CHO 1 MẪU HỢP KIM NA-BA

     

Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tính năng với nước dư thu được hỗn hợp X với 3,36 lít khí (đktc). Cho dung dịch X tính năng với 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 1M với AlCl3 0,6M. Khối lượng kết tủa chiếm được là


2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Dựa vào PTHH ta thấy: nOH- = 2nH2 = ?

XOH- + H+: 0,1 mol; Al3+: 0,06 mol thì đồ vật tự những phản ứng xẩy ra là:

H+ + OH- → H2O

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

Đặt số mol vào các PTHH suy ra số mol kết tủa thu được.

Bạn đang xem: Cho 1 mẫu hợp kim na-ba


nH2 = 0,15 mol; nH+ = nHCl = 0,1 mol; nAl3+ = nAlCl3 = 0,06 mol

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Dựa vào PTHH ta thấy: nOH- = 2nH2 = 0,3 mol

XOH-: 0,3 mol + H+: 0,1 mol; Al3+: 0,06 mol thì đồ vật tự những phản ứng xẩy ra là:

H+ + OH- → H2O

0,1 → 0,1dư 0,2

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

0,06 → 0,18 dư 0,02 → 0,06

Al(OH)3 + OH- → AlO2- + 2H2O

0,02 ← 0,02

=> nAl(OH)3 chiếm được = 0,06 - 0,02 = 0,04 mol => m kết tủa = 0,04.78 = 3,12 gam


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho 500 ml dung dịch NaOH 1M vào 150 ml hỗn hợp AlCl3 1M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1,5M chức năng với V lít dung dịch NaOH 0,5M, lượng kết tủa thu được là 15,6 gam. Giá bán trị lớn số 1 của V là


Hòa tung 8,6 gam hỗn kim loại tổng hợp loại K và Al vào nước, sau phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 4,48 lít khí (đktc) cùng m gam hóa học không tan. Giá trị của m là


Cho m gam hỗn hợp có Al và Na vào nước dư, sau thời điểm các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 2,24 lít khí H2­ (đktc) cùng 2,35 gam chất rắn không tan. Quý hiếm của m là :


X gồm cha và Al. Mang lại m gam X vào nước dư, sau khoản thời gian các phản ứng xảy ra hoàn toàn, nhận được 8,96 lít khí H2 (đktc). Phương diện khác, hòa tan trọn vẹn m gam X bằng dung dịch NaOH, thu được 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là


Một hỗn hợp X gồm Na, Al cùng Fe (với tỉ trọng mol Na và Al tương ứng là 5 : 4) tính năng với H2O dư thì nhận được V lít khí, hỗn hợp Y và hóa học rắn Z. Cho Z công dụng với hỗn hợp H2SO4 loãng dư thì chiếm được 0,25V lít khí (các khí đo ở cùng điều kiện). Thành phần % theo trọng lượng của fe trong hỗn hợp X là


Cho V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch đựng 0,14 mol AlCl3, nhận được m gam kết tủa. Mặt khác, mang đến 1,5V lít hỗn hợp NaOH 1M vào dung dịch cất 0,14 mol AlCl3, thu được 0,75m gam kết tủa. Quý hiếm của V là


Tiến hành 2 thí nghiệm: thí điểm 1: đến 100 ml dung dịch AlCl3 x (mol/l) chức năng với 600 ml dung dịch NaOH 1M chiếm được 2y mol kết tủa. Thí điểm 2: mang lại 100 ml dd AlCl3 x (mol/l) chức năng với 660 ml dd NaOH 1M chiếm được y mol kết tủa. Giá trị của x là:


Cho 5,6 gam tất cả hổn hợp NaOH và KOH (có thành phần nỗ lực đổi) hòa tan vào nước được hỗn hợp Z. Mang đến dung dịch Z làm phản ứng cùng với dung dịch chứa 0,04 mol AlCl3, cân nặng kết tủa thu được lớn nhất và nhỏ dại nhất là:


Hoà tan hoàn toàn 0,15mol phèn chua KAl(SO4)2.12H2O vào nước, thu được hỗn hợp X. Cho toàn thể X công dụng với 200 ml hỗn hợp (Ba(OH)2 1M + NaOH 0,75M), sau bội phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


X là hỗn hợp Al2(SO4)3, Y là dung dịch Ba(OH)2. Trộn 200 ml dd X cùng với 300 ml dung dịch Y nhận được 8,55 gam kết tủa. Trộn 200 ml dd X cùng với 500 ml dd Y thu được 12,045 gam kết tủa. độ đậm đặc mol/l của dd X là


Cho x gam Al tan trọn vẹn vào y mol HCl thu được dung dịch Z đựng 2 hóa học tan tất cả cùng mật độ mol. Thêm nhàn rỗi dung dịch NaOH vào dung dịch Z thì vật dụng thị trình diễn lượng kết tủa nhờ vào vào lượng OH- là


*

Nhỏ thư thả dung dịch cho dư Ba(OH)2 0,2M vào 100 ml hỗn hợp A đựng Al2(SO4)3 xM. Mối quan hệ giữa khối lượng kết tủa với số mol OH- được màn trình diễn bằng vật thị sau:


*

Nếu mang đến 100 ml dung dịch tất cả hổn hợp Ba(OH)2 0,2M cùng NaOH 0,3M vào 100 ml dung dịch A thì khối lượng kết tủa chiếm được là bao nhiêu?


Dung dịch X cất a mol AlCl3 với 2a mol HCl. Rót nhàn nhã dung dịch NaOH vào dung dịch X ta gồm đồ thị sau


*

Hòa tan hết a mol Al vào dung dịch chứa 2a mol NaOH thu được dung dịch X. Tóm lại nào dưới đây đúng ?


Hòa tan trọn vẹn m gam lếu láo hợp tất cả Al cùng Mg trong V ml hỗn hợp HNO3 2,5M. Hoàn thành phản ứng thu được dung dịch X (không đựng muối amoni) cùng 0,084 mol các thành phần hỗn hợp khí N2 và N2O gồm tỉ khối đối với oxi là 31 : 24. Mang đến từ từ dung dịch NaOH 2M vào hỗn hợp X thì lượng kết tủa trở nên thiên theo đồ gia dụng thị hình vẽ bên .

*

Giá trị của m cùng V theo thứ tự là :


Cho 46,6 gam các thành phần hỗn hợp X có Na, K, cha và Al2O3 ( trong những số ấy oxi chiếm 30,9% về khối lượng) hòa hợp hết nội địa thu được dung dịch Y và 8,96 lít H2 ( đktc). đến 3,1 lít dung dịch HCl 0,5M vào dung dịch Y nhận được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho một mẫu kim loại tổng hợp Na-Ba công dụng với nước dư thu được hỗn hợp X và 3,36 lít khí (đktc). Mang đến dung dịch X công dụng với 100 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M cùng AlCl3 0,6M. Khối lượng kết tủa thu được là


Hòa tan trọn vẹn 0,54 gam Al vào vào 200 ml dung dịch X cất HCl 0,2M và H2SO4 0,1M thu được hỗn hợp Y. Thể tích dung dịch NaOH 1M nên thêm vào dung dịch Y nhằm lượng kết tủa thu được lớn số 1 là


Trộn 100 ml dung dịch AlCl3 1M cùng với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, trọng lượng kết tủa chiếm được là


Cho lượng dư hóa học nào trong số chất sau vào dung dịch AlCl3 mà sau khi các phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được kết tủa Al(OH)3?


Hỗn thích hợp X có Al với Al2O3. Hòa tan hoàn toàn 1,83 gam X trong 50 ml hỗn hợp NaOH 1M (vừa đủ), thu được V lít H2 (đktc). Giá trị của V là


Cho hỗn hợp kim loại gồm 5,4 gam Al với 2,3 gam Na chức năng với nước dư. Sau khoản thời gian các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn cân nặng chất rắn còn sót lại là


Hòa tan không còn m gam nhôm vào dung dịch NaOH 1M, nhận được 6,72 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch NaOH về tối thiểu bắt buộc dùng là


Cho 11,8 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Al và Cu vào dung dịch NaOH (loãng, dư). Lúc phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Trọng lượng của Cu trong hỗn hợp X là


Lần lượt thực hiện 2 thí nghiệm sau:

- thí nghiệm 1: mang lại từ từ bỏ dd NH3 cho dư vào dd Al(NO3)3.

Xem thêm: Điều Kiện Bảo Quản Các Loại Hạt, Cách Bảo Quản Các Loại Hạt Dinh Dưỡng Đúng Cách

- xem sét 2: mang đến từ từ bỏ dd NaOH cho dư vào dd Al(NO3)3.

Phát biểu nào sau đây đúng?


Cho 100 ml dung dịch NaOH x mol/l (x > 0,4M) vào dung dịch đựng 0,02 mol MgCl2 và 0,02 mol AlCl3. Lọc đem kết tủa với nung đến cân nặng không thay đổi được m gam chất rắn. Để m nhỏ tuổi nhất thì giá trị của x tối thiểu là


Hoà chảy 0,12 mol FeCl3, 0,15 mol MgSO4 và 0,16 mol Al2(SO4)3 vào dung dịch đựng 0,4 mol H2SO4 và 0,1 mol HCl được hỗn hợp X. Cho 254 ml dung dịch NaOH 10M vào X được m gam kết tủa. Cực hiếm của m là


Cho thanh nhàn dung dịch Ba(OH)2 cho dư vào dung dịch đựng a mol láo lếu hợp gồm HCl, AlCl3 cùng Al2(SO4)3. Số mol kết tủa nhận được (y mol) nhờ vào vào số mol Ba(OH)2 (x mol) được màn biểu diễn như trang bị thị bên. Quý hiếm của a là:

*


Cho 0,85 lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch cất 0,1 mol Al2(SO4)3 cùng 0,1 mol H2SO4  đến lúc phản ứng trả toàn, nhận được m gam kết tủa. Giá trị của m là:


Cho thanh nhàn 350 ml hỗn hợp NaOH 1M vào 100 ml dung dịch AlCl3 x mol/l, sau thời điểm các phản bội ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,9 gam kết tủa.Giá trị của x là


Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch loãng đựng 0,2 mol H2SO4, nhận được khí H2 cùng dung dịch X. đến từ từ dung dịch NaOH 2M vào X, hiệu quả thí nghiệm được ghi sống bảng sau:

*
*

Giá trị của m cùng a lần lượt là


Hỗn hợp X có Al cùng Al2O3. Mang lại m gam tất cả hổn hợp X tác dụng với hỗn hợp NaOH toàn diện thu được 1,344 lít H2 (đktc) với dung dịch Y. Mang đến dung dịch Y chức năng với hỗn hợp HCl dư thu được dung dịch Z chứa 26,88 gam muối. Phần trăm khối lượng Al trong các thành phần hỗn hợp X gần nhất với


Kali alum là muối hạt sulfat kép của kali và nhôm, tên vn gọi là “phèn chua”. Công thức hóa học của nó là KAl(SO4)2 và thông thường được kiếm tìm thấy ngơi nghỉ dạng ngậm nước là KAl(SO4)2.12H2O. Phèn chua kia là loại muối có tinh thể to nhỏ tuổi không đều, ko màu hoặc trắng, cũng hoàn toàn có thể trong hoặc khá đục.

Xem thêm: Cửa Nhôm Phòng Ngủ Giá Bao Nhiêu, Cửa Nhôm Kính Phòng Ngủ Giá Bao Nhiêu

*


Nung rét 19,52 gam láo hợp bao gồm Al, Cr2O3 trong điều kiện không tồn tại không khí, sau một thời gian, thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hòa hợp hết X nên dùng 600 ml dung dịch HCl 1,6M chiếm được 0,18 mol khí H2 cùng dung dịch Y. đến dung dịch NaOH dư vào Y, thu được x gam kết tủa. Quý giá của x là:


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ tin tức và Truyền thông.