Cho 1 9g hỗn hợp muối

     

Xà chống hoá trọn vẹn 0,1 mol este X (chỉ chứa 1 các loại nhóm chức) đề xuất 0,3 mol NaOH, thu 9,2 gam ancol Y cùng 20,4 gam một muối hạt Z (cho biết một trong những 2 hóa học Y hoặc Z là đối kháng chức). Cách làm của X là
Bạn đang xem: Cho 1 9g hỗn hợp muối

Trộn 200 ml dung dịch bao gồm HCl 0,1M cùng H2SO4 0,05M cùng với 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2 độ đậm đặc xM, thu được m gam kết tủa với 500 ml dung dịch gồm pH = 13. Quý giá của x và m là


X, Y là 2 axit solo chức thuộc dãy đồng đẳng, T là este 2 chức tạo do X, Y cùng với ancol no mạch hở Z. Đốt cháy 8,58 gam hỗn hợp E bao gồm X, Y, T thì thu được 7,168 lít CO2 (đktc) với 5,22 gam H2O. Mặt khác, làm cho nóng 8,58 gam E với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì nhận được 17,28 gam Ag. Tính cân nặng chất rắn nhận được khi mang đến 8,58 gam E phản ứng cùng với 150 ml dung dịch NaOH 1M?


Sục V lít khí CO2 (đktc) vào 1,5 lít hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M nhận được 19,7 gam kết tủa. Giá bán trị lớn số 1 của V là


Cho 3,2 gam Cu công dụng với 100ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HNO3 0,8M với H2SO4 0,2M chiếm được V lít (đktc) khí NO sản phẩm khử duy nhất. Cực hiếm của V là


Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1,4 g/ml) nên vừa đủ để thêm vào được 59,4 kilogam xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là
Xem thêm: Thân Em Như Trái Bần Trôi Gió Dập Sóng Dồi Biết Tấp Vào Đâu, Thân Em Như Trái Bần Trôi (Khuyết Danh Việt Nam)

Cho 6 gam một este của axit cacboxylic no đơn chức cùng ancol no đơn chức phản ứng vừa không còn với 100 ml dung dịch NaOH 1M. Tên gọi của este đó là


Cho hỗn hợp X bao gồm 2 hóa học hữu cơ gồm cùng công thức phân tử C3H10N2O2 công dụng vừa đủ với dung dịch NaOH cùng đun nóng, thu được hỗn hợp Y cùng 4,48 lít tất cả hổn hợp Z (ở đktc) gồm hai khí (đều làm cho xanh giấy quỳ ẩm) hơn kém nhau một nguyên tử C. Tỉ khối khá của Z so với H2 bằng 13,75. Cô cạn hỗn hợp Y thu được khối lượng muối khan là


Cho m gam hỗn hợp E bao gồm este nhị chức Y mạch hở với este đối kháng chức X tính năng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được tất cả hổn hợp Z cất hai muối và một ancol T duy nhất. Đốt cháy hoàn toàn Z phải vừa đủ 1,08 mol O2, nhận được 14,84 gam Na2CO3; toàn bô mol CO2 với H2O bằng 1,36 mol. đến ancol T tác dụng với mãng cầu (dư), thoát ra 1,792 lít khí (đktc). Biết nhằm đốt cháy không còn m gam E nên vừa đủ 1,4 mol O2. Phần trăm khối lượng của Y có mức giá trị gần nhất với


Đun rét dung dịch đựng 54 gam glucozơ cùng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì lượng Ag về tối đa thu đựơc là m gam. Hiệu suất phản ứng đạt 75%. Quý giá m là


Hai hóa học hữu cơ X1 cùng X2 phần nhiều có trọng lượng phân tử bằng 60 đvc. X1 có chức năng phản ứng với: Na, NaOH, Na2CO3. X2 phản bội ứng cùng với NaOH (đun nóng) cơ mà không bội phản ứng Na. Công thức cấu trúc của X1, X2 theo thứ tự là
Xem thêm: Hòa Tan 62.1 Gam Kim Loại M

*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam