình thang ABCD(gócA=gócD=90 ĐỘ)có 2AB =DC.gọi H là hình chiếu của D trên AC, M là trung điểm của HC . Kẻ MÍ //ĐC (I nằm trong AD),MÌ cắt DH trên N .

A. C/m: ABMN LÀ HBH

B. C/m:góc BMD =90 độ 

vẽ hình hộ em vs ạ


Lớp 8 Toán
0
0
nhờ cất hộ Hủy
olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn