CHO BIẾT TRONG 22 4L KHÍ HIDRO Ở 0

     

Câu 327762: Cho biết trong 22,4l khí Hidrô ở 0°C và bên dưới áp suất 1 atm thì có 2.6,02.1023 nguyên tử Hidrô. Mỗi nguyên tử Hiđrô có 2 hạt mang điện là prôtôn với êlectron. Hãy tính tổng những điện tích âm vào 1cm3 khí Hidrô. 

A.

Bạn đang xem: Cho biết trong 22 4l khí hidro ở 0

- 8,6mC

B.

Xem thêm: Một Búa Máy Có Khối Lượng 400Kg Thả Rơi Tự Do Từ Độ Cao, Một Búa Máy Có Khối Lượng M = 400Kg Thả

- 8,6µC

C.

Xem thêm: Số Điện Thoại Xe Phương Trang

- 8,6C

D. - 86C


Giải bỏ ra tiết:

Cách giải:

Trong 1cm3 (hay 10-3l) khí Hiđro gồm số nguyên tử Hiđro là :

(N = frac10^ - 322,4.2.6,02.10^23 = 5,375.10^19)

Tổng những điện tích âm: (q = N.e = - 5,375.10^19.1,6.10^ - 19 = - 8,6left( C ight))

Chọn C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát