Cho HìNh ChóP Tứ GiáC đềU S

     

Cho hình chóp tứ giác đầy đủ (S.ABCD) tất cả cạnh đáy bằng (a,,,,left( a > 0 ight).) các điểm (M,,,N,,,P) theo lần lượt là trung điểm của (SA,,,SB,,,SC,.) mặt phẳng (left( MNP ight)) giảm hình chóp theo một tiết diện có diện tích bằng:


- xác định thiết diện của hình chóp khi cắt do mặt phẳng (left( MNP ight)).

Bạn đang xem: Cho hình chóp tứ giác đều s

- nhấn dạng thiết diện với tính diện tích.


*

Gọi (Q) là trung điểm của (SD,.)

Tam giác (SAD) bao gồm (M,,,Q) thứu tự là trung điểm của (SA,,,SD) suy ra (MQ)//(AD,.)

Tam giác (SBC) có (N,,,P) theo lần lượt là trung điểm của (SB,,,SC) suy ra (NP)//(BC,.)

Mặt không giống (AD//BC) suy ra (MQ)//(NP) và (MQ = NP,, Rightarrow ,,MNPQ) là hình vuông.

Xem thêm: Cơ Hội Và Thách Thức Của Toàn Cầu Hóa, Giải Bài Thực Hành 1 Trang 17 Sgk Địa Lí 11

Khi đó (M,,,N,,,P,,,Q) đồng phẳng ( Rightarrow ,,left( MNP ight)) giảm (SD) trên (Q,) với (MNPQ) là tiết diện của hình chóp (S.ABCD) cùng với (mp,,left( MNP ight).)

Lại gồm (dfracNPBC = dfrac12 Rightarrow dfracS_MNPQS_ABCD = left( dfrac12 ight)^2 = dfrac14).

Vậy diện tích hình vuông (MNPQ) là (S_MNPQ = dfracS_ABCD4 = dfraca^24.)


Đáp án đề nghị chọn là: c


...

Xem thêm: How To Keep Yourself Healthy Essay On How To Keep Healthy Essay


Bài tập bao gồm liên quan


Bài toán tìm giao điểm của mặt đường thẳng và mặt phẳng Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Số thành phần của tập hợp những điểm phổ biến của một con đường thẳng cùng một mặt phẳng bắt buộc là:


Giả sử $M$ là giao của đường thẳng $a$ và mặt phẳng $left( p. ight)$. Khẳng định nào sau đây sai?


Giả sử $M$ là giao của con đường thẳng $a$ cùng mặt phẳng $left( p ight)$. Xác minh nào dưới đây đúng?


Hai phương diện phẳng $left( alpha ight)$ cùng $left( eta ight)$ cắt nhau theo giao tuyến là đường thẳng $d$. Hai tuyến phố thẳng $a,b$ lần lượt nằm trong $left( alpha ight),left( eta ight)$ và đều cắt con đường thẳng $d$. Xác định nào dưới đây sai?


Cho hình chóp $S.ABC$. $M,N$ thứu tự nằm trên 2 cạnh $SA,SB$ sao cho $MN$ không song song với $AB$. Lúc đó giao điểm của $MN$ và mặt phẳng $left( ABC ight)$ là:


Cho tứ diện (ABCD,.) gọi (M,,,N) theo lần lượt là trung điểm các cạnh (AB) và (AC,) (E) là vấn đề trên cạnh (CD) với (ED = 3EC.) thiết diện tạo do mặt phẳng (left( MNE ight)) và tứ diện (ABCD) là:


Cho mặt đường thẳng $d$ với mặt phẳng $left( alpha ight)$ . Một khía cạnh phẳng $left( eta ight)$ chứa $d$ và giảm $left( alpha ight)$ theo giao tuyến đường là mặt đường thẳng $d"$ . Giao điểm của $d$ cùng $d"$ là $A$ . Xác minh nào sau đây là sai?


Cho khía cạnh phẳng $left( ABC ight)$ cùng hai điểm $D,E$ nằm làm nên phẳng $left( ABC ight)$ . Một mặt đường thẳng $a$ phía bên trong mặt phẳng $left( ABC ight)$ . Khẳng định nào sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABCD$ , đáy là hình thang, đáy bự $AB$ , call $O$ là giao của $AC$ cùng với $BD$ . $M$ là trung điểm $SC$ . Giao điểm của con đường thẳng $AM$ cùng $mpleft( SBD ight)$ là:


Cho đường thẳng $a$ với mặt phẳng $(P)$ không đựng $a.$ hai đường thẳng $b$ cùng $c$ cùng phía trong mặt phẳng $(P) $ và cùng cắt đường thẳng $a.$ năng lực nào dưới đây không thể xảy ra?


Cho tứ diện $ABCD. $ bên trên cạnh $AB, AC$ lấy các điểm $M, N$ làm thế nào để cho $MN$ cắt $BC$ trên $E$ với $O$ là vấn đề bất kì vào tam giác $BCD$ với không nằm trên những cạnh của tam giác $BCD$. Tóm lại nào sau đây đúng ?

(I) Giao điểm của $(OMN) $ và $BC $ là vấn đề $E.$

(II) Giao điểm của $(OMN) $ và $BD$ là giao điểm của $BD$ với $ OE.$

(III) Giao điểm của $(OMN)$ cùng $CD$ là giao điểm của $CD$ và $ON.$


Gọi $M $ là giao điểm của con đường thẳng $a$ và mặt phẳng $(P).$ xác định nào tiếp sau đây đúng?


Cho hình chóp $S.ABC.$ $M, N$ theo lần lượt là trung điểm $SA, AB.$ $P$ vị trí cạnh $BC$ làm thế nào cho $BP = 2PC.$ Giao điểm $I$ của $SC$ cùng $(MNP)$ là:


Cho tứ diện (ABCD). điện thoại tư vấn (E, m F, m G) là các điểm theo thứ tự thuộc những cạnh (AB, m AC, m BD) sao cho (EF) cắt (BC) tại (I), (EG) cắt (AD) tại (H). Tía đường trực tiếp nào dưới đây đồng quy?


Cho tứ diện $SABC.$ Trên những cạnh $SA, SB$ cùng $SC$ lấy các điểm $D, E$ và $F$ làm thế nào để cho $DE$ giảm $AB$ trên $I, EF$ cắt $BC$ tại $J, FD$ cắt $AC $ trên $K.$ Chọn xác định sai?


Cho hình chóp $S.ABCD$ tất cả đáy $ABCD $ là một trong tứ giác ($AB$ không tuy nhiên song với $CD$). Call $M$ là trung điểm của $SD, N$ là vấn đề nằm bên trên cạnh $SB$ sao cho $SN = 2NB,$ $O$ là giao điểm của $AC$ và $BD.$ Giao điểm của $MN$ cùng với $(ABCD) $ là điểm $K.$ Hãy chọn lựa cách xác định điểm $K$ đúng tốt nhất trong tư phương án sau:


Cho hình bình hành $ABCD$ phía trong mặt phẳng $(P)$ với một điểm $S$ nằm mẫu thiết kế phẳng $(P).$ điện thoại tư vấn $M$ là điểm nằm thân $S$ và $A; N$ là vấn đề nằm thân $S$ với $B;$ giao điểm của hai đường thẳng $AC$ cùng $BD$ là $O;$ giao điểm của hai tuyến phố thẳng $CM$ với $SO$ là $I;$ giao điểm của hai đường thẳng $NI$ với $SD$ là $J.$ tra cứu giao điểm của $mp(CMN)$ với con đường thẳng $SO$ là:


Cho tứ diện $ABCD.$ call $M, N$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $AD $ và $ BC, G$ là trọng tâm tam giác $BCD.$ lúc đó giao điểm của mặt đường thẳng $MG$ cùng $mp(ABC)$ là:


Cho hình chóp tứ giác đầy đủ (S.ABCD) bao gồm cạnh đáy bằng (a,,,,left( a > 0 ight).) những điểm (M,,,N,,,P) thứu tự là trung điểm của (SA,,,SB,,,SC,.) khía cạnh phẳng (left( MNP ight)) giảm hình chóp theo một thiết diện có diện tích s bằng:


Cho hình chóp $S.ABCD $ gồm $M, N$ theo thứ tự nằm trên những cạnh $SC, BC.$ call $P$ là giao điểm của $SD$ với khía cạnh phẳng $(AMN).$ $L$ là giao $AN$ và $BD.$ $K$ là giao $AM$ cùng $LP.$ xác minh nào dưới đây đúng?


Cho tứ diện (ABCD). điện thoại tư vấn (M,,N)lần lượt là trung điểm của các cạnh (AB), (CD). (G)là trung điểm của (MN), (I)là giao điểm của đường thẳng (AG)và khía cạnh phẳng (left( BCD ight)). Tính tỉ số (dfracGIGA)?


*

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trần Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.