CHO HÌNH CHÓP SABCD CÓ ĐÁY LÀ HÌNH THOI CẠNH A GÓC BAD = 120

     

đến hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình thoi cạnh a, A B C ^ = 120 ° . ở bên cạnh S A = 3 a cùng SA vuông góc cùng với (ABCD). Tính theo a thể tích V của khối chóp S.BCD.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình thoi cạnh a góc bad = 120

A. V = a 3 2

B. V = a 3 4

C. V = 3 a 3 4

D. V = 3 a 3 2

đến hình chóp S.ABCDcó đáy ABCDlà hình thoi cạnh a, A B C ^ = 120 0 .Cạnh bên S A = 3 a và SAvuông góc cùng với (ABCD).Tính atheo Vcủa khối chóp S.ABCD?

A. V = a 3 2

B. V = a 3 4

C. V = 3 a 3 4

D. V = 3 a 3 2

mang lại hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCDlà hình thoi cạnh a , A B C ⏞ = 60 0 , cạnh bên SA vuông góc với đáy SA= a 3 Tính thể tích của khối chóp S.ABCD

A. A 3 4 .

B. A 3 3 6

C. A 3 2

D. A 3 3 3

mang lại hình chóp S.ABCD bao gồm SC ⊥ (ABCD), lòng ABCD là hình thoi bao gồm cạnh bằng a 3 v à B C D ^ = 120 ° . Hiểu được góc thân hai khía cạnh phẳng (SAB) với (ABCD) bởi 45°. Tính theo a thể tích khối chop S.ABCD.

A. 3 a 3 12

B. 3 3 a 3 2

C. 3 a 3 4

D. 3 3 a 3 4


cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Sát bên SA vuông góc với lòng (ABCD) với SA=3a. Tính bán kính Rcủa mặt ước ngoại tiếp khối chóp S.ABCD


*

*

*

*

mang đến hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi cạnh a cùng SA = SB = SC = a.

Góc thân mặt bên hình chóp S.ABCD cùng mặt phẳng đáy bao gồm tang bằng:

A. 1

B. 3

C. 3 2

D. Đáp án khác

cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thoi cạnh a và SA = SB = SC = a.

Góc giữa hai mặt bên hình chóp S.ABCD và mặt phẳng đáy tất cả tan bằng:


*

A. 1

B. 3

C. 3 2

D. 2 3 3


Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1 mang đến hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc B A D ^ = 120 0 . Bên cạnh SA vuông góc với đáy (ABCD) cùng SA = 3a. Tính bán kính R của mặt ước ngoại tiếp khối chóp S.BCD.

Xem thêm: File Webm Là Gì? Cách Mở Và Chuyển Đổi Đuôi Video Webm Sang Mp4 Online

Bạn đã xem: mang đến hình chóp sabcd gồm đáy là hình thoi cạnh a góc bad = 120

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc B A D ^ = 120 ° . ở bên cạnh SA vuông góc với đáy (ABCD) với SA = 3a. Tính bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.BCD


A. 3 a 3

B. 5 a 3

C. 5 a 3

D. 4 a 3


Cho hình chóp S.ABCD tất cả đáy ABCD là hình thoi cạnh a, A B C ^ = 120 ° . ở kề bên S A = 3 a và SA vuông góc với (ABCD). Tính theo a thể tích V của khối chóp S.BCD.

A. V = a 3 2

B. V = a 3 4

C. V = 3 a 3 4

D. V = 3 a 3 2

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy ABCD là hình thoicạnh a. ở bên cạnh SA vuông góc với đáy,(widehatBAD=120^0). M là trung đierm của cạnh BC và(widehatSMA=45^0). Tính thể tích khối chóp S.ABCD và tính khoảng cách từ Dđến phương diện phẳng (SBC) theo a

A B C D S M H

(widehatBAD=120^0RightarrowwidehatABCRightarrowDelta ABC)đều

(Rightarrow AM=fracasqrt32Rightarrow S_ABCD=fraca^3sqrt32)

Tam giác SAM vuông trên A có(widehatSMA=45^0Rightarrow)Tam giác SAM vuông trên A : SA = AM =(fracasqrt32)

Do đó(V_S.ABCD=frac13SA.S_ABCD=fraca^34)

Do AD song song với BC đề nghị d(D;(SBC))=d(A,(SBC))

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SM

Ta gồm :(egincasesAMperp BC\SAperp BCendcases)(Rightarrow BCperpcdotleft(SAM ight))

(Rightarrow BCperp AHRightarrow AHperpleft(SBC ight)Rightarrow dleft(A,left(SBC ight) ight)=AH)

Ta có :

(AH=fracAMsqrt22=fracasqrt64Rightarrow dleft(D,left(SBC ight) ight)=fracasqrt64)

Đúng 0 comment (0)

Cho hình chóp S.ABCD bao gồm SC ⊥ (ABCD), lòng ABCD là hình thoi bao gồm cạnh bởi a 3 v à B C D ^ = 120 ° . Hiểu được góc thân hai mặt phẳng (SAB) với (ABCD) bởi 45°. Tính theo a thể tích khối chop S.ABCD.

A. 3 a 3 12

B. 3 3 a 3 2

C. 3 a 3 4

D. 3 3 a 3 4

Lớp 12 Toán 1 0

giữ hộ Hủy

Chọn D.


Đúng 0

phản hồi (0)

Cho hình chóp S.ABCD tất cả có đáy là hình thoi cạnh a, góc ABC = 120 độ, SA vuông góc với (ABCD). Biết góc giữa hai khía cạnh phẳng (SBC) với (SCD) bởi 60 độ. K là trung điểm của SC tính d(BK;AD)

Lớp 11 Toán bài 5: khoảng cách 1 0

Gửi hủy

Dễ dàng hội chứng minh(BDperpleft(SAC ight)Rightarrow BDperp SC)

Gọi O là trung tâm đáy, kẻ(OHperp SCRightarrow SCperpleft(BDH ight))

(RightarrowwidehatBHD)hoặc góc bù của nólà góc giữa (SBC) cùng (SCD)(RightarrowwidehatBHD=60^0)hoặc(120^0)

(RightarrowwidehatBHO)bằng(30^0)hoặc(60^0)

Tam giác ABD đều(Rightarrow BD=a)(Rightarrow OB=dfraca2)

TH1:(widehatBHO=30^0)

(Rightarrow OH=dfracOBtan30^0=dfracasqrt32=OCRightarrowDelta)vuông OCH có cạnh huyền bởi cạnh góc vuông (loại)

TH2:(widehatBHO=60^0Rightarrow OH=dfracOBtan60^0=dfracasqrt36)

(Rightarrow SA=AC.tanwidehatSCA=AC.dfracOHsqrtOC^2-OH^2=dfracasqrt64)

Từ A kẻ(AMperp SBRightarrow AMperpleft(SBC ight)Rightarrow AM=dleft(A;left(SBC ight) ight))

(AD||BCRightarrow AD||left(SBC ight)Rightarrow dleft(BK;AD ight)=dleft(AD;left(SBC ight) ight)=dleft(A;left(SBC ight) ight)=AM)

(dfrac1AM^2=dfrac1SA^2+dfrac1AB^2=dfrac113a^2Rightarrow AM=dfracasqrt3311)


Trang chủ

Sách ID

khóa huấn luyện miễn phí

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023


Ta có: (widehat BAD = 120^0 Rightarrow widehat ABC = 60^0 Rightarrow Delta ABC) phần đông cạnh a ( Rightarrow AM ot BC) với (AM = fracasqrt 3 2).

Ta có: (left{ eginarraylBC ot AM\BC ot SAendarray ight. Rightarrow BC ot left( SAM ight) Rightarrow BC ot SM).

Tam giác vuông SAM có (widehat SMA = 45^0 Rightarrow Delta SAM) vuông cân nặng tại A ( Rightarrow left{ eginarraylSA = AM = fracasqrt 3 2\SM = AMsqrt 2 = fracasqrt 6 2endarray ight.).

( Rightarrow S_SBC = frac12SM.BC = frac12.fracasqrt 6 2.a = fraca^2sqrt 6 4).

Ta có: (S_ABC = fraca^2sqrt 3 4 Rightarrow S_ABCD = fraca^2sqrt 3 2).

( Rightarrow V_S.ABCD = frac13.SA.S_ABCD = frac13.fracasqrt 3 2.fraca^2sqrt 3 2 = fraca^34 Rightarrow V_S.BCD = frac12V_S.ABCD = fraca^38).

Xem thêm: Hai Điện Tích Điểm Bằng Nhau Đặt Trong Chân Không Cách Nhau Một Khoảng 2Cm

Vậy (dleft( D;left( SBC ight) ight) = frac3V_S.BCDS_SBC = fracfrac3a^38fraca^2sqrt 6 4 = fracasqrt 6 4).