Cho 12.9 Gam Hỗn Hợp Al Và Mg

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Cho 12.9 gam hỗn hợp al và mg

*

Hòa tan hết 12 9 gam các thành phần hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Mg với Al vào dung dịch H2SO4 thu được hỗn hợp A với 14,56 lít khí H2 (đktc). Tính phần trăm khối lượng các sắt kẽm kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

Giúp mình với!!

Mình phải gấp với cảm ơn trước nhé!


*

Gọi x là số mol Mg

y là số mol Al

Ta bao gồm PT:

Mg+H2SO4----->MgSO4+H2 (1)

x.........x..................x..........x

2Al+3H2SO4----->Al2(SO4)3+3H2 (2)

y............(frac32)y..................(frac12)y..........(frac32)y

n(H_2)= (frac14,5622,4)= 0,65(mol)

Ta có hệ PT :

24x + 27y = 12,9(I)

x + (frac32)y = 0,65(II)

từ (I) cùng (II) ta gồm : x = 0,2 ; y = 0,3

=> mMg= 24. 0,2 = 4,8(g)

%mMg= (frac4,812,9.100)% = 37,21%

%mAl= 100% - 37,21% = 62,73%


*

Câu 5: ​Cho 5,1 gam hỗn hợp Al cùng Mg tính năng với lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8%, sau làm phản ứng nhận được 5,6 lít khí H2 (ở đktc)​a. Tính phần trăm cân nặng mỗi kim loại trong tất cả hổn hợp ban đầu.​b. Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch X.Giúp mình với các b ơi


(a.n_H_2=dfrac5,622,4=0,25left(mol ight)\Đặt:left{eginmatrixn_Al=aleft(mol ight)\n_Mg=bleft(mol ight)endmatrix ight.left(a,b>0 ight)\2Al+3H_2SO_4 ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3H_2\Mg+H_2SO_4 ightarrow MgSO_4+H_2\ ightarrowleft{eginmatrix27a+24b=5,1\1,5a+b=0,25endmatrix ight.Leftrightarrowleft{eginmatrixa=0,1\b=0,1endmatrix ight.\left{eginmatrix\%m_Al=dfrac27.0,15,1.100approx52,941\%\\%m_Mgapprox47,059\%endmatrix ight.)

(b.m_ddH_2SO_4=dfrac0,25.98.1009,8=250left(g ight)\m_ddsau=m_Al,Mg+m_ddH_2SO_4-m_H_2=5,1+250-0,25.2=254,6left(g ight)\C\%_ddAl_2left(SO_4 ight)_3=dfrac0,05.342254,6.100approx6,716\%\C\%_ddMgSO_4=dfrac0,1.120254,6.100approx4,713\%)


Đúng 2


Xem thêm: Xông Đất Năm 2021 Tuổi Canh Tý 1960 Nam, Nữ Mệnh, Năm 2021 Tuổi Canh Tý 1960 Hợp Tuổi Nào Xông Nhà

bình luận (3)

Hòa tan trả 1,035 gam tất cả hổn hợp A tất cả 2 sắt kẽm kim loại Mg cùng Al vào 100 gam hỗn hợp H2SO4 9,8% nhận được 1,176 lít khí (đktc) với dung dịch X.

a) xác minh thành phần trăm về khối lượng các kim loại có trong hỗn hợp A 

b) Xác định cân nặng H2SO4 gồm trong dung dịch X

c) Đốt cháy hoàn toàn 1,035 gam các thành phần hỗn hợp A trong oxi dư. Xác định trọng lượng oxit thu được sau làm phản ứng


Lớp 10 Hóa học chủ thể 6: links hóa học
2
0
Gửi diệt

Không viết phương trình nhá !!

a) điện thoại tư vấn a với b theo lần lượt là số mol của Mg cùng Al

(Rightarrow24a+27b=1,035) (1)

Ta có: (n_H_2=dfrac1,17622,4=0,0525left(mol ight))

Bảo toàn electron: (2a+3b=2cdot0,0525) (2)

Từ (1) cùng (2) (Rightarrowleft{eginmatrixa=0,015\b=0,025endmatrix ight.)

(Rightarrowleft{eginmatrix\%m_Mg=dfrac0,015cdot241,035cdot100\%approx34,78\%\\%m_Al=65,22\%endmatrix ight.)

b) Ta có: (left{eginmatrixSigma n_H_2SO_4=dfrac100cdot9,8\%98=0,1left(mol ight)\n_H_2SO_4left(p/ứ ight)=n_H_2=0,0525left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow n_H_2SO_4left(dư ight)=0,0475left(mol ight)) (Rightarrow m_H_2SO_4left(dư ight)=0,0475cdot98=4,655left(g ight))

c) Bảo toàn nguyên tố: (left{eginmatrixn_Al_2O_3=dfrac12n_Al=0,0125left(mol ight)\n_MgO=n_Mg=0,015left(mol ight)endmatrix ight.)

(Rightarrow m_oxit=0,0125cdot102+0,015cdot40=1,875left(g ight))


Đúng 3


Xem thêm: Mua Bán, Thanh Lý Bồn Rửa Chén Có Chân Cũ & Mới Cao Cấp Giá Rẻ

bình luận (1)

a) Gọi (left{eginmatrixn_Mg=aleft(mol ight)\n_Al=bleft(mol ight)endmatrix ight.)

(m_A=1,035left(g ight) ightarrow24a+27b=1,035) (1)

(Mg+2H_2SO_4đ ightarrow MgSO_4+SO_2+2H_2O)

a ------------ 2a ----------------------- a (mol) 

(2Al+6H_2SO_4đ ightarrow Al_2left(SO_4 ight)_3+3SO_2+6H_2O)

b ------------ 3b -------------------------- 1,5b (mol)

(n_SO_2=dfrac1,17622,4=0,0525left(mol ight) ightarrow a+1,5b=0,0525) (2) 

Giải hệ (1)(2) ( ightarrowleft{eginmatrixa=0,015\b=0,025endmatrix ight.)

( ightarrowleft{eginmatrixm_Mg=0,015.24=0,36left(g ight)\m_Al=0,025.27=0,675left(g ight)endmatrix ight.)

( ightarrowleft{eginmatrix\%m_Mg=34,78\%\\%m_Al=65,22\%endmatrix ight.)

 

b) (Sigma_n_H_2SO_4=2a+3b=0,105left(mol ight))

( ightarrow m_H_2SO_4=0,105.98=10,29left(g ight))

 

c. (left{eginmatrixn_MgO=n_Mg=0,015left(mol ight)\n_Al_2O_3=dfrac12.n_Al=0,0125left(mol ight)endmatrix ight.)